settings icon
share icon
Pangutana

Nganong kinahanglan natong tun-an ang Daang Tipan?

Tubag


Adunay daghang mga hinungdan aron tun-an ang Daang Tipan. Sa makausa, ang Daang Tipan nagbutang sa pundasyon alang sa mga pagtulon-an ug mga panghitabo nga hikaplagan sa Bag-ong Tipan. Ang Biblia usa ka nag-uswag nga pagpadayag. Kon imong lat-angan ang unang katungang bahin sa bisan unsang maayong balasahon ug mosulay ug human niini, maglisod kag sabot sa mga tawo, paglaraw, ug ang kataposan. Sa samang paagi, ang Bag-ong Tipan masabtan lang sa hingpit sa dihang makita ang pundasyon niini ug mga panghitabo, mga tawo, mga balaod, sistema sa paghalad, mga kasabotan, ug mga saad sa Daang Tipan.

Kung ang Bag-ong Tipan lang ang ania kanato, moadto kita sa mga Ebanghelyo ug dili mahibaloan nganong ang mga Judio nagapangita sa Mesiyas (usa ka Manunubos nga Hari). Dili nato masabtan nganong kini nga Mesiyas umalabot (tan-awa ang Isaias 53), ug dili nato matino si Hesus nga Nazarenhon ingon nga Mesiyas pinaagi sa daghang detalyadong propesiya nga gihatag mahitungod Kaniya (sama pananglitan, ang Iyang yutang natawhan (Miceas 5:2), ang paagi sa Iyang kamatayon (Salmo 22, ilabi na ang mga bersikulo 1, 7 ug 8, 14;18; 69:21), ang Iyang pagkabanhaw (Salmo 16:10), ug daghan pang mga detalye sa iyang pagpangalagdan (Isaias 9:2; 52:13).

Ang pagtuon sa Daang Tipan mahinungdanon usab alang sa pagsabot sa custombre sa mga Judio nga nalabyan ug hisgot sa Bag-ong Tipan. Dili unta nato masabtan ang paagi nga gituis sa mga Pariseo ang balaod sa Dios pinaagi sa pagdugang sa ilang mga kaugalingong tradisyon, o nganong nasipok sa Hesus sa dihang Iyang gihinloa ang hawanan sa Templo, o kun asa gikuha ni Hesus ang mga pulong nga Iyang gigamit aron pagtubag sa mga kaaway.

Ang Daang Tipan nagtala ug daghang detalyadong mga propesiya nga matuman ra unta kung ang Biblia Pulong sa Dios, dili sa tawo (sama pananglitan, Daniel 7 ug sa mosunod nga mga kapitulo). Ang mga propesiya ni Daniel naghatag ug espisipikong mga detalye mahitungod sa pagbangon ug pagkatumba sa mga kanasoran. Kini nga mga propesiya tukma kaayo, gani, ang mga maduhaduhaon mipili ug tuo nga nasulat sila human sa panghitabo.

Angay natong tun-an ang Daang Tipan tungod sa dili maihap nga mga pagtulon-an nga nalangkob niini alang kanato. Pinaagi sa pagmatikod sa mga kinabuhi sa mga tawo sa Daang Tipan, makakaplag kitag giya alang sa atong kaugalingong kinabuhi. Giawhag kita nga saligan ang Dios sa bisan unsa (Daniel 3). Makakat-on kitag barog nga lig-on sa atong mga gipangtuohan (Daniel 1) ug magpaabot sag anti sa pagkamatinumanon (Daniel 6). Makakat-on kita nga mas maayo nga isugilon ang sala nga sayo ug kinasingkasing imbes nga ibalhin ang pasangil (Unang Samuel 15). Makakat-on kita nga dili magduwa sa sala, tungod kay hikaplagan kita niini (Maghuhukom 13; 16). Makakat-on kita nga ang sala adunay sangpotanan dili lamang kanato apan sa atong mga minahal sa kinabuhi (Genesis 3) ug, mao nga ang atong maayong kinaiya adunay mga ganti alang kanato ug niadtong nagpalibot kanato (Exodo 20:5; 6).

Ang pagtoon sa Daang Tipan makatabang usab kanato pagsabot sa propesiya. Ang Daang Tipang adunay mga saad nga pagatumanon pa sa Dios alang sa Judiong nasod. Ang Daang Tipan nagpadayag sa mga butang sama sa gidugayon sa Kagul-anan, sa unsang paagi nga ang umalabot nga paghari ni Cristo sulod sa usa ka libo ka tuig nakatuman sa Iyang mga saad ngadto sa mga Judio, ug sa unsang paagi nga ang pagtapos sa Biblia naghigot sa mga luag nga tumoy nga gipadayag sa sinugdanan sa panahon.

Sa katingbanan, ang Daang Tipan nagtugot kanato nga makakat-on unsaon paghigugma ug pag-alagad sa Dios, ug dugang pa nga nagpadayag kini mahitungod sa kinaiya sa Dios. Nagpakita kini pinaagi sa balikbalik nga katumanan sa propesiya nganong ang Bibliya talagsaon taliwala sa mga sagradong libro; kini lamang ang makahimo pagpakita nga tinuod sa iyang mga gipang-angkon: ang nilamdagan nga Pulong sa Dios. Sa mubong pagkasulti, kung wala pa ka mangahas ngadto sa mga panid sa Daang Tipan, daghan ang imong malat-angan sa mga butang nga giandam sa Dios alang kanimo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong kinahanglan natong tun-an ang Daang Tipan?
© Copyright Got Questions Ministries