settings icon
share icon
Pangutana

Nganong kinahanglan natong magbasa sa Bibliya/magtoon sa Bibliya?

Tubag


Kinahanglanon natong mobasa ug motuon sa Bibliya tungod kay kini Pulong sa Diyos alang kanato. Ang Bibliya sa tininuod “giginhawa sa Diyos” (Ikaduhang Timoteo 3:16). Sa laing pagkasulti, kini mismo ang mga Pulong sa Diyos kanato. Adunay daghang mga pangutana nga gipangutana sa mga pilosopo nga gitubag sa Dios diha sa Kasulatan alang kanato. Unsa ang katuyoan sa kinabuhi? Diin ako gikan? Aduna bay kinabuhi human sa kamatayon? Unsaon ko pag-adto sa langit? Ngano nga ang kalibutan puno sa dautan? Nganong nakigbisog man ko sa pagbuhat og maayo? Gawas pa niining "dagkong" mga pangutana, ang gihatag sa Bibliya ug daghang praktikal nga tambag sa mga dapit sama sa: Unsay akong gipangita sa usa ka kapikas? Unsaon ko nga magmalampuson ang kaminyoon? Unsaon nako aron mahimong maayong higala? Unsaon nako aron mahimong maayong ginikanan? Unsa ang kalampusan ug unsaon ko kini pagkab-ot? Unsaon nako pagbag-o? Unsay importante sa kinabuhi? Unsaon ko pagkinabuhi aron dili ako mobalik lantaw sa kagahapon nga walay pagmahay? Unsaon nako pagdumala nga madaugon ang dili makiangayon nga mga kahimtang ug dili maayo nga mga panghitabo sa kinabuhi?

Kinahanglan natong mobasa ug magtuon sa Biblia tungod kay kini hingpit nga kasaligan ug walay kasaypanan. Ang Biblia talagsaon sa tanang gitawag nga mga "balaan" balasahon sa paagi nga wala kini maghatag lamang ug moral nga pagtulon-an ug moingon, "Salig kanako." Hinoon, kita adunay katakus sa pagsulay niini pinaagi sa pagsusi sa ginatos nga mga detalyadong tagna nga gihimo niini, pinaagi sa pagtan-aw sa kasaysayan nga mga asoy nga gi-tala niini, ug pinaagi sa pag-usisa sa mga kamatuoran sa siyensya nga giasoy niini. Kadtong nag-ingon nga ang Biblia adunay mga sayup mao kadotng kansang mga dalunggan gitakpan sa kamatuoran. May usa ka higayong kansang si Jesus nangutana kung hain ang mas sayon, "Gipasaylo na ang imong mga sala," o "Tindog, dad-a ang imong higdaan ug lakaw." Unya Iyang gipamatud-an nga Siya adunay katakos sa pagpasaylo sa mga sala (usa ka butang nga dili nato makita sa atong mga mata) pinaagi sa pag-ayo sa paralitiko (usa ka butang nga masuta sa nakapalibot Kaniya sa ilang mga mata). Sa susama, gihatagan kitag kasigurohan nga ang Pulong sa Dios tinuod sa dihang kini maghisgot sa mga espirituhanon butang nga dili nato masulayan sa atong mga pamati pinaagi sa pagpakita sa iyang kaugalingon nga matuod sa mga butang nga atong masuta, sama sa katukma sa kasaysayan, katukma sa siyensya, ug kakatukma sa panagna.

Kinahanglan natong magbasa ug magtuon sa Biblia tungod kay ang Dios wala mausab ug tungod kay ang kinaiya sa tawo wala mausab; Kini adunay kalabotan kanato sa kasamtangan sa nga kini adunay kalabotan kanato alang kanato sa takna nga kini unang gisulat kaniadto. Samtang ang teknolohiya nausab, ang kinaiyahan ug mga tinguha sa tawo dili mausab. Atong makita, sa pagbasa nato sa mga pahina sa kasaysayan sa biblia, nga maskin maghisgot kita mahitungod sa kalambigitan sa usa ka tawo ngadto sa laing taow o sa katilingban, "walay bag-o ilalom niining adlaw" (Ecclesiastes 1: 9). Ug samtang ang katawhan sa kinatibuk-an nagpadayon sa pagpangita sa gugma ug katagbawan sa sayop nga mga dapit, ang Dios-ang atong maayo ug maloloy-on nga Magbubuhat-nagsulti kanato unsay makahatag kanato og malungtaron nga kalipay. Ang Iyang gipadayag nga Pulong, ang Biblia, mahinungdanon kaayo nga si Jesus naghisgot mahitungod niini, “Ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang, kondili sa matag-pulong nga magagula sa baba sa Dios" (Mateo 4:4). Sa laing pagkasulti, kon buot natong magkinabuhi sa bug-os, sumala tuyo sa Dios, kinahanglan kitang mamati ug mosunod sa sinulat nga Pulong sa Dios.

Kinahanglan kitang magbasa ug magtuon sa Biblia tungod kay adunay daghang bakak nga pagtulon-an. Ang Biblia naghatag kanato sa sukdanang palilyo nga pinaagi niini atong mailhan ang kamatuoran gikan sa kasaypanan. Kini nagasulti kanato kon unsa ang Dios. Ang pagbaton og usa ka sayup nga lutop sa Dios maoy pagsimba sa usa ka diosdios o bakak nga dios. Nagsimba kita sa usa ka butang nga dili Diyos. Ang Biblia nagsulti kanato kung unsaon ang usa ka tawo tinud-anay nga makaadto sa langit, ug kini dili pinaagi sa pagka-maayo o pinaagi sa pagpabunyag o sa bisan unsang butang nga atong ginabuhat (Juan 14: 6; Efeso 2: 1-10; Isaias 53: 6; -18, 5: 8, 6:23, 10: 9-13). Subay niining kudlis, ang Pulong sa Dios nagpakita kanato unsa ka dako ang gugma sa Dios kanato (Roma 5: 6-8; Juan 3:16). Ug pinaagi niing pagkat-on nga kita nadani sa pagbalos ug paghigugma Kaniya (1 Juan 4:19).

Ang Biblia nagsangkap kanato sa pag-alagad sa Dios (2 Timoteo 3:17; Efeso 6:17; Hebreohanon 4:12). Nagatabang kini nga mahibaloan nato kon unsaon maluwas gikan sa atong sala ug sa katapusang sangputanan niini (2 Timoteo 3:15). Ang pagpamalandong sa Pulong sa Dios ug pagtuman sa mga pagtulun-an niini magdala sa kalampusan sa kinabuhi (Josue 1: 8; Santiago 1:25). Ang Pulong sa Dios nagtabang kanato nga makita ang sala sa atong mga kinabuhi ug nagtabang kanato nga mapapha kini (Salmo 119: 9, 11). Kini naghatag kanato’g giya sa kinabuhi, sa ingon naghimo kanato nga mas maalam kay sa atong mga magtutudlo (Salmo 32: 8, 119: 99; Mga Proverbio 1: 6). Ang Biblia nagpugong kanato sa pag-usik sa mga katuigan sa atong mga kinabuhi nianang mga butang nga dili mahinungdanon ug dili molungtad (Mateo 7: 24-27).

Ang pagbasa ug pagtuon sa Biblia makatabang kanato nga makita ang nagpaluyo sa madanihon nga "paon" ngadto sa masakit nga "kaw-it" sa makasasalang mga pagtintal, aron kita makakat-on gikan sa mga sayup sa uban imbis nga kita mismo ang maghimo niini. Ang kasinatian usa ka maayong magtutudlo, apan kon bahin sa pagkat-on gikan sa sala, kini usa ka makalilisang nga magtutudlo. Mas labi pang maayo nga makat-on gikan sa sayup sa uban. Adunay daghan kaayong makat-uang mga tawo sa Bibliya, kon diin ang uban mahimong magsilbing positibo ug negatibo nga mga sumbanan sa nagkandaiyang mga panahon sa ilang mga kinabuhi. Isip pananglitan, si David, sa iyang pagbuntog ni Goliat, nagtudlo kanato nga ang Dios mas labaw pa kay sa bisan unsang butang nga Iyang gipangayo nga atong atubangon (1 Samuel 17), samtang ang pagpasig-uyon ni David sa panulay aron motibway sa pagpanapaw uban kang Batseba nagpadayag kung unsa ka dugay ug makalilisang ang mga sangputanan sa mubo ug makasasalang kalipay (2 Samuel 11).

Ang Biblia usa ka basahon nga dili lamang alang sa pagbasa. Kini usa ka libro alang sa pagtuon aron kini mahimo mapadapat. Kay kon dili, kini susama sa pagtulon sa pagkaon nga walay pag-usap ug dayon balik pagluwa niini-wala'y nahatag nga bililhong sustansya. Ang Bibliya moay Pulong sa Diyos. Tungod niini, kini ingon nga mobugkos sama sa mga balaod sa kinaiyahan. Mahimo natong ibalewala kini, apan gibuhat nato kini sa atong kaugalingong kadaot, sama nga kon atong gustohong ibalewala ang balaod sa kabutaran. Kini dili na mas mahatagan pa og igong gibug-aton kon unsa ka mahinungdanon ang Biblia sa atong mga kinabuhi. Ang pagtuon sa Biblia ikatandi sa pagmina ug bulawan. Kon kita dili kaayo maningkamot ug igo lang sa "pag-ayag sa mga bato sa sapa," ang ato lamang makit-an maoy gamayng abug nga bulawan. Apan sa labi natong paningkamot nga makalot gayud kini, mas dako ang ganti nga maangkon alang sa atong paningkamot.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong kinahanglan natong magbasa sa Bibliya/magtoon sa Bibliya?
© Copyright Got Questions Ministries