settings icon
share icon
Pangutana

Kinsa ang mga tagasulat sa mga balasahon sa Biblia?

Tubag


Sa kataposan, labaw pa sa tawo nga mga tagsulat, ang Biblia gigama sa Dios. Ang Ikaduhang Timoteo 3:16 nag-ingon kanato nga ang Biblia “giginhawa” sa Dios. Gidumalahan sa Dios ang mga tawo nga tagasulat sa Biblia aron nga, samtang naggamit sa ilang kaugalingong estilo sa pagsulat ug mga personalidad, gitala gihapon nila ang tukmang katuyoan sa Dios. Ang Biblia wala gidektahan sa Dios, apan kini hingpit nga gigiyahan ug gilamdagan sa kinatibuk-an Niya.

Sa tawhanong pagkasulti, ang Biblia nasulat sa kapin kulang 40 ka mga tawo sa mga nagkalain-laing kagikan sa dagan sa 1500 ka katuigan. Si Isaias usa ka propeta, si Ezra usa ka sacerdote, si Mateo usa ka kobrador sa buhis, si Juan usa ka mangingisda, si Pablo mamuhatay ug tigbuhat ug tolda, si Moses usa ka magbalantay ug karnero, si Lucas usa ka mananambal. Bisan gisulat sa mga nagkalainlain nga mga tagasulat sulod sa 15 ka siglo, wala gisukwahi sa Biblia ang iyang kaugalingon ug walay sulod nga bisan unsang mga sayop. Ang tanang mga tagsulat nagtanyag ug lahilahing mga panglantaw, apan silang tanan nagmantala sa mao rang usa ka matuod nga Dios, ug mao rang usa ka kaluwasan – si Hesu Cristo (Juan 14:6; Buhat 4:12). Pipila sa mga balasahon sa Biblia espesipikong nagpangalan sa ilang tagasulat. Ang mosunod maoy mga balasahon sa Biblia kuyog sa mga pangalan kinsa ang labing gihunahuna nga tagasulat, kuyog sa gibanabana nga petsa sa pagkasulat:

Genesis, Exodo, Levitico, Numero, Deuteronomio = Moses – 1400 B.C.

Josue = Josue – 1350 B.C.

Maghuhukom, Ruth, Unang Samuel, Ikaduhang Samuel = Samuel/Natan/Gad – 1000 – 900 B.C.

Unang Hari, Ikaduhang Hari = Jeremias – 600 B.C.

Unang Cronicas, Ikaduhang Cronicas, Ezra, Nehemias = Ezra – 450 B.C.

Esther = Mordecai – 400 B.C.

Job = Moses – 1400 B.C.

Salmo = pipila ka mga nagkalainlaing tagasulat, kasagaran si David – 1000 – 400 B.C.

Proverbio, Ecclesiastes, Awit ni Salomon = Salomon – 900 B.C.

Isaias = Isaias – 700 B.C.

Jeremias, Pagbangutan = Jeremias – 600 B.C.

Ezekiel = Ezekiel – 550 B.C.

Daniel = Daniel – 550 B.C.

Oseas = Oseas – 750 B.C.

Amos = Amos – 750 B.C.

Obadias = Obadias – 600 B.C.

Jonas = Jonas – 700 B.C.

Miceas = Miceas – 700 B.C.

Nahum = Nahum – 650 B.C.

Habakkuk = Habakkuk – 600 B.C.

Sophonias = Sophonias – 650 B.C.

Hageo = Hageo – 520 B.C.

Zacharias = Zacharias – 500 B.C.

Malachias = Malachias – 430 B.C.

Mateo = Mateo – A.D. 55

Marcos = Juan Marcos – A.D. 50

Lucas = Lucas – A.D. 60

Juan = Juan – A.D. 90

Buhat = Lucas – A.D. 65

Roma, Unang Corinto, Ikaduhang Corinto, Galatia, Efeso, Filipos, Colosas, Unang Tesalonica, Ikaduhang Tesalonica, Unanng Timoteo, Ikaduhang Timoteo, Tito, Filemon = Pablo – A.D. 50 – 70

Hebreo = wala mailhi, labing kalagmitan si Pablo, Lucas, Bernabe, o Apollo – A.D. 65

Santiago = Santiago – A.D. 45

Unang Pedro, Ikaduhang Pedro = Pedro – A.D. 60

Unang Juan, Ikaduhang Juan, Ikatulong Juan = Juan – A.D. 90

Judas = Judas – A.D. 60

Pinadayag = Juan – A.D. 90

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinsa ang mga tagasulat sa mga balasahon sa Biblia?
© Copyright Got Questions Ministries