settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang mga arkanghel?

Tubag


Ang pulong nga arkanghel makita lamang sa duha ka mga bersikulo sa Biblia. Ang Unang Tesalonica 4:16 nag-ingon, “Kay ang GINOO mismo monaog gikan sa langit, inubanan sa makusog nga mando, kinuyogan sa tingog sa arkanghel ug sa tawag sa trompeta sa Dios, ug ang mitaliwan diha ni Cristo mounag bangon.” Ang laing berso mao ang Judas 1:9, “Apan bisan ang arkanghel nga si Miguel, sa dihang nakiglalis siya sa yawa mahitungod sa lawas ni Moises, wala mangahas pagdalag mabutangbutangon nga pasangil batok kaniya, miingon hinuon, ‘Pagabadlongon ka sa GINOO!’ Si Miguel ang bugtong arkanghel nga gipanganlan sa Kasulatan.

Ang pulong nga arkanghel naggikan sa Griyegong pulong, nga archangelos nga ang buot pasabot, “pangulong manulonda.” Usa kini ka dinugtong nga pulong nga gihulma gikan sa archon (“pangulo” o “magmamando”) ug aggelos (“manulonda” o “sinugo”). Ang Biblia misugyot sa pipila ka mga bahin nga ang mga manulonda adunay herarkiya sa pamunoan, ug ang usa ka arkanghel daw usa ka pangulo sa ubang mga manulonda.

Sama sa tanang gma manulonda, ang mga arkanghel mga kinaugalingong linalang nga gituga sa Dios. Nagbaton silage salabotan, gahom, ug himaya. Sila espirituhanon sa ilang kinaiyahan, inay lawasnon. Ang mga arkanghel nagaalagad sa Dios ug ginapatuman ang Iyang mga laraw.

Ang Judas 1:9 migamit ug katinong panumbok nga ang kung motumbok kang arkanghel Miguel, nga nagpaila nga si Miguel ang bugtong arkanghel. Apan bisan pa niana, gitukib sa Daniel 10:13 si Miguel ingon nga “usa sa mga pangulong prinsipe.” Kini mahimong nagpaila nga adunay labaw pa sa usa ka arkanghel, tungod kay gibutang niini si Miguel sa samang kabutang sa ubang mga “pangulong prinsipe.” Busa, samtang mahimong adunay daghang mga arkanghel, mas maayo nga dili mangahas paghunahuna sa Pulong sa Dios agig pagdeklarar sa ubang mga manulonda ingon nga mga arkanghel. Bisan pag adunay daghang mga arkanghel, daw nagpakita nga si Miguel maoy pangulo taliwala nilang tanan.

Sa Daniel 10:21 ang usa ka manulonda gihubit si Miguel nga arkanghel ingon nga “imong kamahalan” (prinsipe). Sanglit ang manulonda nakigsulti kang Daniel, ug sanglit si Daniel usa ka Judio, atong giisip ang pamahayag sa manulonda nga nagpasabot nga si Miguel maoy gisangonan pagdumala sa Judiong katawhan. Gipamatuod sa Daniel 12:1 kini nga hubad, gitawag si Miguel nga “ang dakong prinsipe nga nagapanalipod sa imong (ni Daniel) katawhan.” Tingali ang ubang mga arkanghel gihatagan ug tahas pagpanalipod sa ubang mga nasod, apan wala sila gitino sa Kasulatan. Ang mga napukan nga manulonda daw nagbaton usab ug mga “hinsakupan,” sanglit naghisgot si Daniel ug espirituhanong “prinsipe sa Gresya” ug espirituhanong “prinsipe sa Persia” nga nakigbatok sa balaang manolunda nga maoy nagdala sa mensahe ngadto ni Daniel (Daniel 10:20).

Usa sa mga katungdanan sa usa ka arkanghel, sa nakita sa Daniel 10, mao ang makiglambigit sa espirituhanong pakigsangka. Sa Unang Tesalonica 4, ang arkanghel nakigsalmot sa pagbalik ni Cristo alang sa Iyang iglesya. Ato usab makit si Miguel nga arkanghel nga nakig-away kang Satanas sa Judas 1:9. Bisan nagbaton ug gahom ug himaya sa usa ka arkanghel, misangpit si Miguel sa GINOO aron paghingilin kang Satanas. Gipakita niini unsa ka gamhanan si Satanas, ug unsa ka maagaron si Miguel sa gahom sa Dios. Kung ang arkanghel motan-aw ngadto sa GINOO alang sa iyang tabang, magpaulahi na ba lamang kita sa pagkamaagaron sa GINOO?

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang mga arkanghel?
© Copyright Got Questions Ministries