settings icon
share icon
Pangutana

Nganong mahinungdanon man nga motuo sa biblikanhong pagkawalay kasaypanan?

Tubag


Nabuhi kita sa panahon nga sagad mokiyhoy sa mga abaga kung sukmatan sa sayop. Imbes nga mangutana, sama ni Pilate, “Unsa ang kamatuoran?” ang postmodernong tawo moingon, “Walay kamatuoran” o tingali “Adunay kamatuoran, apan dili ni nato mahibaloan.” Naanad na kita nga bakakan, ug daghang mga tawo ang daw komportable sa sayop nga panahom nga ang Biblia, usab, adunay mga sayop.

Ang doctrina sa biblikanhong pagkawalay kasaypanan usa ka hilabihan kamahinungdanon nga butang tungod kay mahinungdanon ang kamatuoran. Kini nga hilisgotanan namalandong sa kinaiya sa Dios ug kapasikaranan sa atung panabot sa tanang ginatudlo sa Biblia. Ania ang pipila ka mga hinungdan nganong kinahanglan gayud natong motuo sa biblikanhong pagkawalay kasaypanan:

1. Ang Biblia mismo miangkon sa pagkahingpit. “Ug ang mga pulong sa GINOO walay depekto, sama sa plata nga gidalisay sa hudnong kulonon, gipaputli sa ikapitong higayon” (Salmo 12:6). “Ang balaod sa GINOO hingpit” (Salmo 19:7). “Ang matag pulong sa Dios putli” (Panultihon 30:5 KJV). Kining mga pag-angkon sa kaputli ug kahingpitan mga bug-os nga pamahayag. Timan-i nga wala mag-ingon nga ang Pulong sa Dios “kasagaran” putli o ang Kasulatan “duol” sa kahingpitan. Naglantugi ang Biblia sa gangkap nga kahingpitan, wala nagbilin ug lawak alang sa mga teorya sa “tipik nga kahingpitan.”

2. Ang Biblia mobarog o mahugno sa kinatibuk-an. Kon ang usa sa mga labawng pamantalaan kanunay hikaplagan nga adunay mga sayop, dali ra dayon kining daoton. Walay kalainan bisan kon moingon nga, “Ang tanang mga sayop nahimutang sa ikatulong pahina.” Alang sa usa ka pamantalaan aron mahimong kasaligan sa bisan asang bahin niini, kinahanglan niini nga mahimong tinuod sa kinatibuk-an niini. Sa samang paagi, kung ang Biblia dili tukma sa dihang maghisgot kini mahitungod sa heolohiya, nganong saligan man ang teolohiya niini? Anaa lamang sa duha kon kini usa ka kasaligan nga dokumento, o dili.

3. Ang Biblia usa ka panamin sa Tagsulat niini. Ang Biblia gisulat sa Dios Mismo sa dihang Siya nagpanglihok pinaagi sa mga tawong tagasulat sa usa ka proseso nga gitawag nga “paglamdag.” “Ang tanang Kasulatan giginhawa sa Dios” (Ikaduhang Timoteo 3;16). Tan-awa usab ang Ikaduhang Pedro 1:21 ug Jeremias 1:2.

Nagatuo kita nga ang Dios nga nagtuga sa uniberso makahimo pagsulat ug usa ka balasahon. Ug ang Dios nga hingpit makahimo pagsulat ug usa ka hingpit nga balasahon. Ang hisgotanan dili lamang “Kon ang Biblia adunay sayop?” apan kon “Ang Dios makahimo ug sayop?” Kung ang Biblia adunay tinuod nga mga sayup, nan ang Dios dili kahibalo sa tanan ug Siya mismo makahimo ug mga sayup. Kung kang Biblia adunay sayup nga kasayuran, nan ang Dios dili matinud-anon apan hinuon usa ka bakakon. Kung ang Biblia adunay mga panagsumpaki nan ang Dios maoy tinubdan sa kalibog. Sa laing pagkasulti, kon ang biblicanhong pagkawalay sayup dili tinuod, nan ang Dios dili Dios.

4. Ang Biblia maoy nagahukom kanato, dili bali. “Kay ang pulong sa Dios … nagahukom sa mga hunahuna ug mga kinaiya sa kasingkasing” (Hebrew 4;12). Matikdi ang kalambigitan tali sa “ang kasingkasing” ug “ang Pulong.” Ang Pulong nagasusi; ang kasingkasing mao ang ginapakigsusihan. Ang pagminos sa mga bahin sa Pulong sa bisan unsang hinungdan maoy pagbalit-ad ani nga proseso. Kita na hinuon ang nahimong mga tigsusi, ug ang Pulong kinahanglan mupaubos sa atung “labaw nga panabut.” Apan niingon ang Dios, “Apan kinsa ka man, O tawo, nga mutubagtubag sa Dios?” (Roma 9:20).

5. Ang mensahe sa Biblia kinahanglang dawaton sa kinatibuk-an. Dili kini saksak sinagol nga doctrina diin gawasnon kita nga mopili. Daghang mga tawo ganahan sa mga bersikulo nga nagaingon nga gihigugma sila sa Dios, apan dili sila ganahan sa mga bersikulo nga nagaingon nga pagahukman sa Dios ang mga makasasala. Apan dili kita makahimo pagpunit ug pili unsay atong ganahan mahitungod sa Biblia ug ilabay ang uban. Kung sayop ang Biblia mahitungod sa impiyerno, pananglitan, nan kinsay makaingon nga sakto kini mahitungod sa langit – o bisan sa unsang mga butan? Kung ang Biblia dili makakuha sa sakto sa detalye mahitungod sa pagtuga, nan tingali ang mga detalye mahitungod sa kaluwasan dili usab kasaligan. Kung ang sugilanon ni Jonas tumotumo, nan tinagli mao usab ang sugilanon ni Hesus. Sa kasukwahi, gisulti sa Dios ang Iyang gipanulti, ug gireprentar sa Biblia kanato ang tibuok hulagway kon kinsa ang Dios. “Ang Imong Pulong, O GINOO, walay kataposan; kini nagbarog nga lig-on sa kalangitan” (Salmo 119:89).

6. Ang Biblia maoy atong bugtong nga lagda alang sa pagtoo ug pagkinabuhi. Kung dili kini kasaligan, nan asa man nato gibasehan ang atong mga tinuohan? Gipangayo ni Hesus ang atung pagsalig, ug lakip ana ang pagsalig kon unsay Iyang giingon sa Iyang Pulong. Ang Juan 6:67 – 69 usa ka matahom nga berso. Bag-o lang nasaksihan ni Hesus ang pagbiya sa daghang miangkon nga mosunod Kaniya. Unya milingi Siya sa napulog duha ka mga apostoles ug nangutana, “Dili ba mo ganahan usab mobiya?” Niini, si Pedro misulti alang sa tanan sa dihang miingon siya, “GINOO, asa man me moadto? Anaa nimo ang pulong sa kinabuhing dayon.” Hinaot nga makabaton kitag susamang pagsalig sa GINOO ug sa Iyang mga pulong sa kinabuhi.

Wala sa atong gipresentar dinhi nga sabton ingon nga pagsalikway sa pagpatuon. Ang biblicanhong pagkawalay kasaypanan wala nagpasabot nga mohunong na kitag gamig sa atung mga huahuna o modawat na lang sa gipanulti sa Biblia nga nagpakabuta. Gimandoan kita sa pagtuon sa Pulong (Ikaduahng Timoteo 2:15), ug kadtong nagapangita niini gidayeg (Buhat 17:11). Mao man usab, atong giila nga adunay mga malisod nga mga berso sa Biblia, ingon man usab nga adunay tinud-anay nga mga dili pagsinabtanay sa paghubad. Ang atong kalab-uton mao ang pagtuon sa Kasulatan nga matinahuron ug maampuon, ug sa dihang makakita kitag butang nga dili nato masabtan, labi pang mohugot ang atong pag-ampo, pagtuon pa gayud ug maayo, ug -kon ang tubag moikyas gihapon kanato – mapainubsanong modawat sa atong kaugalingong mga hangtoran atubangan sa hingpit nga Pulong sa Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong mahinungdanon man nga motuo sa biblikanhong pagkawalay kasaypanan?
© Copyright Got Questions Ministries