நியாயத்தீர்பின் பெரிய வெள்ளை சிங்காசனம் என்றால் என்ன?


கேள்வி: நியாயத்தீர்பின் பெரிய வெள்ளை சிங்காசனம் என்றால் என்ன?

பதில்:
பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்தின் நியாயத்தீர்ப்பை பற்றி வெளிப்படுத்தல் 20:11-15-ல் விவரிக்க பட்டிருக்கிறது. அக்கினி கடலுக்கு எறியப்படும் முன்னால் இருக்கிற கடைசி நியாயத்தீர்ப்பு இதுவே. வெளிப்படுத்தல் 20:7-15-ல் நாம் பார்க்கிறபடி, ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு பிறகு சாத்தானும், மிருகமும், மற்றும் கள்ள தீர்கதரிசியும் அக்கினி கடலுக்கு தள்ளபட்ட பிறகு (வெளிப்படுத்தல் 20:7-10) இந்த நியாயத்தீர்ப்பு உண்டாகும். திறக்கப்பட்ட புத்தகத்தில் (வெளிப்படுத்தல் 20:12), ஓவ்வொறு மனிதரின் நன்மையான மற்றும் பொல்லாத கிரியைகள் எழுதப்பட்டு இருக்கும். நாம் பேசினவைகள், செய்தவைகள், நினைத்தவைகளெல்லாம் தேவனுக்கு தெரியும், மற்றும் அதின் அடிப்படையில் அவர் ஒவ்வொருவருக்கும் பலனளிபார் (சங்கீதம் 28:4; 62:12; ரோமர் 2:6; வெளிப்படுத்தல் 2:23; 18:6; 22:12).

பின்னும் “ஜீவ புத்தகம்” என்ற மற்றொரு புத்தகமமும் திறக்கப்பட்டிருந்தது (வெளிப்படுத்தல் 20:12). ஒரு மனிதன் தேவனோடு நித்திய காலமாய் வாழுவான் அல்லது அக்கினி கடலில் நித்திய தண்டனை பெருவான் என்று இந்த புத்தகம் தீர்மானிக்கிறது. கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் கிரியைகளுக்கு உத்தரவாதம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறபோதிலும், அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவிற்க்குள் மன்னிப்படைந்தவர்களாய் இருக்கிறார்கள் மற்றும் “உலக தோற்றத்திற்க்கு முன்னமே” அவர்கள் பெயர்கள் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதபட்டும் இருக்கிறது (வெளிப்படுத்தல் 17:8).

எல்லா மனிதர்களுக்கும், அதாவது விசுவாசிகள் மற்றும் அவிசுவாசிகளுக்கும், கடைசி நியாயத்தீர்ப்பு என்று ஒன்று இருக்கிறது என்று வேதத்தில் அநேக இடங்களில் குறிப்பிட பட்டுள்ளது. பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்தின் நியாயத்தீர்ப்பு தான் கடைசி நியாயத்தீர்ப்பு என்று தெளிவாய் இருந்தாலும், வேதத்தில் குறிப்பிடபட்டுள்ள மற்ற நியாயத்தீர்ப்புகள் இந்த நியாயத்தீர்ப்புக்கு எப்படி சமந்தப்பட்டுள்ளது என்றும் யார் எல்லாம் இந்த நியாயத்தீர்ப்பில் நியாயம் தீர்க்கப்படுவார்கள் என்றும் கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே வெவ்வேரு கருத்துகள் இருக்கின்றது.

வேதம் மூன்று நியாயத்தீர்ப்புகளை பற்றி சொல்லுகிறது என்று சில கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறார்கள். முதலாவது, வெள்ளாடு செம்மறியாட்டின் நியாய தீர்பபதாகும், அதாவது தேசங்களின் நியாயத்தீர்ப்பு (மத்தேயு 25:31-36). இது உபத்திரவக்காலத்திற்க்கு பிறகு ஆனால் ஆயிர வருட அரசாட்சிக்கு முன் நடைபெரும். இந்த நியாயத்தீர்ப்பில் யாரெல்லாம் ஆயிர வருட அரசாட்சிக்குள் பிரவேசிப்பார்கள் என்று தீர்மானிக்கப்படும். இரண்டாவதாக, விசுவாசிகளின் கிரியைகள் நியாயம் தீர்க்கப்படும்; இதை “கிறிஸ்துவின் நியாயாசனம்” (2 கொரிந்தியர் 5:10) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நியாயத்தீர்ப்பில், கிறிஸ்தவர்கள் அவரவர் தேவனுக்கு செய்த சேவைக்கு தக்கதாக வெகுமதியை பெறுவார்கள். மூன்றாவதாக, பெரிய வெள்ளை சிங்காசன நியாயத்தீர்ப்பு. இது ஆயிர வருட அரசாட்சி முடியும் கட்டத்தில் நடைபெறும் (வெளிப்படுத்தல் 20:11-15).இதில் அவிசுவாசிகள் தங்கள் கிரியைகளின் படி நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு, அக்கினி கடலில் தள்ளப்படும் நித்திய ஆக்கினை தீர்ப்படைவார்கள்.

இம்மூன்றும் வெவ்வேரு நியாயத்தீர்ப்புகள் அல்ல; இவை ஒரே நியாயத்தீர்ப்பாகிய கடைசி நியாயத்தீர்ப்பை குறிப்பிடுகிறது என்று மற்றும் சில கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறார்கள். அதாவது, வெளிப்படுத்தல் 20:11-15-ல் குறிப்பிடபட்டுள்ள பெரிய வெள்ளை சிங்காசன நியாயத்தீர்ப்பில் தான் விசுவாசிகளும் அவிசுவாசிகளும் நியாயம் தீர்க்கப்படுவார்கள் என்று நம்புகிறார்கள்.ஜீவ புத்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டவர்கள் தங்கள் கிரியைகளின் படி நியாயம் தீர்க்கப்படுவார்கள், மற்றும் அவர்கள் வெகுமதியை பெறுவதும் பெறாமல் போவதும் இதன் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கபடும். ஜீவ புத்தகத்தில் பெயர் இல்லாதவர்களுக்கு அவர்கள் கிரியைகளின் படி நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள், மற்றும் அவர்கள் எப்படிபட்ட தண்டனையை அக்கினி கடலில் அனுபவிப்பார்கள் என்பது இந்த நியாயத்தீர்ப்பில் தீர்மானிக்கப்படும்.இந்த கருத்தை உடையவர்கள், மத்தேயு 25:31-46-ல் கூறப்பட்ட நியாயத்தீர்ப்பானது பெரிய வெள்ளை சிங்காசன நியாயதீர்ப்பை தான் விவரிக்கிறது என்று நம்புகிறார்கள்; இந்த இரண்டு நியாயத்தீர்ப்புகளுக்கும் ஒரே முடிவு இருக்கிறபடியினால் அவர்கள் அப்படி எண்ணுகிறார்கள். செம்மறியாடுகள் (விசுவாசிகள்) நித்திய ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்பார்கள், மற்றும் வெள்ளாடுகள் (அவிசுவாசிகள்) நித்திய ஆக்கினைக்குள் தள்ளப்படுவார்கள் (மத்தேயு 25:46).

பெரிய வெள்ளை சிங்காசன நியாயதீர்ப்பை பற்றி எப்படிப்பட்ட கருத்தை உடையவர்களாயிருந்தாலும், வரப்போகிற நியாயத்தீர்ப்பு அல்லது நியாயத்தீர்ப்புகளை குறித்து நாம் கவனம் உள்ளவர்களாய் இருப்பது அவசியம்.

முதலாவதாக, இயேசு கிறிஸ்துவே நியாயாதிபதி, எல்லா அவிசுவாசிகளும் அவரால் நியாயம் தீர்க்கப்படுவார்கள், மற்றும் அவர்கள் செய்த கிரியைகளுக்கு தக்கதாக தண்டிக்கப்படுவார்கள். அவிசுவாசிகள் தங்களுக்கென்று கோபாக்கினையை சேர்த்துவைக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது (ரோமர் 2:5); மற்றும் “அவனவனின் கிரியைக்கு தக்கதாக அவனவனுக்கு பலனலிப்பார்” (ரோமர் 2:6). விசுவாசிகளும் கிறிஸ்துவினால் நியாயம் தீர்க்கபடுவார்கள், ஆனால் அவர்களுக்கு கிறிஸ்துவின் நீதி செலுத்தப்பட்டிருக்கிறபடியினாலும் அவர்கள் பெயர்கள் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறபடியினாலும், அவர்கள் கிரியைக்கு தக்கதாக பரிசு அளிக்கப்படும், ஆனால் தண்டிக்கபடமாட்டார்கள். நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன் நிற்கவேண்டும் மற்றும் ஓவ்வொருவரும் தேவனுக்கு கணக்கொப்புவிக்க வேண்டும் (ரோமர் 14:10-12).

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
நியாயத்தீர்பின் பெரிய வெள்ளை சிங்காசனம் என்றால் என்ன?