settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako nga matubag ang akong mga pag-ampo sa Dios?

Tubag


Daghang mga tawo ang nagatuo nga ang pag-ampo mao ang pagtugot sa Dios sa mainampoong hangyo nga gitanyag ngadto Kaniya. Kon ang mainampoong hangyo wala itugot, kini gisabot nga usa ka "wala matubag" nga pag-ampo. Apan, kini usa ka sayup nga panabut sa pag-ampo. Ginatubag sa Dios ang matag pag-ampo nga gibayaw ngadto Kaniya. Usahay ang Dios motubag ug "dili" o "paghulat." Ang Dios nagsaad lamang pagtugot sa atong mga pag-ampo kon kita mangayo sumala sa Iyang kabubut-on. “Ug ang atong nabatonang pagsalig kaniya mao kini: nga kon mangayo kitag bisan unsa sumala sa iyang kabubut-on, siya magapatalinghug gayud kanato. Ug kon ugaling nasayud man kita nga siya magapatalinghug gayud kanato bisan unsay atong pangayoon, nan, kita nasayud nga ato nang nabatonan ang pagapangayoon ta Kaniya” (1 Juan 5:14 – 15).

Unsay buot ‘pasabut nga mag-ampo sumala sa kabubut-on sa Dios? Ang mag-ampo sumala sa kabubut-on sa Dios mao ang pag-ampo alang sa mga butang nga makapasidungog ug makapahimaya sa Dios ug/o ang mag-ampo kon unsa y tin-aw nga gipadayag sa Kasulatan nga kabubut-on sa Dios. Kung mag-ampo kita alang sa butang nga dili makapasidungog sa Dios o dili kabubut-on sa Dios sa atong mga kinabuhi, dili mohatag ang Diyos kon unsay atong gipangayo. Unsaon nato pagkahibalo unsay kabubut-on sa Dios? Ang Dios misaad paghatag kanato’g kaalam kon kita mangayo niini. Gipahayag sa Santiago 1: 5, “Ug kon aduna man kaninyoy nakulangan ug kaalam, papangayoa siya sa Dios nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud ug sa walay pagpamoyboy, ug kini igahatag kaniya.” Ang maayong dapit nga pagasugdan mao ang 1 Tesalonica 5: 12-24 , nga naglatid sa daghang mga butang nga kabubut-on sa Dios alang kanato. Ang usa ka maayong dapit sa pagsugod mao ang 1 Tesalonica 5: 12-24 , nga naglatid sa daghang mga butang nga kabubut-on sa Dios alang kanato. Kon mas mahisabtan pa nato ang Pulong sa Diyos, mas mahibaloan pa nato unsay atong iampo (Juan 15:7). Kung mas mahibal-an nato kung unsay iampo, mas makadaghan motubag ang Diyos ug "oo" sa atong mga hangyo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako nga matubag ang akong mga pag-ampo sa Dios?
© Copyright Got Questions Ministries