உறவுகளை குறித்த கேள்விகள்


திருமணத்திற்கு முன் பாலுறவு பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

ஒரு கிறிஸ்தவர் புறஜாதியாரை காதலிப்பது அல்லது விவாகம் செய்வது சரியானதா?

டேடிங்/திருமணம் நாடி காதல் செய்வதை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?

நான் காதலிக்கிறேன் என்று எப்படி அறிவது?

திருமணத்திற்கு முன் ஒரு தம்பதியனர் சேர்ந்து வாழ்வது தவறா?

திருமணத்திற்க்கு முன் எந்த அளவுக்கு நெருங்கிய உறவு கொள்வது நல்லது?

திருமணத்திற்கு நான் எப்படி ஆயத்தமாக முடியும்?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
உறவுகளை குறித்த கேள்விகள்