settings icon
share icon
Pangutana

Unsa may pamahayag sa Bibliya mahitungod sa mga manulonda?

Tubag


Ang mga manolunda mao ang mga personal (kinaugalingon) nga espirituhanong linalang kinsa adunay salabutan, pagbati, ug kabubut-on. Matuod kini mahitungod sa maayo ug daotan nga mga manolunda (mga yawa). Ang mga manolunda nagbaton ug kahibalo (Mateo 8:29; 2 Mga Taga Corinto 11: 3; 1 Pedro 1:12), nagapakita ug pagbati (Lucas 2:13; Santiago 2:19; Pinadayag 12:17) ug nagagamit ug pagbulot-an (31; 2 Timoteo 2:26; Jude 6). Ang mga manolunda mga linalang nga espiritu (Mga Hebreohanon 1:14) nga walay tinuod nga pisikal nga mga lawas.

Tungod kay kini sila gilalang nga mga binuhat, limitado ang ilang kahibalo. Kini nagpasabot nga wala sila mahibalo sa tanang mga butang sama sa nahibaluan sa Dios (Mateo 24:36). Sila daw ingon ug adunay labaw nga kahibalo kay sa mga tawo, apan, kini mahimong tungod sa tulo ka mga butang. Una, ang mga manolunda gimugna isip usa ka han-ay sa mga binuhat nga mas taas kay sa mga tawo. Busa, sila tiunayng nagbaton ug labaw nga kahibalo. Ikaduha, ginatun-an sa mga manolunda ang Biblia ug ang kalibutan nga mas higngpit kay sa mga tawo ug nakabaton og kahibalo gikan niini (Santiago 2:19; Pinadayag 12:12). Ikatulo, ang mga manolunda nakakuha og kahibalo pinaagi sa taas nga pagpaniid sa mga kalihokan sa tawo. Dili sama sa tawo, ang mga anghel dili kinahanglan magtuon sa nangagi; hinuon ila kining nasinati. Busa, nahibal-an nila kung unsa molihok ug mo-sumbalihok ang ubang tawo sa mga sitwasyon ug makatag-an inubanan sa mas maigoigoong katukma nga kon sa unsang paagi kita molihok sa susamang mga sitwasyon.

Bisag aduna silay mga kabubut-on, ang mga manolunda, ingon sama sa tanang binuhat, nailalom sa kabubut-on sa Dios. Ang maayong mga manolunda gipadala sa Dios aron motabang sa mga magtotoo (Mga Hebreohanon 1:14). Ania ang pipila ka mga kalihokan nga gitumbok sa Biblia ngadto sa mga manolunda: Sila nagadayeg sa Dios (Salmo 148: 1-2; Isaias 6: 3). Sila nagasimba sa Dios (Mga Hebreohanon 1: 6; Pinadayag 5: 8-13). Nagakalipay sila sa ginapamuhat sa Dios (Job 38: 6-7). Nag-alagad sila sa Dios (Salmo 103: 20; Pinadayag 22: 9). Nagpakita sila sa atubangan sa Dios (Job 1: 6; 2: 1). Sila mga galamiton sa paghukom sa Dios (Pinadayag 7: 1; 8: 2). Sila nagdala sa mga tubag sa pag-ampo (Mga Buhat 12: 5-10). Nagtabang sila sa pagkabig sa mga tawo ngadto kang Kristo (Mga Buhat 8:26; 10: 3). Sila nagapaniid sa Kristohanong kahapsayan, pagpamuhat, ug pag-antus (1 Corinto 4: 9; 11:10; Efeso 3:10; 1 Pedro 1:12). Nagdasig sila sa mga panahon sa kakuyaw (Mga Buhat 27: 23-24). Nag-atiman sila sa mga matarung sa panahon sa kamatayon (Lucas 16:22).

Ang mga manulonda usa ka lahi nga han-ay sa mga nilalang kaysa mga tawo. Ang mga tawo dili mahimong mga manolunda human sila mamatay. Ang mga manulonda dili gayud mahimong mga tawo, ug dili pud sila tawo sukad pa kaniadto. Gilalang sa Dios ang mga manolunda, sama nga gilalang Niya ang katawhan. Walay gipahayag sa Bibliya nga ang mga anghel gibuhat sa panagway ug way-ong sa Dios, sama sa tawo (Genesis 1:26). Ang mga manolunda maoy espirituhanong mga binuhat nga, sa usa ka kabutang, mahimong makasul-ob ug pisikal nga porma. Ang mga tawo sa unang bahin mga pisikal nga mga linalang, apan adunay espirituhanonng aspeto (dagyaw). Ang pinakadakong butang nga atong makat-unan gikan sa mga balaang anghel mao ang ilang dihadiha, waypangutana nga pagtuman sa mga sugo sa Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa may pamahayag sa Bibliya mahitungod sa mga manulonda?
© Copyright Got Questions Ministries