मडळ्याचा उधेश काय आहे?


प्रश्नः मडळ्याचा उधेश काय आहे?

उत्तरः
प्रेषित 2:42 ह्या ठीकानि मंडळ्याच्या उदेश काय आहे हे सांगितले आहे "ति प्रेषिंतानच्य संगतित भाकर मोडण्यात व प्रार्थना करणयात तत्पर असत "ह्य वचनापमाने उदेश /असा प्रकारे असावि 1) पवित्र शात्राचा सिधान्त शिकवने 2) विशवासण्यासाढी सहभागित घेण्यासाठी जागा उपल्ब्ध करुन देने 3) प्रभु भोजनाचे आयोजन करने आणि 4)प्रार्थना करने.

मडंळ्यानि पवित्र शात्रा च्या धर्म सिधाताचे शिक्षण दिले पाहिजे ज्याच्याद्वारे आम्हि विश्वासात दृड बनु सकु. इफ़िस 4:14 आसे सांगते कि "यासाठी कि आपण यापुढे बाळसमन असु नये, मनुष्य्च्य धु्र्तपणाने, भ्रनतिच्य मर्गास नेणार्य युक्तिने उपदेश रुपि प्रत्येक वर्यानेहेअलकावणारे व फिरणारे सए होउ नये" मडळि हि सहभगित घेण्यचे थिकन आहे, ज्य दिकनि ख्रिस्त विश्वस णरे एक दउसर्युअ सनगति एकनिष्थ्ने व सन्मानाने वागतात (रोम 12:10), एक दुसर्यन बोथ करितत (रोम 15:14 ), एकमेकानबरोबर उपकरिक्व कनवाळु राहातात (इफिस 4:32), एकमेकाना ऊत्तेजन देतात. (1 थेस्लोनि 5:11) आणि सर्वत महत्वचे, एकमेकानवर प्रिति करतात (1 योहान 3:11).

मडळि ते स्थनसवे ज्यथिकनि विश्वासणार्यना प्रभु भोजनचि सहभागिता प्राप्त होउन ख्रिस्तच्य मरणाच सदेव आथावन राहिल (1 करिथ 11:23-26) "भाकर मोडण्याचि" सक्ल्पना (प्रेषित 2:42), त्यच बरोबर एकत्रित भोजन करण्याचि सक्ल्पना एक सागति होउ शकते. दुसरे उदहर्न म्हणजे मडळिचि सहभागिता वाथविण्यासथि प्रोत्याहान देते. प्रेषित 2:42 हय वचानानुसार मडळ्याचा मुख्य उद्देश प्रार्थना करने आहे मडळि ते थिकन आसवे ज्य थिकनि प्रार्थना कराण्यासाथि शकविले जाते,प्रोत्याहान दिले , प्रार्थनेचा सराव केला जातो. फिलिप. 4:6-7 आम्हल प्रोत्याहान देते ,"कशाचिहि काळजि करु नका तर सर्व गोष्थि विषयि आपलि प्रार्थनाव विनति करुन आभार प्रदर्शनासह आपलि मागणि देवाला कळवा, म्हणजे सर्व बुधिसमर्थापलिकडे असलेलि देवाचि शान्ति तुमचे अन्तकरणव तुमचे विचार ख्रिस्त येशु मध्ये राखिल."

आजुन एक आज्ञा येशु ख्रिस्ता ध्दारे देण्यात आलि ति म्हणजे तारणासाथि शुभवर्तमान गाजविने(मत्तय 28:18-20; प्रेषित 1:8). मडळयाना विश्वस योग्यतेने वचनाध्दारे व शुभवर्तमान सागण्यासाथि बोलावले आहे .मडळि हि समाजामध्ये "प्रकाशित घराप्रमाणे" आहे, कि त्यानि येशु ख्रिस्त हा तारनारा म्हणुन गाजवावे मडळिने लोकाना शुभवर्तमान सागण्यासाथि तयार करुन शुभवर्तमान गाजविले पाहिजे (1 पेत्र 3:15).

शेवटचा मडळिचा उद्देश जे कि याकोब 1:27 मध्ये देण्यात आला " देवपिता याच्या द्र्श्थिनेअ शुध्द व निर्मळ धर्माचारन म्हणजे अनाथ व विधवा याचा त्याच्या सकटात समाचार घेणे, व स्वताला जगाच्या कलकापासुन राखने हे आहे." मडळिला ग्रजवताच्या सेवेसाथि तयार व्हावे. ह्यामध्ये फक्त शुभवर्तमान सागणे एवथे नव्हे तर शारिरिक गरजा भागविने आहे (अन्न, कपडे , निवारा) हे अतिशय महत्वाचे व आवश्यक आहेत.मडळिच्या ख्रिस्ति विश्वासणार्याना पापासुन जगाच्या घाणेरड्यागोस्ति पासुन वेगळे थेवअण्यासाथि लागनारि साधण सामुग्रि चापुरवथा करने आवश्यक आहे. हे सर्व काम करण्यासाथिअ पवित्र शात्र तिल शिक्षण आणि ख्रिस्ति लोलन्चि सगति महत्वाचि आहे.

ह्य प्रकारे मडळिच कय उद्देश आहे ? पौलने एक उत्तम उदाहरण करिथ ईथिल विश्वासणार्यना दिले. मडळि हि देवाचे हात, मुख, आ्णि जगा त्याचे पाय - अस प्रकारे ख्रिस्ताचे शरिर आहे (1 करिथ 12:12-27). आम्हि त्या गोस्थि करायला पाहिजे जे येशु ख्रिस्ताने पथ्विवर आपल्या शरिरातकरण्याचि ईच्छा होति तेच आम्हि करायला पाहिजे, मडळि "ख्रिस्ता सारखे" ख्रिस्ताचि अनुकरण करणारि असावि.

English
मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
मडळ्याचा उधेश काय आहे?