settings icon
share icon
Pangutana

Una ang mga nawalang balasahon sa Biblia?

Tubag


Walay mga “nawalang balasahon” sa Biblia, o mga balasahon nga gipangtangtang sa Biblia, o mga balasahon nga wala makit-i sa Biblia. Ang matag balasahon nga tuyong gibutang sa Dios sa Biblia anaa sa Biblia. Adunay daghang mga leyenda o mga hungihong mahitungod sa mga nawalang balasahon sa Biblia, apang ang maong mga balasahon, sa pagkatinuod lang, wala mawala. Gani, kini gipangsalikway. Adunay literal nga gatosan ka mga relihiyosong balasahon nga nahisulat sa parehong yugto sa panahon sa mga balasahon sa Biblia. Pipila aning mga balasahona adunay tinuod nga mga asoy sa mga butang nga nahitabo gayud (Unang Macabeo, sama pananglitan). Ug uban adunay pipila ka maayong espirituhanong pagtulon-an (ang Kaalam ni Salomon, sama pananglitan). Apan, kining mga balasahona wala malamdagi sa Dios. Kon atong basahon ang bisan asa aning mga balasahona, sama sa mga Apokripang balasahon nga nahisgotan, kinahanglang tagdon nato sila ingon nga masayop relihiyoso/makasaysayanong balasahon, dili ingong nga nilamdagan, dili masayop nga Pulong sa Dios (Ikaduhang Timoteo 3:16 – 17).

Ang ebanghelyo ni Tomas, sama pananglitan, usa ka pagpalsipikar nga nahisulat sa ikatulo o ikaupat nga siglo A.D., nga nagaangkon nga gisulat ni apostol Tomas. Dili kini gisulat ni Tomas. Halos gisalikway sa tanang mga unang Cristohanon ang ebanghelyo ni Tomas isip erehes. Gilangkuban kin isa daghang mga mini ug erehes nga mga butang nga gikaingong gisulti ug nabuhat ni Hesus. Wala niini (o sa labing maayo gamay ra kaayo niini) ang tinuod. Sama pananglitan, ang Ebanghelyo ni Tomas gikaingon sa Hesus nga nagsultig mga walay pulos nga butang sama sa “Bulahan ang liyon nga pagakan-on sa tawo, ug ang liyon mahimong tawo” (panultihon 7), ug “Ang matag babaye nga himoon ang iyang kaugalingon nga lalaki makasulod sa gingharian sa langit” (panultihon 114).

Ang ebanghelyo ni Bernabe wala mahisulat sa biblicanhong Bernabe, inay sa usa ka impostor. Susama ang masulti sa ebanghelyo ni Felipe, ang apocalipsis ni Pedro, ug uban pa. Kining tanan nga mga balasahon, ug daghan pang sama kanila, mga pseudepigraphal, nga ang kahulogan mao nga “gipaila ngadto sa mini nga tagsulat.”

Adunay usa ka Dios. Ang Biblia adunay usa ka tagmugna. Usa kini ka libro. Aduna kini usa ka laraw sa grasya, gitala sukad sa pagsugod, pinaagi sa pagpadapat, ngadto sa katumanan. Gikan sa pagtakda nang daan ngadto sa kahimayaan, ang Biblia usa ka asoy sa pagluwas sa Dios sa Iyang piniling katawhan alang sa pagdayeg sa Iyang himaya. Sa dihang ang matubsanong katuyoan sa Dios ug laraw nabukhad diha sa Kasulatan, ang balikbalik nga tema kanunay nagpahimug-at sa kinaiya sa Dios, ang paghukom sa sala ug kamasupilon, ang panalangin sa pagtoo ug pagkamatinumanon, ang GINOO ug Manluluwas ug ang Iyang sakripisyo alang sa sala, ug ang umalabot nga gingharian ug himaya. Maoy tuyo sa Dios nga mahibaloan nato ug mahisabtan kining mga tem tungod kayang atong mga kinabuhi ug walay kataposang padulngan nakadepende niining mga butanga. Busa dili kayang hunahunaon nga itughot s adios ang pipila ka mga mahinungdanong kasayoran nga “mawala” sa bisan unsang paagi. Ang Biblia kompleto, aron ng akita nga nagbasa ug nakasabot niini mahimo usab nga “kompleto, ug sinangkapan sa tanang maayong buhat” (Ikaduhang Timoteo 3:16 – 17).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Una ang mga nawalang balasahon sa Biblia?
© Copyright Got Questions Ministries