चर्चबद्दल प्रश्न


मंडळी म्हणजे काय?

मडळ्याचा उधेश काय आहे?

ख्रिस्ती बाप्तिसाचे काय महत्व आहे?

पवित्र शास्त्र दंशाश देण्याबदल काय सांगते?

प्रभु भोजन /ख्रिस्ति सहभतेचे महत्व कय आहे?

मंडळ्यामध्ये का उपस्थीती महत्वाची आहे?

ख्रिस्ती व्याकतीना शाब्बाथ पाळण करणे गरजेचे आहे काय?

मि धर्म संघटित करण्यावर काय विश्वास करु?

महिला पाळक / धर्मेपदेशक? बायबल सेवेत असणाऱ्या महिला बदल काय सागते?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
चर्चबद्दल प्रश्न