settings icon
share icon
Pangutana

Kinsa ang manolunda sa GINOO?

Tubag


Wala gihatag sa Biblia ang tukmang kailhan sa “manolunda sa GINOO.” Apan, adunay daghang mga mahinungdanong “timailhan” (panultol) sa iyang kailhan. Adunay mga pakisayran sa Daan ug Bag-ong Tipan mahitungod sa “mga manolunda sa GINOO,” “usa ka manolunda sa GINOO,” ug “ang manolunda sa GINOO.” Murag sa dihang ang katinong panumbok nga “ang” maoy gigamit, ginabungat niini ang usa ka talagsaong pagkasiya, himulag gikan sa ubang mga manolunda. Ang manolunda sa GINOO nagasulti ingon nga Dios, nagpaila sa Iyang kaugalingon kauban sa Dios, ug nagagamit ug mga katungdanan sa Dios (Genesis 16:7 – 12; 21:17 – 18; 22:11 – 18; Exodus 3:2; Maghuhukom 2:1 – 4; 5:23; 6:11 – 24; 13:3 – 22; Ikaduhang Samuel 24:16; Zacarias 1:12; 3:1; 12:8). Sa pipila ka mga pagpakita niini, kadtong mga nakakita sa manolunda sa GINOO nahadlok sa ilang mga kinabuhi tungod kay ilang “nakita ang GINOO.” Busa, tin-aw nga sa pipila ka mga higayon, ang manolunda sa GINOO usa ka teopaniya, usa ka pagpakita sa Dios sa linawas nga hulag.

Ang pagpakita sa manolunda sa GINOO mihunong human sa pagpakatawo ni Cristo. Kamakadaghan nahisgotan ang mga manolunda sa Bag-ong Tipan, apan “ang manolunda sa GINOO” wala na mahisgoti sa Bag-ong Tipan human matawo si Cristo. Adunay pipila ka kalibog mahitungod sa Mateo 28:2, diin ang KJV nag-ingon nga “ang manolunda sa GINOO” mikanaog gikan sa langit ug giligid ang bato palayo sa lubnganan ni Hesus. Mahinungdanon nga mamatikdan nga ang orihinal nga Griyego walay panumbok (articulo) atubangan sa pulong nga manolunda; mahimo kining “ang manolunda” o “usa ka manolunda,” apan kinahanglang ibutang sa mga maghuhubad ang panumbok (articulo). Ang ubang mga hubad gawas sa KJV nag-ingon nga kadto “usa ka manolunda,” nga maoy mas maayo nga hubad pamulong.

Mahimong ang mga pagpakita sa manolunda sa GINOO maoy mga pagpadayag ni Hesus sa wala pa ang Iyang pagpakatawo. Gideklarar ni Hesus ang Iyang kaugalingon nga nagalungtad “sa wala pa si Abraham” (Juan 8:58), busa kataronganon nga Siya malihokon ug padayag sa kalibotan. Bisan unsa pa ang kahimtang, maskin kon ang manolunda sa GINOO usa ka pagpakita ni Cristo sa wala pa siya nagpakatawo (Cristopaniya) o usa ka pagpakita sa Dios Amahan (teopaniya), dako kaayo ang mahinabo nga ang pulongan nga “ang manolunda sa GINOO” kasagarang nagapaila ingon nga linawas nga hulag sa Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinsa ang manolunda sa GINOO?
© Copyright Got Questions Ministries