settings icon
share icon
Pangutana

Kinsa/Unsa ang mga Nefilim?

Tubag


Ang Nefilim (“mga nangapukan, mga higante”) maoy mga kaliwat sa makihilawasnong kalambigitan tali sa mga anak nga lalaki sa Dios ug sa mga anak nga babaye sa mga tawo sa Genesis 6:1 – 4. Adunay daghang gikalantugian mahitungod sa kailhan sa “mga anak nga lalaki sa Dios.” Maoy among panahom nga ang “mga anak nga lalaki sa Dios” mga napukan nga manolunda (mga demonyo) nga nakighilawas sa mga babaye o mga nayawaan nga mga lalaki nga nakighilawas sa mga babaye. Ang maong mga pakighilawas misangpot sa liwat, ang Nefilim, nga mga “bayani sa kakaraaanan, mga tawong bantogan” (Genesis 6:4).

Nganong mobuhat man sa ingon ang mga demonyo? Wala mohatag ug espisipikong tubag ang Biblia. Ang mga demonyo daotan, baliko nga mga nilalalng – busa walay butang nga ilang himoon ang makapakugang kanato. Ngadto sa pinasahi nga pagpalihok, usa ka panaghap mao nga ang mga demonyo nagasulay paghugaw sa kaliwatan sa tawo aron mapugngan ang pag-abot sa Mesiyas. Misaad ang Dios nga moabot ang adlaw nga moanhi ang Mesiyas ug pagabungkagon ang ulo sa bitin, nga mao si Satanas (Genesis 3:15). Ang mga demonyo sa Genesis 6 mahimong misulay pagpugong sa pagbungkag sa ulo sa bitin ug himoong imposible sa usa ka walay sala nga “kaliwat sa babaye” nga matawo. Sa makausa pa, dili kini espisipikonong biblikanhong tubag, apan kini biblikanhon nga katuohan.

Unsa ang mga Nefilim? Sumala sa Hebreohanon ug ubang mga leyenda (ang Balasahon ni Enoc ug ubang mga dili biblikanhong sinulat), mga kaliwat sila sa higante ug mga labaw pa sa bayan inga nakahimo ug hilabihan kadaotan nga mga binuhatan. Ang ilang hilabihang kadak-on ug kusog tingali naggikan sa panagsagol sa demonyohong “DNA” (panulondong liwat) kuyog sa panulondong liwat sa tawo. Sumala sa salida nga Noah, nga gibidahan ni Russel Crowe, ang Nefilim mga napukan nga manolunda nga naputos sa bato. Ang direktang gisulti lang sa Biblia mahitungod kanila mao nga sila “mga bayani sa kakaraanan, mga tawong bantogan” (Genesis 6:4). Ang Nefilim dili mga linalang gikan sa laing planeta (lawangitan), dili mga manolunda, dili mga “Magbalantay,” o mga batong mangtas; sila mga literal, linawag nga linalang gigama gikan sa pakighilawas tali sa mga anak nga lalaki sa Dios ug sa mga anak nga babaye sa mga tawo (Genesis 6:1 – 4).

Unsay nahitabo sa mga Nefilim? Ang Nefilim maoy usa sa mga pangunag hinungdan sa dakong lunop panahon ni Noe. Human gilayon mahisgotan ang Nefilim, ang Pulong sa Dios nag-ingon, “Nakita sa GINOO unsa ka hilabihan nga nahimong kadaotan ang mga tawo sa kalibotan, ug mao nga ang matagpihig sa iyang mga hunahuna sa iyang kasingkasing lunlon daotan sa tanang panahon. Naguol ang GINOO nga iyang gituga ang tawo sa kalibotan, ug ang iyang kasingkasing napuno sa kasakit. Busa ang GINOO miingon, “Akong papason ang katawhan, nga akong gituga, gikan sa ibabaw sa kalibotan – mga tawo, mga mananap, ug mga linalang nga nagkamang say uta, ug mga langgam sa kahanginan – kay nasubo ako nga ako silang gituga’” (Genesis 6:5 – 7). Mipadayon ang Dios pagpabaha sa tibuok kalibotan, gipamatay ang tanan tanan gawas kang Noe, ang iyang panimalay, ug mga mananap nga anaa sa arka. Ang tanan nangamatay gawas nila, lakip ang Nefilim (Genesis 6:11 – 22).

Aduna bay Nefilim human sa lunop? Gisultian kita sa Genesis 6:4, “Anaa ang Nefilim sa kalibotan niadtong tungora – ug anaa usab human sa lunop.” Murag gibalik na usab sa mga demonyo ang ilang mga sala human sa lunop. Apan bisan pa niana, murag talagsaon na lang kini mahitabo itandi sa wala pa ang lunop. Sa dihang naniid ang mga Israelinhon sa yuta sa Ganaan, mitaho sila balik kang Moises: “Among nakita ang Nefilim didto (ang mga kaliwat ni Anak naggikan sa Nefilim). Daw mga apan-apan kami sa pagtan-aw namo sa among kaugalingon, ug mao usab ang ilang pagtan-aw kanmo” (Numero 13:33). Kini nga berso wala nagsulit nga ana gayud ang mga Nefilim didto, sa panghunahuna lamang sa mga espiya nga mura silag nakakita ug Nefilim. Mas lagmit nga ang mga espiya nakakitag mga dagko kaayo nga mga tawo sa Ganaan ug sa ilang kahadlok nakatuo nga ang maong mga tawo Nefilim. O posible nga human sa lunop ang mga demonyo nakighilawas na usab sa mga babaye, nga nakapagama ug sugang nga Nefilim. Posible pa man gani nga ang pipila nga kinaiya sa Nefilim napanunod pinaagi sa panulondong liwat sa usa sa mga umagad nga babaye ni Noe. Bisan unsa pa, kini nga mga “higante” gilaglag sa mga Israelinhon panahon sa ilang pagsulong sa Ganaan (Josue 11:21 – 22) ug sa mosunod nila nga kasaysayan (Deuteronomio 3:11; Unang Samuel 17).

Unsay nakapapugong sa mga demonyo paggama ug dugang pa nga Nefilim karong panahona? Murag gihunong sa Dios ang mga demonyo pagpakighilawas sa mga tawo agig pagbutang sa tanang mga demonyo nga nakahimo sa maong buhat ngadto sa bilanggoan. Ang Judas 6 nagsulti kanato, “Ang mga manolunda nga wala nagpabilin sa ilang katungdanan sa kagamhan apan mibiya sa ilang kaugalingong pinuy-anan – kini sila Iyang gipanghipos diha sa kangitngit, ginapos sa dumalayong mga tanikala alang sa paghukom nianan Dakong Adlaw.” Klaro, dili tanang mga demonyo ang anaa sa “bilanggoan” karon, busa aduna gayud panon sa mga demonyo nga nakahimo ug dugang pa nga makuyaw nga sala labaw pa sa nahiunang pagkapukan. Lagmit, ang mga demonyo nga nakighilawas sa mga babaye mao kadto ang mga “gipanggapos sa dumalayong mga tanikala.” Kini maoy makapapugong sa bisan kinsang demonyo nga mosulay paghimo sa samang salaod.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinsa/Unsa ang mga Nefilim?
© Copyright Got Questions Ministries