settings icon
share icon
Pangutana

Tinuod ba nga ang Bibliya Pulong sa Dios?

Tubag


Ang among tubag dili lamang magpakita kon giunsa namo pag-atiman sa Bibliya ug ang importansya niini sa among kinabuhi ug kon giunsa nga aduna kini walay sama nga bili para kanamo. Kon ang Bibliya tinuod nga Pulong sa Dios, nagpasabot nga kinahanglan nato nga tun-an, sundon ug saligan. Kon ang Bibliya tininuod nga Pulong sa Dios, nangahulogan lamang nga wala nato gidawat ang Dios kon wala usab nato kini gidawat. Ang kamatuorang gihatagan kita sa Dios ug Bibliya kon asa Niya gipasulat ang Iyang mga Pulong mao ang usa kalig-on nga pagpasinati sa Iyahang gugma kanato. Ang pasabot sa pulong nga “gipadayag” ang pagpahibalo sa Dios kon kinsa Siya ug unsaon nato pagbaton sa hustong relasyon sa Iyaha. Ang maong mga butang dili nato masayran kon wala kini gipadayag sa Dios sa Bibliya. Bisan pa gipadayag sa Dios sa mapalamboon nga pamaagi ang Iyang kaugalingon sa Bibliya sa sulod sa usa ka libo ug lima kagatos nga tuig, ang sulod gihapon niini mao tanang panginahanglanon sa tawo nga mahibaloan ang bahin sa Dios, aron aduna siyay maayong relasyon sa iyaha. Kon ang Bibliya tinuod nga Pulong sa Dios sa ato pa mao kini ang pinal nga katungod sa tanang butang nga anaay sumpay sa pagtuo, tinuohan, kinaiya ug moralidad.

Ang usa ka pangutana nga angay natong ipangutana sa atong mga kaugalingon kon unsaon nato pagsiguro nga ang Bibliya mao ang Pulong sa Dios ug dili usa ka ordinaryo lamang nga libro. Unsay kalainan sa Bibliya sa ubang mga tinuohananong libro nga gisulat? Aduna bay maipakita nga kalig-unan nga ang Bibliya Pulong sa Dios? Ang mao nga pangutana kinahanglang nga atong tubagon kon seryoso kita nga tun-an ang pag-angkon sa Bibliya nga kini mao ang Pulong sa Dios, Balaan, magadasig ug husto sa tanang butang nga adunay sumpay sa pagtuo.

Walay pagduha-duha nga giaangkon sa Bibliya ang tinuod nga mao gayod kini ang Pulong sa Dios. Matin-aw nga mabasa kini sa libro sa 2 Timoteo 3:15-17 “Nasayod nga sukad pa sa imong pagkabata nagbasa kana sa Balaang Kasulatan. Kini mao nakahatag kanimo ug kaalam ug naghatod ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Cristo-Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat.”

Aron matubag ang mga maong pangutana kinahanglan nga tan-awon nato ang gawas ug sulod nga kalig-unan nga tinood gayod nga ang Bibliya mao ang Pulong sa Dios. Ang sulod nga kalig-unan mao ang butang nga anaa sa Bibliya mismo nga siya gasaksi sa iyang balaang sinugdanan. Usa sa mga pinaka –una nga pansulod nga kalig-unan gapamatuod nga ang Pulong sa Dios ang Bibliya makita sa pagkahi-usa niini. Bisan ang Bibliya anaay sisenta-e sais nga lain-lain nga libro nga gisulat sa tulo ka kontinente, sa tulo ka lain-laing nga pagsulat, sa sulod usa ka libo ug lima kagatos katuig sa kuwarenta ka magsusulat, apan nagpabilin pa gihapon nga nagkahiusa kini gikan sa sinugdanan hangtod sa kataposan ug walay pagsupak niini. Kining pagkahi-usa mao mismo ang kalainan sa Bibliya sa tanan nga libro. Usa lamang kini nga pamatod sa balaan gigikanan sa maong mga Pulong. Namuhat ang Dios sa mga tawo ug gisulat ang Iyahang mga Pulong.

Ang usa pang pansulod nga kalig-unan gipamatuod nga ang Bibliya Pulong sa Dios mao ang makita sa diyotay nga bahin sa mga tagna nga nakasulod sa han-ay sa Bibliya. Ang Bibliya anaay sulod nga gatus-gatos nga detalyadong bahin sa tagna nga adunay koneksyon sa umaabot nga mga nasud kauban na ang nasud sa Israel, sa kaugmaon sa nasud, sa kaugmaon sa mga katawhan ug sa pag-abot sa usa ka Manluluwas. Ang Manluluwas nga gitagna nga muabot dili lamang manluluwas sa Israel apan sa tanang misalig Kaniya. Dili maitandi sa mga propesiyang makita sa ubang mga tinuohang libro o katong mga librong gisulat ni Nostradamus, ang mga propesiyang Biblikal, napakadetalyado gayod ug bissan kanus-a wala napakyas. Adunay labi pa sa tulo kagatus nga propesiya o tagna bahin kang Hesus sa Daang Kasabotan pa lamang. Wala lang gisulti sa maong propesiya ang kapanganakan ni Hesus sa kalibotan ug unsa nga pamilya Siya maggikan. Gitagna usab kon unsa ang Iyang kamatayon ug ang Iyang pagkabanhaw pagkahuman sa tulo ka adlaw. Walay laing pamaagi aron mapatin-aw ang katumanan sa mga tagna sa Bibliya kon dili ang pagdawat nga aduna kini balaan nga gigikanan.

Ang ika-tulo nga pansulod nga kalig-unan sa Balaang gigikanan sa Bibliya makit-an sa lahi nga pagmando ug gahum niini. Ang Bibliya adunay lahi sa bisan unsa nga librong nasulat. Ang katungod niini makita sa dili ma-ihap nga kinabuhing nabag-o tungod sa pagbasa sa niini, ang mga nagapos sa gidili nga droga nga naayo, ang mga bayot nga gawas-on na sa pagkabayot, ang mga kriminal nga giayo niini, ang mga makasasala nga gipabalaan niini ug ang kapungot nailisan sa gugma tungod sa pagbasa niini. Ang Bibliya adunay gahum nga makabag-o sa kinabuhi sa tawo ug mahimong posible lamang tungod kay tinuod kini nga Pulong sa Dios.

Dili lamang ang mga pansulod nga kalig-unan ang magpamatuod nga ang Bibliya mao ang tinuod nga Pulong sa Dios, Aduna usab kini panggawas nga kalig-unan. Ang usa sa maong kalig-unan mao ang “Historicity” o pag-uyon sa kasaysayan sa tawo sa kasaysayan sa Bibliya. Tungod ang Bibliya nagdetalye sa kaniadtong panghitabo, ang kamatuoran niini ug isip nga husto nanginahanglan sa beripikasyon sama sa uban pang mga dukomento sa kasaysayan kaniadto. Pinaagi sa mga kalig-unang “archeological” ug uban pang mga nasulat tinuod ug wala kini sayop. Tungod sa mga ebidensyang “archeological” o mga nakalot nga kalig-unan sa mga panghitabo sa miagi nga nagasuporta sa Bibliya, nahimo nga pinakamaayo nga dukomento ang Bibliya sa pagkaplag sa mga nahitabo sa kaniadto, maoy usa ka lalom nga pasabot nga husto ug tinuod kini para mas labaw pang mapamatud-an ang pag-angkon niini nga kini mao ang Pulong sa Dios.

Ang usa pa nga pangawas nga kalig-unan maoy magpatuod nga ang Bibliya mao ang Pulong sa Dios mao ang integridad sa mga tawong nagsulat niini. Nigamit ang Dios ug mga tawo gikan sa lain-lain nga antas sa panginabuhi aron maisulat ang Iyang mga Pulong. Kon atong susihon ang kinabuhi sa mga tawong gigamit sa Dios, dili malimud nga sila maunongon ug mga tawong masaligan. Kon atong susihon ang ilang kinabuhi, andam sila nga mamatay alang sa ilang gituohan. Ang mga ordinaryo apan mga maunongon nga maong mga tawo tinuod nga gatuo nga ang Dios ang nakigsulti sa ilaha. Ang mga tawong nagsulat sa Daang Kasabotan ug ang pila pa mga magtutuo (Corinto 15:6) gisuro ang kamatuoran sa ilang mensahi, tungod nakita nila ug nakauban si Hesus human nga Siya nabanhaw gikan sa mga patay. Dakog epekto sa maong mga tawo ang ilang pagsaksi sa pagkabuhi usab ni Hesus. Gikan sa pagtagu tungod sa kahadlok nahimo silang andam nga mamatay para sa mensahi nga gihayag sa ilaha sa Dios. Ang ilang mga kinabuhi ug klase sa ilang kamatayon nagapamatuod lamang nga ang Bibliya mao ang Pulong sa Dios.

Ang pinaka-ulahi nga kalig-unan nga tinuod nga ang Bibliya Pulong sa Dios mao ang wala nito pagkabadot ug pagkaguba. Tungod sa pag-angkon sa Bibliya nga mao kini ang Pulong sa Dios, niagi kini ug grabeng pag-ataki ug pagsulay nga kini gub-on, itandi sa bisan unsa nga libro sa kasaysayan gikan pa atong imperyo sa mga Romano hangtod sa mga kumonistang diktador ug sa mga kamot sa mga tawong dili mutuo nga adunay Dios. Apan nalabyan ug nidaog sa tanan ang Bibliya sa maong pag-ataki ug nagpabilin nga ga-una sa tanang nabuhat nga kopya hantod karon.

Sa daghang panahon, giingon sa mga wala nituo sa Bibliya nga kini ang usa ka buhat sa huna-huna lamang, apan gipamatud-an usab sa “archeology” nga ang Bibliya usa ka “historical” nga libro. Gi-ataki sa mga kaaway ang mga gitudlo sa Bibliya ug gisulti nga wala kuno ni sa panahon, apan ang mao nga konseptong moral og legal ug ang mga gaitudlo niini adunay maanindot ug dakong impluwensya sa mga kumonidad ug kultura sa tibuok kalibotan. Padayon gihapon sa pag-ataki ang siyensya, saykolohiya, ug pulitiko sa Bibliya apan nagpabilin gihapon kini nga kamatuoran ug walay labing bili hangtod karon. Kini mao nga libro ang nagbag-o sa mga dili ma-ihap nga mga kinabuhi ug kultura sa sulod sa duha-kalibo katuig. Unsa man ang pakiglantugi ug pagdaot sa mga kaaway, nagpabilin gihapon nga lig-on ang Bibliya. Ang pagkahusto ug pagkamaayo sa Bibliya nagpabilin bisan sa pagsulay sa paghimo nini nga kadaotan. Mao kini ang tin-aw nga testimunya nga ang Bibliya Pulong sa Dios. Ayaw mo katingala nga bisan sa pag-ataki sa Bibliya wala gihapon kini mausab ug tungod gisulti ni Hesus “Ang langit ug ang yuta matapos apan ang akong pulong dili gayod mapakyas” (Marcos 13:31). Mahuman nga atong nahibal-an ang mga kalig-unan, makaingon na kita nga walay pagduha-duha nga tinuod gayod nga ang Bibliya Pulong sa Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Tinuod ba nga ang Bibliya Pulong sa Dios?
© Copyright Got Questions Ministries