நரகம் உண்மையானதா? நரகம் நித்தியமானதா?


கேள்வி: நரகம் உண்மையானதா? நரகம் நித்தியமானதா?

பதில்:
பரலோகம் இருக்கிறது என்று நம்புகிறவர்களை விட நரகம் உன்டென்று நம்புகிறவர்களின் சதவீதம் குறைவானது. ஆனால் வேதத்தின்படி பார்க்கும்போது, பரலோகம் எவ்வளவு உண்மையானதோ அப்படியே நரகமும் உண்மையானது. நரகம் என்பது உண்மையான ஒரு இடம்; துன்மார்கரும், அவிசுவாசிகளும் மரித்த பின்பு அங்கே போவார்கள் என்று வேதம் திட்டமும் தெளிவுமாக சொல்லுகிறது. நாம் எல்லோரும் தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தோம் (ரோமர் 3:23). அந்த பாவத்திற்கு ஏற்ற தண்டனை மரணமாகும் (ரோமர் 6:23). நாம் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் தேவனுக்கு விரோதமானதாய் இருக்கிறத்தினாலும் (சங்கீதம் 51:4), தேவன் எல்லையில்லாதவர் மற்றும் நித்தியமானவராய் இருப்பதாலும், பாவத்தின் தண்டணையும், அதாவது மரணமும், எல்லையில்லாததும் நீத்தியமானதுமாக தான் இருக்க வேண்டும். நரகம் என்பது பாவத்தினால் நாம் சம்பாதித்த எல்லையில்லாத, நித்தியமான மரணமாகும்.

மரித்துபோன துன்மார்க்கர் நரகத்தில் அனுபவிக்கும் தண்டனை “நித்திய அக்கினி” (மத்தேயு 25:41), “அவியாத அக்கினி” (மத்தேயு 3:12), “நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும்” (தானியேல் 12:2), அங்கே "அக்கினி அவியாமலுமிருக்கும்"(மாற்கு 9:44-49), "அக்கினிஜுவாலை" மற்றும் "வேதனை" உடைய இடம் (லூக்கா 16:23-24), “நித்திய அழிவாகிய தண்டனை” (2 தெசலோனிக்கேயர் 1:9), அந்த இடம் “வாதையின் புகை சதாகாலங்களிலும் எழும்பும்” (வெளிப்படு்தல் 14:10-11), மற்றும் “அக்கினியும் கந்தகமுமான கடலிலே" அவர்கள் "இரவும் பகலும் சதாகாலங்களிலும் வாதிக்கப்படுவார்கள்” (வெளிப்படு்தல் 20:10) என்று வேதம் விவரிக்கிறது.

பரலோகத்தில் நீதிமான்கள் அனுபவிக்கும் சந்தோஷம் எப்படி நிரந்தரமானதோ, அப்படியே நரகத்தில் துன்மார்க்கர் அனுபவிக்கும் தண்டனையும் நித்தியமானதே (மத்தேயு 25:46). துன்மார்க்கர் நித்தியமாக தேவ கோபாக்கினைக்கு பாத்திரர் ஆவார்கள். இது தேவனின் நீதியான தீர்ப்பு தான் என்று நரகத்தில் இருப்பவர்கள் ஒத்துக்கொள்வார்கள் (சங்கீதம் 76:10). அவர்களுக்கு கிடைத்த தண்டனை நியாயமானது தான் என்றும் இந்த நிலைக்கு அவர்கள் தான் காரணம் என்றும் நரகத்தில் இருப்பவர்கள் அறிவார்கள் (உபாகமம் 32:3-5). ஆம், நரகம் உண்மையானது. ஆம், நரகம் நித்திய தண்டனையும் நித்திய வேதனையும் நிறைந்த இடம். ஆனால், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக, யேசுவின் மூலமாக நாம் இந்த நித்திய அழிவிலிருந்து தப்புவிக்கப்பட முடியும் (யோவான் 3:16, 18, 36).

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
நரகம் உண்மையானதா? நரகம் நித்தியமானதா?