settings icon
share icon
Pangutana

Asa man maayo magsugod basa sa Biblia?

Tubag


Alang sa mga bag-o lang nagsugod, mahinungdanon nga maamgohan nga ang Biblia dili usa ka ordinaryo nga balasahon nga hapsayng mabasa sa takpan hangtod sa takpan. Sa pagkamatuod usa kini ka librarya, o pagtigom, sa mga balasahon nga nahisulat sa managlahing mga tagsulat sa pipila ka mga pinulongan kapin sa 1, 500 nga mga tuig. Miingon si Martin Luther nga ang Biblia maoy “duyan ni Cristo’ tungod kay tanang biblikanhong kasaysayan ug propesiya nagpunting kang Hesus. Busa, ang bisan unsang unang pagbasa sa Biblia kinahanglan tingali magsugod sa mga Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ni Marcos abtik ug dinalian ug maoy maayong dapit nga sugdan. Dayon lagmit ganahan ka mopadayon sa Ebanghelyo ni Juan, nga nagatutok sa mga butang nga ginaangkon ni Hesus mahitungod sa Iyang kaugalingon. Nagsaysay si Marcos sa mga gibuhat ni Hesus, samtang gisaysay ni Juan kon unsay gisulti ni Hesus ug kinsa si Hesus. Sa Juan anaa ang labing yano ug tin-aw nga mga berso, apan anaa usab ang pipila ka mga labing lawom ug labing tiunay nga mga berso. Ang pagbasa sa mga Ebanghelyo (Mateo, Marcos, Lucas ug Juan) magpapamilyar nimo sa kinabuhi ug pagpangalagdan ni Cristo.

Human niana, basaha ang pipila ka mga Epistola (sama pananglitan, Efeso, Filipos, Unang Juan). Kini nga mga balasahon nagatudlo kanato unsaon pagkinabuhi sa atong kinabuhi sa paagi nga makapasidungog sa Dios. Sa dihang pagsugod kag basa sa Daang Tipan, basaha ang balasahon sa Genesis. Nagsulti kini kanato giunsa pagtuga sa Dios ang kalibotan ug sa unsang paagi natimpawak ang katawhan sa sala, ingon man usab sa epekto sa pagkahagba sa tawo ngadto sa kalibotan. Ang Exodo, Levitico, Numero ug Deuteronomio mahimong lisod basahon tungod kay nagsaysay sila sa tanang mga balaod nga gimando sa Dios sa mga Judio aron ikinabuhi. Samtang dili nimo angay likayan kini nga mga balasahon, mas maayo tingali nga pasagdan lang usa sila alang sa pagtoon sa umalabot nga panahon. Bisan pa man, paningkamoti nga dili ka malibog sa maong mga balasahon. Basaha ang Josue ngadto sa Cronicas aron makakuha ug maayong kasaysayan sa Israel. Ang pagbasa sa mga Salmo ngadto sa Awit ni Salomon mohatag kanimo ug maayo nga pagbati sa Hebrohanong balak ug kaalam. Ang mga balasahon sa propesiya, gikan sa Isaias ngadto sa Malaquias, mahimong malisod usab sabton. Timan-I, ang yaw isa pagsabot sa Biblia mao ang pagpangayo sa Dios sa kaalam (Santiago 1:5). Ang Dios mao ang tinubdan sa Biblia, ug buot Siyang masabtan nimo ang Iyang Pulong.

Makaneguro ka nga panalanginan sa Dios ang imong paningkamot nga hibaloan Siay ug ang Iyang Pulong, bisag asa ka magsugod ug bisan unsa ang imong pamaagi sa pagtuon. Gikinahanglan nato ang Pulong sa Dios: “Ang tawo dili mabuhi sa pan lamang, apan sa matag pulong nga mogula sa baba sa Dios” (Mateo 4:4). Ang Pulong sa Dios “hingpit, makapalagsik sa kalag … kasaligan, makapahimong maalamon sa simplehon .. sakto, nagahatag ug kalipay sa kasingkasing.. masanag, nagahatag ug kahayag sa mga mata .. putli, molahutay sa kahangturan … lig-on … matarong … labi pang bililhon kay sa bulawan … [ug] tam-is pa kay sa dugos” (Salmo 19:7 – 11). Ang Pulong sa Dios kamatuoran, ug ang kamatuoran makapausab sa imong kinabuhi (Juan 17:17).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Asa man maayo magsugod basa sa Biblia?
© Copyright Got Questions Ministries