settings icon
share icon

Những câu hỏi về con người trong Kinh Thánh

Chúng ta có thể học hỏi điều gì từ cuộc đời của A-rôn?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Ê-li?

Chúng ta có thể học hỏi được điều gì từ cuộc đời của Áp-ra-ham?

Chúng ta nên học gì từ cuộc đời của Ê-li-sê?

Chúng ta có thể học được bài học gì từ cuộc đời của Đa-vít?

Chúng ta cần học gì từ cuộc đời của Y-sác?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của E-xơ-ra?

Chúng ta học được gì từ cuộc đời của tiên tri Ê-sai?

Nhân vật Ê-va trong Kinh Thánh là ai?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Gia-cốp?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Môi-se?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Gióp?

Chúng ta học được gì từ cuộc đời của Giô-suê?

Chúng ta nên học gì từ cuộc đời của Nê-hê-mi?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Giô-sép?

Trong Kinh Thánh, Sam-sôn là ai?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Sa-ra?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Nô-ê?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Vua Sau-lơ?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Ru-tơ?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Sa-lô-môn?

Nhân vật Lu-ca trong Kinh Thánh là ai?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Ê-tiên?

Phi-líp trong Kinh Thánh là ai?

Chúng ta nên học điều gì từ cuộc đời của Ba-na-ba?

Nhân vật Ma-thi-ơ trong Kinh Thánh là ai?

Kinh Thánh nói gì về nữ đồng trinh Ma-ri?

Chúng ta nên học điều gì qua cuộc đời của Ma-ri ở làng Bê-tha-ni?

Chúng ta nên học điều gì từ cuộc đời của Gia-cơ, em phần xác Chúa Giê-su?

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là ai?

Giăng Mác trong Kinh Thánh là ai?

Những sự kiện quan trọng nào trong cuộc đời Chúa Giê-su Christ (phần 3)?

La-xa-rơ trong Kinh Thánh là ai?

Những sự kiện nào quan trọng trong cuộc đời Chúa Giê-su Christ? (phần 1)

Những sự kiện quan trọng nào trong cuộc đời Chúa Giê-su Christ (phần 2)?

Những sự kiện quan trọng nào trong cuộc đời Chúa Giê-su Christ (phần 3)?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Phao-lô? Phao-lô là ai?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Ê-xơ-tê?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Sứ đồ Giăng?

Nhân vật Ni-cô-đem trong Kinh Thánh là ai?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Giê-rê-mi?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Giăng Báp-tít?

Chúng ta học được gì từ cuộc đời của Phi-e-rơ?

Chúng ta có thể học được gì từ cuộc đời của Ti-mô-thê?

A-bô-lô là ai?

Nhân vật Ê-xê-chi-ên trong Kinh Thánh là ai?Trở lại trang chủ tiếng Việt

Những câu hỏi về con người trong Kinh Thánh
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries