settings icon
share icon
Pangutana

Unsa may gisulti sa Bibliya mahitungod sa mga demonyo?

Tubag


Ang mga demonyo mga sinalikway nga mga anghel, sumala sa gitudlo sa Pinadayag 12: 9: "Ang dakong dragon gitambog-ang karaang bitin nga gitawag og yawa, o Satanas, nga maoy nangulo sa pagpahisalaag sa tibuok kalibotan. Gitambog siya sa yuta, ug ang iyang mga anghel uban niya." Ang pagkapukan ni Satanas gikan sa langit simbolikanhong (larawanong) gibatbat sa Isaias 14: 12-15 ug Ezequiel 28: 12-15. Sa dihang nahulog siya, gidala ni Satanas ang uban nga mga anghel kuyog kaniya-sikatulong bahin kanila, sumala sa Pinadayag 12:4. Ang Sinulat ni Judas 6 naghisgot usab sa mga anghel nga nakasala. Busa, sa Biblia, ang mga demonyo mga sinalikwayng anghel kinsa, uban ni Satanas, mipili sa pagsupil batok sa Dios.

Ang pipila sa mga demonyo gitrangkahan na "sa kangitngit, ginapos sa matunhayong kadena" (Jude 1: 6) tungod sa ilang sala. Ang uban gawasnon sa paglahog-lahog ug giila nga "mga gahum niining mangitngit nga kalibutan ug. . . ang mga espirituhanong pwersa (pul-og) sa dautan didto sa mga langitnong ginsakpan" sumala sa Mga Taga Efeso 6:12 (tan-awa Colosas 2:15). Ang mga demonyo nagasunod gihapon ni Satanas ingon nga ilang pangulo ug nakig-away sa mga balaang manulonda aron pagsumpo sa plano sa Dios ug babagan ang katawhan sa Dios (Daniel 10:13).

Ang mga demonyo, isip mga linalang nga espiritu, adunay abilidad nga makasulod sa pisikal nga lawas. Ang mayawaan mahitabo kon ang lawas sa usa ka tawo hingpit nga gigamhan sa usa ka demonyo. Dili kini mahitabo sa usa ka anak sa Dios, tungod kay ang Balaang Espiritu nagpuyo sa kasingkasing sa magtotoo diha ni Cristo (1 Juan 4: 4).

Si Jesus, sa panahon sa Iyang yutan-ong pangalagad, nakahibalag sa daghang mga demonyo. Siyempre, wala'y usa kanila makatugbang sa gahom ni Cristo: "Daghan nga giyawaan ang gidala ngadto Kaniya, ug Iyang gihinginlan ang mga espiritu pinaagi sa usa ka pulong" (Mateo 8:16). Ang awtoridad (taggahom) ni Jesus sa mga demonyo usa sa mga pamatuod nga Siya gayud mao ang Anak sa Dios (Lucas 11:20). Ang mga demonyo nga nakahibalag kang Jesus nahibalo kung kinsa Siya, ug ilang gikahadlokan Siya: "'Unsay gusto nimo kanamo, Anak sa Dios?" [Ang mga demonyo] misinggit. 'Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo sa wala pa ang gitakdang panahon?'" (Mateo 8:29). Ang mga demonyo nahisayud nga ang ilang katapusan usa ka pagsakit.

Si Satanas ug ang iyang mga demonyo nagtinguha karon sa pagguba sa buhat sa Dios ug paglimbong ni bisan kinsa kutob sa ilang mahimo (1 Pedro 5: 8; 2 Corinto 11: 14-15). Ang mga demonyo gihulagway nga mga dautang espiritu (Mateo 10: 1), mga mahugawng espiritu (Marcos 1:27), mga bakakong espiritu (1 Mga Hari 22:23), ug mga anghel ni Satanas (Pinadayag 12: 9). Si Satanas ug ang iyang mga demonyo naglimbong sa kalibutan (2 Mga Taga-Corinto 4: 4), nagpasiugda sa sayop nga doktrina [pagtulon-an] (1 Timoteo 4: 1), paghasmag sa mga Kristohanon (2 Corinto 12: 7; 1 Pedro 5: 8) : 4-9) ug paggubat sa mga balaang anghel.

Ang mga demonyo / sinalikway nga mga anghel mga kaaway sa Dios, apan sila napildi na nga mga kaaway. "Gidisarmahan ang mga gahum ug mga awtoridad" ni Kristo, ug Siya "gihimo silang talan-awon atubangan sa kadaghanan, nagmadaogon batok kanila pinaagi sa krus" (Colosas 2:15). Samtang kita nagpailalom sa Dios ug mopiog sa yawa, wala kitay kahadlokan. "Siya nga anaa kanimo labi pang gamhanan kay kaniya nga ania sa kalibutan" (1 Juan 4: 4).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa may gisulti sa Bibliya mahitungod sa mga demonyo?
© Copyright Got Questions Ministries