settings icon
share icon
Pangutana

Manhimo ba kitang mga manolunda human kita mamatay?

Tubag


Ang mga manolunda mga linalang nga gituga sa Dios (Colosas 1:15 – 17) ug lubos nga lahi sa mga tawo. Sila mga pinasahing kasangkapan sa Dios aron matuman ang Iyang plano ug aron pag-alagad sa mga sumusunod ni Cristo (Hebreo 1:13 – 14). Walay ilhanan nga ang mga manolunda kanhiay mga tawo o bisan unsa pa – gituga sila ingon nga mga manolunda. Ang mga manolunda wala nagkinahanglan, ug dili makasinati, sa katubsanan nga gianhi ni Cristo aron paghatag alang sa kaliwatan sa mga tawo. Ang Unang Pedro 1:12 naghubit sa ilang tinguha pagtan-aw sa Ebanghelyo, apanbdili kini alang kanila aron masinati. Kung sila kanhiay mga tawo, ang taghuna sa kaluwasan dili mahimong tagohala alang kanila, kung nasinati pa nila kini sa ilang kaugalingon.

Sa kataposan, ang lawas sa usa ka magtotoo ni Cristo mamatay. Unsa ang mahitabo inigkahuman? Ang espiritu sa usa ka magtotoo moadto aron makauban ni Cristo (Ikaduhang Corinto 5:8). Ang usa ka magtotoo dili mahimong usa ka manulonda. Makapaikag nga silang duha ni Elias ug Moises mailhan didto sa Bukid sa Transpigurasyon (pagkausab sa dagway). Wala sila nahimong mga manolunda, apan nagpakita sa ilang kaugalingon – bisan nahimaya – ug nailhan ni Pedro, Santiago ug Juan.

Sa Unang Tesalonica 4:13 – 18, gisultian kit ani Pablo nga ang mga magtotoo diha ni Cristo nahikatulog diha ni Hesus, Iyang pagadad-on kuyog Niya kadtong mga nahikatulog diha Niya, ug unya ang ilang mga lawas pagabanhawon, himoong bag-o sama sa nabanhawng lawas ni Cristo, aron mahiusa sa ilang mga espiritu nga Iyang pagadad-on uban Niya. Ang tanang mga magtotoo diha ni Cristo nga buhi sa pagbalik ni Cristo pagausbon ang ilang mga lawas sama ni Cristo, ug sila hingpit nga mabag-o sa ilang mga espiritu, wala na magbaston ug makasasalang kinaiya.

Ang tanang mga magtotoo diha ni Cristo magkailhanay ug magpuyo kauban sa GINOO sa kahangtoran. Aton Siyang alagaran sa tibuok kahangtoran, dili ingon nga mga manolunda, apan kuyog sa mga manolunda. Salamat sa GINOO sa buhing paglaom nga Iyang gisangkap alang sa magtotoo ni Hesu Cristo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Manhimo ba kitang mga manolunda human kita mamatay?
© Copyright Got Questions Ministries