settings icon
share icon
Pangutana

Ang Bibliya ba may kalabotan pa karon?

Tubag


Ang Hebreo 4:12 nag-ingon, “Kay ang pulong sa Diyos buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kay sa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagboan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyokan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyoan sa kasingkasing.” Samtang ang Bibliya gibanabanang nakumpleto liboan ug siyam (1900) ka tuig ang milabay, ang katukma ug kalabotan niini sa karon nagpabiling dimausab. Ang Bibliya maoy bugtong ugbayong tinubdan sa tanang pagpadayag nga gihatag sa Diyos kanato mahitungod sa Iyang kaugalingon ug sa Iyang laraw alang sa katawhan.

Ang Bibliya naglangkob sa dakong kasayuran mahitungod sa kinaiyanhong kalibutan nga gipamatud-an pinaagi sa kaalamdagong obserbasyon ug pagtuki. Pipila niining mga tudling naglakip sa Levitico 17:11; Ecclesiastes 1:6 – 7; Job 36:27 – 29; Salmo 102:25 – 27 ug Colosas 1:16 – 17. Ingon nga ang sugilanon sa Bibliya matubsanong laraw sa Diyos alang sa katawhan nga nabuklad, daghang managlahing tawo ang maathagong gihulagway niini. Sa maong mga paghulagway, ang Bibliya mihatag ug dakong kasayuran mahitungod sa kinaiya ug kiling sa tawo. Ang atong matag-adlaw nga kasinatian nagpakita kanato nga kining kasayuran mas tukma ug mahulagwayon sa kahimtang sa tawo kon itandi sa bisan unsang sikolohiyanhong basahon tun-anan. Daghang mga makasaysayanong katinuoran nga natala sa Bibliya gipamatud-an pinaagi sa biblikanhong pakapin nga tinubdan sa kasayoran. Ang makasaysayanong pagtuki kasagarang nagpakita sa dakong panagkauyon tali sa biblikanhong asoy ug sa biblikanhong pakapin nga asoy sa mao rang mga panghitabo.

Apan bisan pa niana, ang Bibliya dili basahon sa kasasayan, sikolohiyanhong basahon tun-anan, o kaalamdagong mantalaan. Ang Bibliya mao ang paghulagway nga gihatag sa Diyos kanato mahitungod sa kon kinsa Siya, ug ang Iyang pangandoy ug laraw alang sa katawhan. Ang pinakamahinungdanong bahin niining pagpadayag mao ang sugilanon sa atong pagkahimulag gikan sa Diyos tungod sa sala ug ang pagsangkap sa Diyos alang sa pagpasig-uli sa pakig-ambitay pinaagi sa halad sa Iyang Anak, nga si Hesu Kristo, didto sa krus. Ang atong panginahanglanon sa katubsanan wala mausab. Ni ang pangandoy sa Diyos nga mapasig-uli kita ngadto Kaniya. Ang Bibliya naglangkob sa dakung tukma ug kalabotang kasayoran. Ang pinaka-mahinungdanong mensahe sa Bibliya – katubsanan – maoy madapaton sa katawhan sa tibuok kalibutan ug sa kanunay. Ang Pulong sa Diyos dili gayud madaan, mapulihan, o mapalambo pa. Ang mga kultura mausab, ang mga balaod mausab, ang mga kaliwatan moabot ug mobiya, apan ang Pulong sa Diyos maoy ingon ka may kalabotan karon ingon sa panahon nga kini unang nahisulat. Dili tanang anaa sa Kasulatan tataw nga kinahanglang mapadapat kanato karon, apan ang tibuok Kasulatan gilangkoban sa kamatuoran nga mahimo nato, ug angay nato nga ipadapat sa atong kinabuhi karon.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang Bibliya ba may kalabotan pa karon?
© Copyright Got Questions Ministries