settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang pag-ampo diha sa Espiritu?

Tubag


Ang pag-ampo diha sa Espiritu nahisgotan katulo ka higayon diha sa Kasulatan. Ang Unang Corinto 14:15 nag-ingon, “Busa unsay akong buhaton? Mag-ampo ako sa akong espiritu, apan mag-ampo usab ako sa akong hunahuna; mag-awit ako sa akong espiritu, apan mag-awit usab ako sa akong hunahuna.” Ang Efeso 6:18 nag-ingon, “Ug pag-ampo sa Espiritu sa tanang higayon inubanan sa tanang matang sa mga pag-ampo ug mga pangaliya. Samtang nagahunahuna niini, pagmaigmat ug kanunay pag-ampo alang sa tanang mga gipakabalaan.” Ang Judas 20 nag-ingon, “Apan kamo, mga higala, lig-ona ang inyong kaugalingon sa inyong labing balaan nga pagsalig ug pag-ampo diha sa Balaang Espiritu.” Busa, unsa man gyud ang buot pasabot nga mag-ampo sa Espiritu?

Ang Griyegong pulong gihubad nga “pag-ampo diha” mahimong adunay pipila ka mga kahulogan. Mahimong nagpasabot kini nga “pinaagi sa,” “sa tabang sa,” “sa natad sa,” ug “sa kalambigitan sa.” Amg pag-ampo diha sa Espiritu wala nagpasabot sa mga pulong nga atong ginasulti. Hinuon, nagpasabot kini sa unsang paagi kita nag-ampo. Ang pag-ampo diha sa Espiritu usa ka pag-ampo sumala sa paggiya sa Espiritu. Pag-ampo kini alang sa mga butang nga gigiya sa Espiritu nga atong iampo. Ang Roma 8:26 nagsulti kanato, “Sa samang higayon, ang Espritiu nagtabang kanato sa atong mga kaluyahon. Wala kita masayod unsay atong angay iampo, apan ang Espiritu mismo nagpataliwala alang kanato inubanan sa mga pag-agulo nga dili mapahayag sa pulong.”

Ang uban, base sa Unang Corinto 14:15, nagtumbas sa pag-ampo diha sa Espiritu sa pag-ampo sa lainglaing mga pinulongan. Samtang naghisgot sa gasa sa lainglaing mga pinulongan, naghisgot si Pablo sa “pag-ampo kuyog sa akong espirituy.” Ang Unang Corinto 14:14 nagpahayag nga sa dihang ang usa ka tawo nag-ampo sa lainlaing mga pinulongan, wala siya masayod unsa ang iyang ginasulti, sanglit nasulti kini sa pinulongan nga wala siya masayod. Dugang pa, walay makasabot sa mga gipangpanulti, gawas kon adunay tighubad (Unang Corinto 14:27 – 28). Sa Efeso 6:18, nagtudlo si Pablo sa “pag-ampo sa Espiritu sa tanang mga higayon sa tanang mga matang sa pag-ampo ug mga pangaliya.” Unsaon nato pag-ampo sa tanang matang sa mga pag-ampo ug mangaliya ug mag-ampo alang sa mga gipakabalaan, kon walay bisan usa, apil ang tawo nga nag-ampo nakasabot unsay gipangpanulti? Busa, ang pag-ampo diha sa Espiritu kinahanglan nga masabtan isip pag-ampo diha sa gahom sa Espiritu, pinaagi sa paggiya sa Espiritu, ug sumala sa Iyang kabubot-on, dili sa pag-ampo sa nagkalainlaing mga pinulongan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang pag-ampo diha sa Espiritu?
© Copyright Got Questions Ministries