settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang mga babag sa gamhanang mainampoon nga kinabuhi?

Tubag


Ang labing tataw nga babag sa epektibo nga pag-ampo mao ang presensya sa wala makumpisal nga mga sala diha sa kasingkasing sa tawo nga nagaampo. Tungod kay ang Dios balaan, adunay babag nag naglungtad tali Kaniya ug kanato sa dihang moaduol kita Kaniya inubanan sa wala makumpisal nga sala sa atong mga kinabuhi. “Apan ang inyong kasal-anan nakapahimuloag kaninyo gikan sa inyong Dios; ang inyong mga sala nakapasalipod sa iyang nawong gikan kaninyo, mao nang dili Siya mamati” (Isaias 59:2). Miuyon si David, sayod gikan sa kasinatian nga ang Dios halayo niadtong mosulay pagtago sa ilang sala: “Kon aduna koy gikawilihan nga sala sa akong kasingkasing, dili unta mamati ang GINOO” (Salmo 66:18).

Ang Biblia nagtumong sa pipila ka mga dapit sa sala nga mga babag sa epektibo nga pag-ampo. Una, sa dihang nagkinabuhi kita sumala sa unod, imbes diha sa Espiritu, ang atong pangandoy sa pag-ampo ug ang atong kakayahan sa epektibong pagpakigsulti sa Dios nababagan. Bisan nakadawat kita ug bag-ong kinaiyahan sa dihang natawo kita pag-usab, ang bag-ong kinaiyahan nagpuyo gihapon sa atong daang unod, ug ang daang “tolda” kurakot ug makasasala. Ang unod makaangkon ug kagamhan sa atong mga pagpanglihok, mga kinaiya, ug mga motibo gawas kon makugihon kita sa “pagpatay sa mga buhat sa lawas” (Roma 8:13) ug magiyahan sa Espiritu sa hustong kalambigitan sa Dios. Diha lamang kita makaampo sa suod nga panag-uban Kaniya.

Usa ka paagi sa pagkinabuhi nga unodnon makita sa pagkahakog, usa ka laing babag sa epektibong pag-ampo. Sa dihang ang atong mga pag-ampo nadasig sa kahakog, sa dihang pangayoon nato sa Dios ang atong ganahan imbes kon unsay atong ganahan, ang atong mga motibo nakababag sa atong mga pag-ampo. “Mao kini ang pagsalig nga atong nabatonan sa pagduol sa Dios: nga kon mangayo kita bisag unsa sumala sa Iyang kabubot-on, mamati Siya kanato” (Unang Juan 5:14). Ang pagpangayo sumala sa kabubot-on sa Dios susama sa pagpangayo diha sa pagpailalom sa bisan unsa nga Iyang pagbulot-an, sayod man to o dili sa maong kabubot-on. Sama sa tanang mga butang, si Hesus ang angay nga mahimo natong panig-ingnan sa pag-ampo. Kanunay Siyang nag-ampo sa kabubot-on sa Iyang Amahan: “Apan dili akong pagbuot, apan ang imong pagbuot maoy matuman” (Lucas 22:42). Ang hakog nga mga pag-ampo mao kadtong kanunay tuyong makatagbaw sa aotng kaugalingong hakog nga mga pangandoy, ug wala kitay paaboton sa Dios nga muresponde sa maong mga pag-ampo. “Sa dihang mangayo kamo, dili ninyo madawat, tungod kay nangayo kamo sa sayop nga mga motibo, aron inyong magamit ang inyong madawat sa inyong kaugalingong mga kalipay” (Santiago 4:3).

Ang pagkinabuhi sumala sa hakog, unodnong mga pangandoy makapababag usab sa atong mga pag-ampo tungod kay kini makapagama ug pagkagahi sa kasingkasing ngadto sa ubang tawo. Kon kita walay pagtagad sa mga panginahanglanon sa uban, makapaabot kita sa Dios nga mahimong dili matinagdanon sa atong mga panginahanglanon. Sa dihang moduol kita sa Dios diha sa pag-ampo, ang una natong timan-an mao ang Iyang kabubot-on. Ang ikaduha mao ang mga panginahanglanon sa uban. Kini naggikan sa pagsabot nga atong isipon ang uban nga mas maayo kay nato ug adunay pagtagad mahitungod sa ilang kaayohan labaw sa atong kaugalingon (Filipos 2:3 – 4).

Usa ka dakong babag sa epektibo nga pag-ampo mao ang espiritu sa pagka dili mapinasayloon ngadto sa uban. Sa dihang modumili kita pagpasaylo sa uban, ang ugat sa kapaitan motubo sa atong mga kasingkasing ug motuok sa atong mga pag-ampo. Unsaon nato pagpaabot sa Dios nga ibubo ang Iyang mga panalangin kanato nga mga dili takos nga mga makasasala kon kita maghambin ug pagdumot ug kapaitan ngadto sa uban? Kini nga prinsipyo nindot nga gihulagway diha sa sambingay sa dili mapinasayloong sulogoon sa Mateo 18:23 – 35. Kini nga sugilanon nagtudlo kanato nga gipasaylo kita s adios sa utang nga dili kabayran (ang atong sala), ug nagpaabot Siya kanato nga mopasaylo sa uban sama nga kita napasaylo. Ang pagdumili sa ingon makapababag sa atong mga pag-ampo.

Laing dakong babag sa epektibong pag-ampo mao ang pagkawalay pagtoo ug pagduda. Wala kini nagpasabot, sama sa gisugyot sa uban, nga tungod kay miduol kita sa Dios kumbinsido nga Iyang ihatag ang atong mga gipangayo, obligado Siya nga mohatag niini. Ang pag-ampo sa walay pagduda nagpasabot sa pag-ampo sa segurado nga pagtoo ug pagsabot sa Batasan, kinaiya ug mga motibo sa Dios. “Ug kon walay pagtoo dili mahimo nga mapahimuot ang Dios, tungod kay si bisan kinsa nga moduol kaniya kinahanglan nga motuoo nga Siya naglungtad ug Iyang gantihan kadtong nagapangita Kaniya sa kinasingkasing” (Hebreo 11:6). Sa dihang moduol kita sa Dios sa pag-ampo, magduda sa Iyang kinaiya, katuyoan, ug mga saad, atong giinsulto Siya pag-ayo. Ang atong pagsalig kinahanglan anaa sa Iyang kakayahan mohatag sa bisan unsang hangyo nga sumala sa Iyang kabubot-on ug katuyoan sa atong mga kinabuhi. Kinahanglan natong mag-ampo inubanan sa pagsabot nga bisan unsa nga Iyang gilaraw maoy labing maayong posible nga senaryo. “Apan kon siya mangayo, kinahanglan nga motuoo siya ug dili magduda, tungod kay ang magduda sama sa balod sa dagat, nga gihuyop ug gipadpad sa hangin. Ang maong tawo dili angay maghunahuna nga aduna siyay mapaabot gikan sa GINOO; maduhaduhaon siya nga tawo, dili lig-on sa tanang niyang ginapamuhat” (Santiago 1:6 – 7).

Sa kataposan, ang panagsumpaki sa panimalay usa ka tino nga babag sa pag-ampo. Espisipikong gihisgotan kini ni Pedro ingon nga babag sa mga pag-ampo sab ana kansang pagtagad ngadto sa iyang kapikas dili diosnon. “Mga bana, sa samang paagi, pagmahunahunaon kamo sa inyong mga asawa, ug tagda sila nga adunay pagrespeto isip huyang nga pares ug ingon nga manununod kauban ninyo sa mapinanggaong gasa sa kinabuhi, aron walay makapababag sa inyong mga pag-ampo” (Unang Pedro 3:7). Diin adunay seryoso nga pagkabangi sa relasyon sa panimalay ug ang pangulo sa panimalay wala nagapakita sa pamatasang nga nahisgotan ni Pedro, ang pag-ampo sa pagpakigsulti sab ana ngadto sa Dios nababagan. Ingon man, ang mga assawa kinahanglan nga mosunod sa biblikanhong mga prinsipyo sa pagpaubos ngadto sa pagkapangulo sa ilang mga bana aron dili mababagan ang ilang mga pag-ampo (Efeso 5:22 – 24).

Maayo na lang gani, kining tanan nga mga babag sa pag-ampo masulbad dayon pinaagi sa pagduol sa Dios diha sa mga pag-ampo sa pagkumpisal ug paghinulsol. Kita gipasaligan diha sa Unang Juan 1:9 nga “Kon atong ikumpisal ang atong mga sala, Siya matinud-anon ug matarong ug mopasaylo sa atong mga sala ug hinloan kita sa tanan tang pagka dili matarong.” Sa dihang ato kanang nabuhat, atong matagamtaman ang tin-aw ug abli nga agianan sa pagpakigsulti sa Dios, ug ang atong mga pag-ampo dili lamang pamatian ug pagatubagon, apan mapuno usab kita sa lawon nga pagbati sa kalipay.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang mga babag sa gamhanang mainampoon nga kinabuhi?
© Copyright Got Questions Ministries