settings icon
share icon
Pangutana

Giunsa, ngano, ug kanus-a nahulog si Satanas gikan sa langit?

Tubag


Ang pagkahulog ni Satanas gikan sa langit mahulagwayong gisaysay sa Isaias 14:12 – 14 ug sa Ezekiel 28:12 – 18. Samtang kining duha ka mga berso espisipikong nagtumbok sa mga hari sa Babilonia ug Tiro, nagatoo kita nga nagtumbok usab sula sa espirituhanong gahom luyo niadto nga mga hari, nga mao, si Satanas. Kini nga mga berso naghubit nganong nahulog sa Satanas, apan wala sila magsulti kanus-a nahitabo ang pagkahulog. Si Hesus, ang dumalayong Anak sa Dios, nakasaksi sa pagkahulog ni Satanas, ug iya kining nahisgotan sa Lucas 10:18: “Akong nakita si Satanas nga nahulog sama sa kilat gikan sa langit.” Sayod kita nga ang mga manolunda gituga sa wala pa ang kalibotan (Job 38:4 – 7). Nahulog na si Satanas sa wala pa niya tintala silang Adan ug Eva sa Tanaman (Genesis 3:1 – 14). Busa, ang pagkahulog ni Satanas, nahitabo sa panahon human gituga ang mga manolunda ug saw ala pa niya tintala silang Adan ug Eva sa Tanaman sa Eden. Kon ang pagkahulog ni Satanas nahitabo inoras, inadlaw, o tinuig sa wala pa niya tintala silang Adan ug Evan sa Tanaman, wala nagsulti ang Biblia.

Ang balasahon ni Job nagsulti kanato, labing menos niadtong panahona, si Satanas aduna pay agianan paingon sa langit ug sa trono sa Dios. “Usa ka adlaw niana ang mga manolunda nagpakita sa ilang kaugalingon atubangan sa GINOO, ug si Satanas miabot kuyog nila. Miingon ang GINOO kang Satanas, ‘Asa man ka gikan?’ Gitubag ni Satanas ang GINOO, ‘gikan sa pagbalikbalik suroysuroy sa kalibotan” (Job 1:6 – 7). Daw niadtong tungora, sa Satanas gawasnon pang makalihok taliwala sa langit ug sa yuta, direktang makighinabi sa Dios ug makatubag sa iyang mga kalihokan. Kon wala papadayona sa Dios kini nga kalambigitan lantugionon pa. Ang uban nag-ingon nga ang agianan ni Satanas padulong sa langit natapos sa kamatayon ni Cristo. Ang uban nagatoo nga ang agianan ni Satanas sa langit matapos sa gubat sa kataposang mga adlaw didto sa langit (Pinadayag 12:7 – 12).

Nganong nahulog man si Satanas gikan sa langit? Nahulog si Satanas tungod sa garbo. Iyang gipangandoy nga mahimong Dios, dili aron mahimong sulogoon sa Dios. Matikdi ang daghang “Akong …” nga mga pamahayag sa Isaias 14:12 – 15. Gihubit sa Ezekiel 28:12 – 15 si Satanas ingon nga hilabihan kaanyang nga manolunda. Si Satanas tingali ang kinatas-an sa tanang mga manolunda, ang dinihugang kerubin, ang labing maanyag sa tanang mga binuhat s adios, apan wala siya matagbaw sa iyang nahimutangan. Nangandoy na hinuon si Satanas nga mahimong Dios, sa laktod nga pagkasulti “papahawaon ang Dios gikan sa Iyang trono” ug mopuli sa pagpangulo sa uniberso. Buot ni Satanas nga mahimong Dios, ug igong makapaikag, mao kana ang pagtintal nga gihimo ni Satanas kang Adan ug Eva sa Tanaman sa Eden (Genesis 3:1 – 5). Giunsa pagkahulog ni Satanas gikan sa langit? Sa tinuod lang, ang pagkahulog dili tukma nga paghubit. Mas labing tukma nga ingnon nga gitambog sa Dios si Satanas pagawas sa langit (Isaias 14:15; Ezekiel 28:16 – 17). Wala mahulog si Satans gikan sa langit, gitagak si Satanas.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Giunsa, ngano, ug kanus-a nahulog si Satanas gikan sa langit?
© Copyright Got Questions Ministries