நான் காதலிக்கிறேன் என்று எப்படி அறிவது?கேள்வி: நான் காதலிக்கிறேன் என்று எப்படி அறிவது?

பதில்:
காதல் என்பது மிக சக்திவாய்ந்த ஒரு உணர்ச்சி. இது நம் வாழ்கையை ஊக்குவிக்கிறது. இந்த உணர்ச்சியின் அடிப்படையில் நாம் அநேக தீர்மானங்களை எடுக்கிறோம் மற்றும் காதலிக்கிறோம் என்று அறிந்து விவாகமும் செய்கிறோம். இதனால் தான் கிட்டத்தட்ட பாதி விவாகங்கள் விவாகரத்தில் முடிகிறது. உண்மையான அன்பு வருவதும் போகுவதுமான ஒரு உணர்ச்சி அல்ல என்று வேதம் போதிக்கிறது; அது ஒரு தீர்மானம். நம்மை நேசிப்பவர்களை மட்டும் நாம் நேசிக்க கூடாது; அன்பு செலுத்த தகுதி அற்றவர்களை கூட இயேசு நேசிப்பது போல (லூக்கா 6:35) நாமும் நம்மை பகைக்கிறவர்களாயும் நேசிக்கவேண்டும். அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவுமுள்ளது; அன்புக்குப் பொறாமையில்லை; அன்பு தன்னைப் புகழாது, இறுமாப்பாயிராது, சகலத்தையும் தாங்கும், சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும், சகலத்தையும் நம்பும், சகலத்தையும் சகிக்கும் (1 கொரிந்தியர் -13:4,7).

ஒரு நபரை காதலிப்பது மிக சுலபமானது, ஆனால் நம் உள்ளத்தில் இருக்கும் அந்த உணர்ச்சி உண்மையான அன்பா என்று தீர்மானிக்க சில கேள்விகளை நாம் கேட்க வேண்டும். முதலாவதாக, இந்த நபர் கிறிஸ்தவறா, அதாவது அவர்/அவள் கிறிஸ்துவுக்கு தங்கள் வாழ்கையை ஒப்புக்கொடுத்தவர்களா? அவன்/அவள் தனது இரட்சிப்பிற்காக கிறிஸ்துவை மாத்திரம் விசுவாசிக்கின்றவர்களா? மற்றும், உங்கள் இருதயத்தையும் உணர்ச்சிகளையும் அந்த ஒரு நபருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்னும்போது, நீங்கள் இந்த கேள்வியை உங்களிடம் கேட்கவேண்டும்: நான் விரும்பும் இந்த நபரை மற்ற எல்லா நபரையும் விட முக்கியமாக கருதுவேனா மற்றும் தேவனோடு உள்ள உறவிற்க்கு அடுத்த உறவாக இந்த விவாக உறவை நான் முக்கியமாக கருதுவேனா? இரண்டு நபர்கள் விவாகம் செய்யும்போது அவர்கள் ஒரு சரீரமாகிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது (ஆதியாகமம்-2:24; மத்தேயு-19:5).

கவனிக்கவேண்டிய மற்றொரு காரியம் என்னவென்றால், நாம் விரும்பும் இந்த நபர் துணையாக இருக்க சரியான நபரா என்பதே. அவன்/அவள் தேவனுக்கு தனது வாழ்கையில் முதல் இடம் கொடுத்திருக்கிறவரா? வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த திருமண உறவை கட்டி காப்பாற்ற தனது நேரத்தையும் பெலனையும் அளிக்கும் ஒரு நபராக இருப்பானா/இருபாளா? நாம் ஒரு நபரை காதலிக்கிறோமா அல்லது உண்மையான அன்பு வைத்திருக்கிறோமா என்று அறிந்து கொள்ள எந்த அளவு கோலும் இல்லை, ஆனால் நாம் நம் உணர்ச்சிகளை பின்பற்றுகிறோமா அல்லது தேவ சித்தத்தை பின்பற்றுகிறோமா என்று பகுத்தறிவது மிக முக்கியமான ஒன்று. உண்மையான அன்பு என்பது ஒரு தீர்மானம், உணர்ச்சி அல்ல. வேதத்திற்குட்பட்ட உண்மையான அன்பு என்பது ஒரு நபரை நாம் அன்பை உணரும்போது மட்டும் அன்பு செலுத்துவதல்ல, மாறாக அவனை/அவளை எல்லா நேரத்திலும் நேசிப்பதாகும்.

Englishதமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்கநான் காதலிக்கிறேன் என்று எப்படி அறிவது?