settings icon
share icon
Pangutana

Nganong gitugot sa Dios nga makasala si Satanas ug ang mga demonyo?

Tubag


Ang Dios mipili pagtanyag ug pagpili ngadto sa mga manolunda ug sa katawhan. Samtang wala mihatag ang Biblia ug mga detalye mahitungod sa pagsupil ni Satanas ug sa mga napukan nga mga manolunda, si Satanas – mahimong usa sa labing inila sa tanang manolundae (Ezekiel 28:12 – 18) – tungod sa garbo mipili pagsupil batok sa Dios aron mahimong iyang kaugalingong dios. Dili buot ni Satanas (Lusiper) nga simbahon o motuman sa Dios; buot niyang mahimong Dios (Isaias 14:12 – 14). Ang Pinadayag 12:4 nasabtan ingon nga mahulagwayong sugisayod sa sikatulong mga manolunda nga mipili pagsunod kang Satanas sa iyang pagsupil, tungod niana nangahimong mga napukan nga manolunda – o mga demonyo.

Apan, sahi ra sa katawhan, ang pagpili sa mga manolunda sa pagsunod kang Satanas o sa pagpabilin nga matinud-anon sa Dios usa ka dumalayon nga pagpili. Gipakita sa Biblia ang pagka walay higayon alang sa mga napukan nga manolunda aron makahinulsol ug mapasaylo. Wala usab nagtudlo ang Biblia nga posibleng mas daghan pa sa mga manolunda nga nangapukan ang mahimong makasala. Ang mga manolunda nga nagpabiling matinud-anonsa Dios gihulagway nga “mga piniling manolunda” (Unang Timoteo 5:21). Nahisayran ni Satanas ug sa mga napukan nga manolunda ang Dios sa bug-os Niyang himaya. Aron mosupil sila, bisan pa sa ilang nasayran mahitungod sa Dios, maoy tumang pagkadaotan. Ingon nga sangpotanan, wala gihatagan sa Dios si Satanas ug ang mga nangapukan nga manolunda ug higayon aron makahinulsol. Dugang pa, wala mohatag ang Biblia ug hinungdan aron makatoo nga maghinulsol sila bisan pa ug hatagan sila sa Dios ug higayon (Unang Pedro 5:8). Mihatag ang Dios kang Satanas ug sa mga manolunda ug samang pagpili nga Iyang gihatag nilang Adan ug Eba, ang pagtuman o pagsupak. Ang mga manolunda adunay kagawasan sa pagbulot-an aron makahimo ug pagpili; wala gipugos o gidasig sa Dios ang bisan kinsa nga mga manolunda sa pagpakasala. Si Satanas ug ang mga nangapukan nga manolunda nakasala sa ilang kaugalingong gawasnong pagbulot-an ug busa takos sa madayonong kasuko sa Dios sa lawa sa kalayo.

Nganong gihatagan sa Dios ang mga manolunda sa maong pagpili, nga sayod naman siya kon unsa ang sangpotanan niini? Nasayod ang Dios nga sikatulo sa mga manolunda mosupil ug busa pagatunglohon ngadto sa dumalayong kalayo. Nasayod usab ang Dios nga ipapadayon ni Satanas ang iyang pagsupil agig pagtintal sa katawhan sa pagpakasala. Nan, nganong gitugot kini sa Dios? Ang Biblia wala mohatag sa tinong tubag niini nga pangutana. Susamang pangutana ang mapangutana sa halos bisan unsang daotang buhat. Nganong gitugot kini sa Dios? Sa kataposan, mobalik kini sa soberanya sa Dios ngadto sa Iyang gimbuhatan. Gisultian kita sa Salmista, “Kon bahin sa Dios, ang Iyang paagi hingpit” (Salmo 18:30). Kung “hingpit” ang mga pamaagi sa Dios, nan makasalig kita nga bisan usay Iyang buhaton – ug bisan unsay Iyang itugot – hingpit usab. Busa ang hingpit nga laraw gikan sa atong hingpit nga Diosd mao ang itugot ang sala. Ang atong mga hunahuna dili hunahuna sa Dios, ni ang atong mga pamaagi Iyang mga pamaagi, sa dihang gipahinumdoman kita niya sa Isaias 55:8 – 9.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong gitugot sa Dios nga makasala si Satanas ug ang mga demonyo?
© Copyright Got Questions Ministries