settings icon
share icon
Pangutana

Mahimo bang mayawaan ang usa ka Kristohanon?

Tubag


Samtang ang Biblia wala'y tino nga gisulti kung ang usa ka Kristohanon mahimo nga mayawaan, iglabot nga mga kamatuoran sa Biblia nagpatin-aw nga ang mga Kristohanon dili mahimong mayawaan. Adunay usa ka managlahi nga kalainan tali sa giyawaan sa usa ka demonyo ug gihasol o gigamhan sa yawa. Ang giyawaan naglakip sa usa ka demonyo nga adunay direkta / hingpit nga pagkontrol sa mga hunahuna ug mga buhat sa tawo (Mateo 17: 14-18; Lucas 4: 33-35; 8: 27-33). Ang gipanuwayan o gigamhan sa demonyo naglakip sa usa ka yawa o mga demonyo nga naghasmag sa usa ka tawo sa espirituhanon nga paagi ug / o nagdasig kaniya ngadto sa makasasalang kinaiya. Timan-i nga sa tanan nga mga tudling sa Bag-ong Tugon nga nagpatigayon sa espirituhanong pakiggubat, wala'y mga panugon sa paghingilin sa yawa gikan sa usa ka magtotoo (Efeso 6: 10-18). Gisugo ang mga magtotoo sa pagpiog sa yawa (Santiago 4: 7; 1 Pedro 5: 8-9), dili sa paghingilin kaniya.

Ang mga Kristohanon gipuy-an sa Balaang Espiritu (Roma 8: 9-11; 1 Corinto 3:16; 6:19). Seguradong ang Balaang Espiritu dili motugot nga ang usa ka yawa makapanag-iya sa parehong tawo nga Iyang gipuy-an. Dimaisip nga tugutan sa Dios ang usa sa Iyang mga anak, nga Iyang gipalit sa dugo ni Cristo (1 Pedro 1: 18-19) ug gihimo ngadto sa usa ka bag-ong binuhat (2 Corinto 5:17), nga paga-angkonon ug gamhan sa usa ka yawa. Oo, isip mga magtutuo, kita nakiggubat kang Satanas ug sa iyang mga demonyo, apan dili gikan sa atong kaugalingon. Si apostol Juan nagpahayag, "Kamong mga pinalanggang anak, mga anak sa Dios, kay sila gidaog man ninyo; kay Siya nga ania nagauban kaninyo labaw pa kay kaniya nga ania sa kalibutan" (1 Juan 4: 4). Kinsa Siya nga ania kanato? Ang Balaang Espiritu. Kinsa ang naa sa kalibutan? Si Satanas ug ang iyang mga demonyo. Busa, ang magtutuo nakabuntog sa kalibutan sa mga demonyo, ug ang hitabo sa pagpanag-iya sa yawa sa usa ka magtutuo dili ginama sa Kasulatan.

Tungod sa lig-on nga pamatuod sa Biblia nga ang usa ka Kristohanon dili mahimong mayawaan, adunay pipila ka mga magtutudlo sa Biblia nga naggamit sa termino nga "gipanulayan" nga nagtumong sa usa ka demonyo nga adunay kagahum sa usa ka Kristohanon. Ang uban nangatarongan nga samtang ang usa ka Kristohanon dili mahimong mayawaan, ang usa ka Kristohanon mahimong panuwayan. Kasagaran, ang paghulagway sa giyawaan hapit susama sa paghulagway sa gipanuwayan. Busa, misangpot ang pareho nga hilisgotan. Ang pag-usab sa terminolohiya (ngalan diha sa natad sa pagtuon) wala mag-usab sa katinuoran nga ang usa ka yawa dili makapuyo o hingpit nga magamhan ang usa ka Kristohanon. Sa walay duhaduha, ang yawan-ong impluwensya ug paghasol maoy mga kamatuoran alang sa mga Kristohanon, apan kini dili gayud biblikanhon (wala sa Bibliya) nga mosulti nga ang usa ka Kristohanon mahimong mayawaan o mapanuwayan.

Ang kinabag-ang pangatarungan luyo sa konsepto (taghuna) sa giyawaan mao ang personal (kinaugalingon) nga kasinatian sa pagkakita sa usa ka "matin-aw" nga Kristohanon nga nagpakita sa pamatuod nga gigamhan siya sa yawa. Mahinungdanon kaayo nga dili nato tugutan ang personal (kinaugalingon) nga kasinatian nga magamhan ang atong paghubad sa Kasulatan. Hinunoa, kinahanglan natong salaon ang atong personal (kinaugalingon) nga kasinatian pinaagi sa kamatuoran sa Kasulatan (2 Timoteo 3: 16-17). Ang pagsud-ong sa usa ka tawo nga atong gituohan nga usa ka Kristohanon nga nagapakita sa kinaiya nga giyawaan kinahanglan atong dudahan ang pagkatinuod sa iyang pagtoo. Dili kini angayng hinungdan nga usbon ang atong panglantaw kung ang usa ka Kristohanon mahimong mayawaan o / mapanuwayan. Tingali ang tawo tinuod nga usa ka Kristohanon apan hilabihang gihasul sa yawav/ o naga-antus gikan sa hilabihang mga suliran sa pangisip. Apan sa makausa pa, ang atong mga kasinatian kinahanglang msasulayan sa Kasulatan, ug dili sa laing paagi.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Mahimo bang mayawaan ang usa ka Kristohanon?
© Copyright Got Questions Ministries