திருமணத்திற்கு முன் ஒரு தம்பதியனர் சேர்ந்து வாழ்வது தவறா?


கேள்வி: திருமணத்திற்கு முன் ஒரு தம்பதியனர் சேர்ந்து வாழ்வது தவறா?

பதில்:
“சேர்ந்து வாழ்வது” என்றால் என்ன என்பதில் தான் இந்த கேள்விக்குன்டான பதில் இருக்கிறது. இதன் அர்த்தம் பாலியல் உறவு கொள்வது என்று என்னினால், சேர்ந்து வாழ்வது என்பது தவறாகும். எல்லாவிதமான பாலியல் பாவங்களை கன்டிபது போலவே திருமணத்திற்க்கு முன் உண்டாகும் பாலியல் உறவையும் வேதம் கண்டிக்கிறது (அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 15:20; ரோமர் 1:29; 1 கொரிந்தியர் 5:1; 6:13, 18; 7:2; 10:8; 2 கொரிந்தியர் 12:21; கலாத்தியர் 5:19; எபேசியர் 5:3; கொலோசெயர்3:5; 1 தெசலோனிக்கேயர்4:3; யூதா1: 7). திருமணதிற்கு முன் மற்றும் திருமணத்திற்கு வெளிய இப்படிப்பட்ட உறவு இருக்கக்கூடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. வேசித்தனம் மற்றும் மற்ற அசுத்தங்களை போலவே திருமணத்திற்கு முன் உண்டாகும் பாலியல் தொடர்பும் தவறானது; அந்த தொடர்பு நீங்கள் திருமணம் செய்யாத நபரோடு உண்டாகும் ஒன்றானப்படியால் அது பாவம்.

“சேர்ந்து வாழ்வது” என்பது ஒரே வீட்டில் தங்குவது என்றால் அது வேறு. ஒரு மனிதனும் ஸ்திரீயும் ஒரே வீட்டில் வாழ்ந்தாலும் பாவ காரியங்களில் ஈடுபடாமல் இருந்தால் அது தவறு அல்ல. ஆனால், அது ஒழுங்கற்ற தீமையான வாழ்கையின் தோற்றமாக தான் இருக்கிறது (1 தெசலோனிக்கேயர் 5:22; எபேசியர் 5:3), மற்றும் பாவம் செய்ய சோதிக்கும் ஒரு சூழ்நிளையாக இருக்கும். இச்சைக்கு விலகி ஓடும்படி வேதம் கூறுகிறது. எப்போதும் சோதனைக்கு நாம் ஆளாகும் சூழ்நிளையில் நாம் இருக்க வேன்டும் என்று வேதம் சொல்வதில்லை (1 கொரிந்தியர் 6:18). மற்றும் சேர்ந்த வாழும் தம்பதியினர் பாலியல் உறவில் ஈடுபடுகின்றவர்களாக தான் எல்லாரும் என்னுவார்கள். சேர்ந்து வாழ்வது பாவமல்ல, ஆனால் அது பாவத்தின் தோற்றம் உடையதாக தான் இருக்கிறது. தீய தோற்றம் அளிக்கும் காரியங்களை தவிர்ககவும்(1 தெசலோனிக்கேயர் 5:22; எபேசியர் 5:3), பாவத்திற்கு விலகி ஓடவும், மற்றவர்களுக்கு இடறால் உண்டாக்காமல் இருக்கவும் வேதம் சொல்லுகிறது. மற்றும் ஒரு ஸ்திரீயும் புருஷனும் திருமணமாகாமல் சேர்ந்து வாழ்வது தேவனை கணப்படுத்துகிற வாழ்கையல்ல.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
திருமணத்திற்கு முன் ஒரு தம்பதியனர் சேர்ந்து வாழ்வது தவறா?