பரலோகத்தையும் நரகத்தையும் குறித்த கேள்விகள்


மரணத்திற்கு பின் ஒரு வாழ்வு உண்டா?

மரணத்திற்குப்பின் நடப்பது என்ன?

புதிய வானங்கள் மற்றும் புதிய பூமி என்றால் என்ன?

கிறிஸ்துவின் நியாயாசனம் என்றால் என்ன?

நியாயத்தீர்பின் பெரிய வெள்ளை சிங்காசனம் என்றால் என்ன?

நரகம் உண்மையானதா? நரகம் நித்தியமானதா?

பரலோகத்தில் இருப்பவர்கள் கீழே நம்மை பார்க்க முடியுமா?

பரலோகத்தில் நாம் நண்பர்கள், உறவினர்களை பார்க்கவும் அறியவும் முடியுமா?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
பரலோகத்தையும் நரகத்தையும் குறித்த கேள்விகள்