settings icon
share icon
Pangutana

Unsay buot ‘pasabot nga ang Bibliya inspirado?

Tubag


Sa dihang ang mga tawo maghisgot sa Bibliya isip inspirado, sila nagatumong sa katinuoran nga ang Diyos balaanong gigamhan ang mga tawhanong tigsulat sa Kasulatan sa paagi nga unsa may ilang gisulat maoy Pulong sa Diyos. Sa konteksto sa Kasulatan ang pulong “inspirasyon/lamdaman” nagkahulogang “gihuypan sa Diyos.” Ang inspirasyon/lamdaman nagkahulogan nga ang Bibliya tinuod nga Pulong sa Diyos ug ang Bibliya nahimong talagsaon taliwala sa tanang basahon.

Samtang adunay managlahi nga mga panglantaw sa gidak-on kon diin ang Bibliya inspirado, walay pagduhaduha ang ang Bibliya mismo nga ang matag pulong sa matag bahin sa Biliya gikan sa Diyos (Unang Korinto 2:12 – 13; Ikaduhang Timoteo 3:16 – 17). Kining panglantaw sa Kasulatan sagad nagtumong sa “bina-bang plenaryo” nga inspirasyon/lamdaman. Ang buot pasabot nga ang inspirasyon/lamdaman naglugway ngadto sa mga pulong mismo (bina-ba) – dili lamang mga konsepto o alinghuna nga nagapatigayon sa relihiyon inspirado, apan ang mga panglantaw sa inspirasyon/lamdaman sa giangkon sa Bibliya mahitungod sa iyang kaugalingon. Ang kinatibuk-ang bina-bang plenaryong inspirasyon maoy mahinungdanong ilhanan sa Pulong sa Diyos.

Ang aboton sa inspirasyon/lamdaman tin-aw nga makita sa Ikaduhang Timoteo 3:16, Ang tibuok nga Kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanul-id ug alang sa pagmatoto sa pagkamatarung.” Kining bersikulo nagasulti kanato nga gilamdagan sa Diyos ang tibuok Kasulatan ug mao nga kini mapuslanon kanato. Dili lamang mga bahin sa Bibliya nga nagpatigayon sa relihiyosong doktrina maoy gilamdagan, apan ang matag-pulong gikan sa Genesis ngadto sa Pinadayag. Tungod kini linamdagan sa Diyos, nan ang Kasulatan dunay awtoridad sa pagtukod ug doktrina, ug igo sa pagtudlo sa tawo unsaon pagkab-ot sa hustong relasyon tali sa Diyos. Ang Bibliya miangkokn dili laman isip gilamdagan sa Diyos, apan giangkon usab niya ang labaw sa kinaiyahan nga kakayahan sa pag-usab kanato ug paghimo natong “hingpit.” Unsa pa may atong gikinahanglan?

Laing bersikulo nga naghisgot sa inspirasyon/lamdaman sa Kasulatan mao ang Ikaduhang Pedro 1:21. Kining bersikulo nagatabang kanato sa pagsabot nga bisan tuod ang Diyos nagagamit ug mga tawo uban sa ilang talagsaong pagkatawo ug estilo sa pagsulat, ang Diyos balaanong gilamdagan ang mga pulong nga ilang gisulat. Si Hesus mismo nagpamatuod sa bina-ba nga plenaryong lamdaman sa Kasulatan sa dihang Iyang gisulti, "Ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasugoan o sa mga profeta; ako mianhi dili sa pagbungkag kondili sa pagtuman niini. Kay sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasugoan bisan usa na lang ka kudlit o usa ka tulpok niini hangtud ang tanan matuman” (Mateo 5:17 – 18). Niining mga bersikulo, gipanghimug-atan ni Hesus ang katukma sa Kasulatan ngadto sa kinagamyang detalye ug sa kinagamyang kudlit panulbok, tungod kay kini mismo ang mga Pulong sa Diyos.

Tungod kay ang Kasulatan, linamdagang Pulong sa Diyos, makaingon kita nga wala usab kini sayop ug dunay awtoridad. Ang hustong panglantaw mahitungod sa Diyos maoy mogiya kanato ngadto sa hustong panglantaw mahtungod sa Iyang Pulong. Tungod kay ang Diyos gamhanan sa tanan, sayud sa tanan, ug bug-os nga hingpit, ang Iyang Pulong tungod sa kinaiyahan niini dunay tumbas nga kaamgiran. Mao usab nga mga bersikulo nga nagtukod sa lamdaman sa Kasulatan mao usab ang nagtukod nga kini pulos walay sayup ug duna awtoridad. Sa walay pagduhaduha, ang Bibliya tukma sa iyang gipang-angkon mahitungod sa iyang kaugalingon – ang dili ikalimod, dunay awtoridad, nga Pulong sa Diyos ngadto sa katawhan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay buot ‘pasabot nga ang Bibliya inspirado?
© Copyright Got Questions Ministries