settings icon
share icon
Pangutana

Kinahanglang ko bang tuohan ang Biblia nga walay kasaypanan aron maluwas?

Tubag


Wala kita maluwas agig pagtoo sa lamdag ug pagkawalay kasaypanan sa Biblia. Naluwas kita agig pagtoo diha sa GINOONG Hesu Cristo ingon nga atong Manluluwas gikan sa sala (Juan 3:16; Efeso 2:8 – 9; Roma 10:9 – 10). Sa samang higayon, hinuon, pinaagi lamang sa Biblia nga makakat-on kita mahitungod ni Hesu Cristo ug sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw alang kanato (Ikaduhang Corinto 5:21; Roma 5:8). Dili kinahanglan nga atong tuohan ang tanan sa Biblia aron maluwas – apan angay tang motuo ni Hesu Cristo, nga gisangyaw sa Biblia. Kinahanglan gayud natong kuptan ang Biblia ingon nga walay kasaypanan nga Pulong sa Dios, ug kinahanglan gayud natong tuohan ang tanang ginatudlo sa Biblia, apan adunay higayon nga mahitabo kana human sa kaluwasan, ug dili sa wala pa maluwas ang usa ka tawo.

Sa dihang ang mga tawo bag-o pang naluwas, kasagaran gamay pa kaayo ang ilang kahibalo mahtungod sa Biblia. Ang kaluwasan usa ka proseso nga nagasugod sa pagsabot sa atong makasasalang kahimtang, dili ang pagsabot sa pagkawalay kasaypanan sa Biblia. Ang atong mga konsiyensya nagatug-an kanato nga dili kita makahimo pagtindog atubangan sa balaang Dios sa atong kaugalingong mga katakos. Sayod kita nga dili kita ingon kamatarong aron mahimo kana, mao nang moadto kita Kaniya ug dawaton ang sakripisyo sa Iyang Anak sa krus isip bayad sa atong sala. Atong gibutang ang tibuok pagsalig diha Niya. Sukad anang puntoha, nakabaton kitag hingpit nga bag-ong kinaiya, putli ug wala mabulingan sa sala. Ang Balaang Espiritu sa Dios nagpuyo na sa atong mga kasingkasing, giselyohan kita sa kahangtoran. Mopadayon kita sukad anang puntoha, nga mas labi pang nagahigugma ug nagatuman sa Dios matag adlaw. Kabahin aning “padayon paglakaw” mao ang inadlaw nga makakaon sa Iyang Pulong aron motubo ug malig-on ang atong panaw kuyog Niya. Ang Biblia lamang ang adunay gahom aron paghimo niinin nga milagro sa atong mga kinabuhi.

Kung motuo ug mosalig kita diha sa Pagkatawo ug sa buhat sa GINOONG Hesu Cristo, ingong nga gitudlo sa Biblia, luwas kita. Kung mosalig kita Hesu Cristo, hinuon, ang Balaang Espiritu magapanglihok sa atong mga kasingkasing ug mga hunahuna – ug magapatuo kanato nga ang Biblia tinuod ug kinahanglang tuohan (Ikaduhang Timoteo 3:16 – 17). Kung adunay mga pagduda sa atong mga hunahuna mahitungod sa pagkawalay kasaypanan sa Kasulatan, ang pinakamaayong paagi pagdala ana mao ang pagpangayo sa Dios nga hatagan kitag kasegurohan mahitungod sa Iyang Pulong ug pagsalig sa Iyang Pulong. Ganahan gayud kaayo Siya nga motubag niadtong nagapangita Kaniya sa bug-os ug sa tibuok nilang kasingkaisng (Mateo 7:7 – 8).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinahanglang ko bang tuohan ang Biblia nga walay kasaypanan aron maluwas?
© Copyright Got Questions Ministries