திருமணத்திற்க்கு முன் எந்த அளவுக்கு நெருங்கிய உறவு கொள்வது நல்லது?


கேள்வி: திருமணத்திற்க்கு முன் எந்த அளவுக்கு நெருங்கிய உறவு கொள்வது நல்லது?

பதில்:
எபேசியர் 5: 3, மேலும், பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி, வேசித்தனமும், மற்றெந்த அசுத்தமும், பொருளாசையுமாகிய இவைகளின் பேர்முதலாய் உங்களுக்குள்ளே சொல்லப்படவுங்கூடாது.

அசுத்தமான நடத்தை என்று கருதப்படுகிறது எதுவோ அது ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு தகுதியானது அல்ல. திருமணத்திற்க்கு முன் தம்பதியினர் எப்படிபட்ட சரீர பிரகாரமான செயல்களில் ஈடுபடவேண்டும் அல்லது ஈடுபட கூடாது என்பதை குறித்து வேதம் எந்த பட்டியலும் தருவதில்லை. ஆனால், வேதம் இதை பற்றி குறிப்பாக ஒன்றும் சொல்லவில்லை என்பதினால், திருமணத்திற்க்கு முன் சரீர உறவு கொள்வதை தேவன் அங்கீகரிக்கிறார் என்று அர்த்தமல்ல. பாலியல் உறவின் உணர்ச்சிகளை அடையும் செயல்கள் திருமணமானவர்களுக்கு தான் உரியது, ஏனென்றால் அப்படிபட்ட செயல்கள் பாலியல் உறவு கொள்ளவைக்கும். இப்படிப்பட்ட செயல்களில் திருமணத்திற்க்கு முன் தம்பதியினர் ஈடுபட கூடாது.

இப்படிபட்ட செயலை செய்யலாமா என்ற சந்தேகத்தை எழுப்புகிற எந்த செயலளையும் திருமணமாகாத தம்பததியினர் தவிர்க்கவேண்டும் (ரோமர் 14:23). பாலியல் உறவுக்கு சமந்தப்பட்ட ஏதாவது மற்றும் எல்லா செயல்களும் திருமணமானவர்களுக்கு மாத்திரம் தான் உடையது. அவர்களை பாலியல் உறவு கொள்ள சோதிக்கும் எப்படிப்பட்ட செயலையும் மற்றும் அசுத்தமாக தோன்றுகிற எல்லா காரியத்தையும் திருமணம் ஆகாத தம்பதியினர் தவிர்க்க வேண்டும். திருமணத்துக்கு முன், தம்பததியினர் கரங்களை பிடிக்கலாம், கட்டி ஆணைக்கலாம், சிரிதளவில் முத்தமிடலாம், ஆனால் அதற்க்கும் மீறி போக கூடாது என்று அநேக போதகர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவ ஆலோசகனாயாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ஒரு திருமணமான தம்பதியினர் தங்கள் மத்தியில் எந்த அளவிற்கு பகிர்ந்துகொள்ளுகிறார்களோ, அது அவர்கள் திருமணத்தில் உள்ள பாலியல் உறவை விசேஷித்தமானதாக மாற்றும்.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
திருமணத்திற்க்கு முன் எந்த அளவுக்கு நெருங்கிய உறவு கொள்வது நல்லது?