நான் ஒரு மனைவியில் என்னத்தை தேட வேண்டும்?


கேள்வி: நான் ஒரு மனைவியில் என்னத்தை தேட வேண்டும்?

பதில்:
கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் தேவனுடனான ஆவிக்குரிய உறவுக்கு வெளியே ஒரு மனிதன் வைத்திருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான தனிப்பட்ட உறவு என்பது, அவருடைய மனைவியுடனான உறவு ஆகும். மனைவியைத் தேடும் செயல்பாட்டில், இயேசு கிறிஸ்துவில் தனிப்பட்ட நம்பிக்கையுடன் ஒரு பெண்ணைத் தேடுவதே மிக உயர்ந்த கொள்கையாகும். அவிசுவாசிகளுடன் "பிணைக்கப்படக்கூடாது" என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார் (2 கொரிந்தியர் 6:14). இந்த மிக முக்கியமான விஷயத்தில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் முழு உடன்பாட்டில் இல்லாவிட்டால், ஒரு தேவபக்தியுள்ள மற்றும் நிறைவான திருமணம் நடக்கவே முடியாது.

இருப்பினும், ஒரு சக விசுவாசியை திருமணம் செய்வது "சமமாக பிணைக்கப்படுவது" என்ற முழு அனுபவத்திற்கும் உத்தரவாதம் அளிக்காது. ஒரு பெண் கிறிஸ்தவர் என்கிற உண்மை அவர் ஆவிக்குரிய ரீதியில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பொருத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று அர்த்தமல்ல. உங்களைப் போன்ற ஆவிக்குரிய குறிக்கோள்களும் அவளுக்கு இருக்கிறதா? அவளுக்கும் அதே கோட்பாட்டு நம்பிக்கைகள் இருக்கிறதா? அவளுக்கும் தேவன்மீது அதே ஆர்வம் இருக்கிறதா? ஆகவே சாத்தியமான மனைவியின் குணங்கள் மிக முக்கியமானவை. உணர்ச்சி அல்லது உடல் ஈர்ப்பிற்காக பல ஆண்கள் திருமணம் செய்துகொள்கிறார்கள், அது தோல்விக்கான செய்முறையாக இருக்கலாம்.

ஒரு மனிதன் ஒரு மனைவியில் தேடக்கூடிய சில தெய்வீக குணங்கள் யாவை? ஒரு தேவபக்தியுள்ள பெண்ணின் சித்திரத்தை உருவாக்க நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய சில கொள்கைகளை வேதாகமம் நமக்கு வழங்குகிறது. கர்த்தருடனான தனது சொந்த ஆவிக்குரிய உறவில் அவள் முதலில் சரணடைய வேண்டும். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் மனைவியிடம் தன் கணவனிடம் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிவதுபோல கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொல்கிறார் (எபேசியர் 5:22-24). ஒரு பெண் தேவனிடம் சரணடையவில்லை என்றால், அவள் தன் ஆவிக்குரிய நல்வாழ்வுக்குத் தேவையான கணவனுக்கு அடிபணிவதைக் காண மாட்டாள். தேவன் நம்மை நிரப்புவதற்கு முதலில் அனுமதிக்காமல் வேறு யாருடைய எதிர்பார்ப்புகளையும் நாம் நிறைவேற்ற முடியாது. ஒரு பெண் தனது வாழ்க்கையின் மையத்தில் தேவனைக் கொண்டிருப்பது, ஒரு நல்ல மனைவிக்குரிய வேட்பாளராக இருக்கிறார்.

திருச்சபையிலுள்ள தலைவர்களைப் பற்றிய அறிவுறுத்தல்களில் பவுல் ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்கவேண்டிய சில குணநலன்களைக் கொடுக்கிறார். “அந்தப்படியே ஸ்திரீகளும் நல்லொழுக்கமுள்ளவர்களும், அவதூறுபண்ணாதவர்களும், தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களும் எல்லாவற்றிலேயும் உண்மையுள்ளவர்களுமாயிருக்கவேண்டும்” (1 தீமோத்தேயு 3:11). வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இது அதிக பெருமை இல்லாத ஒரு பெண், அவளுக்கு எப்போது பேசவேண்டும், எப்போது அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரியும், மேலும் நம்பிக்கையுடன் கணவனுடன் தனது இடத்தை எடுக்க முடிகிறது. அவர் ஒரு பெண், அவரின் முதல் கவனம் தேவனுடனான உறவு மற்றும் அவரது சொந்த ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துவதாகும்.

திருமணத்தின் பொறுப்புகள் கணவருக்கு மிகப் பெரியவை, ஏனென்றால் தேவனின் உத்தரவு அவரை அவருடைய மனைவி மற்றும் அவரது குடும்பத்தின் தலைவராக வைக்கிறது. இந்த தலைமை கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கும் இடையிலான உறவின் அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது (எபேசியர் 5:25-33). இது அன்பில் அடித்தளமாக இருக்கும் உறவு. கிறிஸ்து திருச்சபையை நேசித்தார், அதற்காக தன்னைத் தானே கொடுத்தார், கணவர் தனது சொந்த சரீரத்தைப் போலவே மனைவியையும் நேசிக்க வேண்டும். ஆகையால், ஒரு மனிதனின் தேவனுடனான தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய உறவு அவரது திருமணத்தின் வெற்றியிலும் அவரது குடும்பத்திலும் மிக முக்கியமானது. விருப்பமான தியாகம் மற்றும் அவரது திருமணத்தின் மேம்பாட்டிற்காக ஒரு ஊழியராகத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வலிமை ஆகியவை தேவனை மதிக்கும் ஒரு முதிர்ச்சியுள்ள ஆவிக்குரிய மனிதனின் அடையாளங்கள் ஆகும். வேதாகம குணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு மனைவியை விவேகமாகத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம், ஆனால் சமமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு மனிதனின் சொந்த ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியும், அவருடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு சரணடைவதும் ஆகும். தேவன் விரும்பும் ஆணாக இருக்க விரும்பும் ஒரு மனிதன், தன் மனைவிக்கு தேவன் இருக்க விரும்பும் பெண்ணாக இருக்க உதவ முடியும், மேலும் திருமணத்தை ஒன்றிணைத்த தேவனாக கட்டியெழுப்ப முடியும், அவரும் அவரது மனைவியும் அதை விரும்புகிறவர்களாக இருக்கவேண்டும்.

English


முகப்பு பக்கம்
நான் ஒரு மனைவியில் என்னத்தை தேட வேண்டும்?