settings icon
share icon
Pangutana

Mahimo bang makabuhat ang Cristohanon karon ug paghingilin?

Tubag


Paghingilin (pagmando sa mga demonyo pagbiya sa ubang tawo) ginabuhat sa nagkalahing mga tawo diha sa mga Ebanghelyo ug sa Balasahon sa mga Buhat – sa mga tinun-an ingon nga kabahin sa mga panudlo ni Cristo (Lucas 11:18- 19); ni Pablo (Buhat 16); ug pipila ka mga eksorsista (Buhat 19:11 – 16).

Makita nga ang laraw sa mga tinun-an ni Hesus sa paghingilin mao ang pagpakita sa kamandoan ni Cristo sa mga demonyo (Lucas 10:17) ug sa pagsuta nga ang mga tinun-an nagalihok sa Iyang ngalan ug sa Iyang kagamhan. Nagpadayag usab kin isa ilang pagsalig ug kakulang sa pagtoo (Mateo 17:14 – 21). Tataw nga kining buhat sa paghingilin sa mga demonyo mahinungdanon sa pagpangalagdan sa mga tinun-an. Apan bisan pa niana, dili tin-aw unsa nga bahin sa paghingilin sa mga demonyo ang nakatabang sa proseso sa pagkatinun-an.

Makaiikag, nga daw adunay kausaban sa ulahing bahin sa Bag-ong Tipan mahitungod sa demonyohong pakigsangka. Ang bahin sa Bag-ong Tipan nga nagatudlo (Roma hangttod sa Judas) nagtumbok sa yawan-ong kalihokan, apan wala nagtuki sa mga buhat sa paghingilin, ug wala usab giawhag ang mga magtotoo nga himoon kini. Gisultihan kita sa pagsul-ob sa hinagiban aron makabarog batok kanila (Efeso 6:120 – 18). Gisultihan kita pagpiog sa yawa (Santiago 4:7), nga mag-amping kaniya (Unang Pedro 5:8), ug dili siya hatagan ug lawak sa atong mga kinabuhi (Efeso 4:27). Apan bisan pa niana, wala kita gisultihan unsaon paghingilin kaniya o sa iyang mga demonyo pagpagawas sa ubang tawo, o bisan gani paghunahuna sa paghimo sa ingon.

Ang balasahon sa Efeso naghatag ug tin-aw nga mga panudlo unsaon nga makabaton kitag kadaogan sa atong mga kinabuhi diha sa gubat batok sa mga pwersa (pul-og) sa yawa. Ang unang lakan mao ang pagbutang sa atong pagsalig diha ni Cristo (2:8 – 9), nga maoy makapabungkag sa paghari sa “mga prinsipe sa kagamhanan sa kahanginan” (2:2). Ato dayon pilion, sa makausa pa pinaagi sa grasya sa Dios, nga hukason ang mga dili diosnon nga mga nabatasan ug sul-obon ang mga diosnong nabatasan (4:17 – 24). Wala naglakip niini ang paghingilin sa mga demonyo, inay ang pagpabag-o sa atong mga hunahuna (4:23). Human sa pipila ka mga praktika nga panudlo unsaon pagtuman sa Dios ingon nga Iyang kaanakan, gipahinumdoman kita nga adunay espirituhanong gubat. Gipanagsangkaan kini sa hinagiban nga nagtugot kanato aron makabarog batok – dili muhingilin – sa pagpangilad sa yawan-ong kalibotan (6:10). Nagbarog kita kuyog sa kamatuoran, pagkamatarong, sa ebanghelyo, pagtoo, kaluwasan, ang Pulong sa Dios ug sa pag-ampo (6:10 – 18).

Makita nga sa dihang ang Pulong sa Dios nakumpleto, ang mga Cristohanon adunay mas daghang mga hinagiban diin malimbasogan ang espirituhanong kalibotan kay sa mga nahiunang mga Cristohanon. Ang bahin sa paghingilin sa mga demonyo napulihan, sa kinabag-ang bahin, inubanan sa pagpangabig ug pagbansay sa mga tinun-an pinaagi sa Pulong sa Dios. Sanglit ang mga pamaagi sa espirituhanong pagpakiglimbasog sa Bag-ong Tipan wala naglangkob sa paghingilin sa mga demonyo, malisod pagtino sa mga panudlo unsaon paghimo sa maong mga butang. Kung kinahanglanon man ugaling, murag mahimo kini pinaagi lamang sa pagpaduuol sa maong tawo ngadto sa kamatuoran sa Pulong sa Dios ug sa ngalan ni Hesu Cristo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Mahimo bang makabuhat ang Cristohanon karon ug paghingilin?
© Copyright Got Questions Ministries