settings icon
share icon
Pangutana

Madawat ba nga magbalikbalik ug ampo sa mao rang butang?

Tubag


Sa Lukas 18: 1-7, gigamit ni Hesus ang sambingay paghulagway sa kahinungdanon paglahutay sa pag-ampo. Gisugilon Niya ang sugilanon sa usa ka biyuda kinsa miadto sa usa ka dili matarong nga maghuhukom kay nangita’g hustisya batok sa iyang kaaway. Tungod sa iyang kasinundanon sa pag-ampo, milunga ang maghuhukom. Ang punto ni Hesus mao nga kon ang usa ka dili matarung nga maghuhukom mitugot sa hangyo sa usa ka tawo’ng miangot paghangyo sa hustisya, labi pa nga ang Dios nga nahigugma kanato- "nga Iyang mga pinili" (b. 7) – motubag sa atong pag-ampo kon kita magpadayo’g ampo? Ang sambingay wala nagatudlo, ingon nga masaypanong gipakaingon, nga kon kita magbalik-balik pag-ampo alang sa usa ka butang, ang Dios mapugos ug hatag niini kanato. Hinuon, ang Dios misaad pagpanimalus niadtong Iyaha, mo-abswelto kanila, motul-id sa ilang mga sayop, mohatag kanila’g hustisya, ug moluwas kanila gikan sa ilang mga kaaway. Gihimo Niya kini tungod sa Iyang hustisya, pagkabalaan, ug kasilag sa sala; sa pagtubag sa pag-ampo, Iyang gituman ang Iyang mga saad ug gipakita ang Iyang gahum.

Mihatag si Hesus ug laing paghulagway sa pag-ampo sa Lukas 11: 5-12. Sama sa sambingay sa dili matarung nga maghuhukom, ang mensahe ni Hesus niining tudling mao nga kung ang usa ka tawo maghasol sa iyang kaugalingon pagsangkap sa usa ka nanginahanglang higala, ang Dios labi pang magahatag sa atong mga panginahanglan, tungod kay walay hangyo nga usa ka kahasol ngadto Kaniya. Dinhi usab, ang saad dili nga kita makadawat sa bisan unsay atong pangayoon kon kita magpadayon lang pagpangayo. Ang saad sa Dios ngadto sa Iyang mga anak maoy saad nga motagbo sa atong mga panginahanglan, dili kon unsay atong gusto. Ug Siya nahibalo sa atong mga panginahanglan labaw kay kanato. Ang samang saad gisubli sa Mateo 7: 7-11 ug sa Lukas 11:13, diin ang "maayong gasa" dugang gipatin-aw nga mao ang Balaang Espiritu.

Ang duha ka mga tudling nagdasig kanato pag-ampo ug pagpadayon sa pag-ampo. Wala'y sayop sa balik-balik nga pagpangayo sa mao rang butang. Samtang ang imong giampo anaa sa kabubut-on sa Dios (1 Juan 5: 14-15), padayon pagpangayo hangtud nga ang Dios motugot sa imong hangyo o magwagtang sa pangadoy sa imong kasingkasing. Usahay ang Dios mopugos nga pahulaton kita alang sa tubag sa atong mga pag-ampo aron pagtudlo kanato’g pailub ug pagkamalahutayon. Usahay nangayo kita’g butang nga dili pa panahon sa Dios nga ihatag alang sa atong mga kinabuhi. Usahay nangayo kita’g butang nga dili kabubut-on sa Dios alang kanato, ug Iya kitang “did-an.” Ang pag-ampo dili lamang pagdalit sa atong mga hangyo sa Dios; kini ang pagdalit sa Dios sa Iyang kabubot-on sa atong mga kasingkasing. Padayon pagpangayo, padayon pagpanuktok, ug pagpangita hangtud ang Dios mouogot sa imong hangyo o patoohon ka nga ang imong hangyo dili Iyang kabubut-on alang kanimo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Madawat ba nga magbalikbalik ug ampo sa mao rang butang?
© Copyright Got Questions Ministries