பரலோகத்தையும் நரகத்தையும் குறித்த கேள்விகள்


மரணத்திற்கு பின் ஒரு வாழ்வு உண்டா?

மரணத்திற்குப்பின் நடப்பது என்ன?

புதிய வானங்கள் மற்றும் புதிய பூமி என்றால் என்ன?

கிறிஸ்துவின் நியாயாசனம் என்றால் என்ன?

பெரிய வெள்ளை சிங்காசன நியாயத்தீர்ப்பு என்றால் என்ன?

நரகம் உண்மையானதா? நரகம் நித்தியமானதா?

பரலோகத்தில் இருப்பவர்கள் கீழே பூமியிலுள்ள நம்மை பார்க்க முடியுமா?

பரலோகத்தில் நாம் நம்முடைய நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களை பார்க்கவும் அறிந்துகொள்ளவும் முடியுமா?

பரலோகம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது?

பரலோகம் உண்மையானதா?

பரலோகத்தில் வெவ்வேறு நிலைகள் உள்ளனவா?

நரகத்தில் வெவ்வேறு நிலைகளிலான தண்டனைகள் உள்ளனவா?

நரகத்தில் நித்தியமாக இருப்பது எவ்வாறு பாவத்திற்கான நியாயமான தண்டனையாகும்?

ஆத்துமா நித்திரையாக இருப்பதைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?


முகப்பு பக்கம்
பரலோகத்தையும் நரகத்தையும் குறித்த கேள்விகள்