settings icon
share icon
Pangutana

Posible ba nga dugang pa nga mga libro ang mapuno sa Biblia?

Tubag


Walay rason aron motuo nga ang Dios mupresentar ug dugang pa nga pagpadayag aron pun-an ang Iyang Pulong. Ang Biblia nagsugod sa labing sinugdanan sa katawhan – ang Genesis – ug natapos sa kataposan sa katawhan sa ato nang nahibaloan – ang Pinadayag. Ang tanang anaa sa taliwala alang sa atong kaayohan ingong nga mga magtotoo, aron magamhan sa kamatuoran sa Dios diha sa atong pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Nasayud kita niini gikan sa Ikaduhang Timoteo 3:16 – 17, “Ang tanang Kasulatan gilamdagan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagtul-id ug pagbansay diha sa pagkamatarong, aron nga ang tawo sa Dios masangkapan pag-ayo sa tanang matang sa maayong buhat.”

Kung dugang pa nga mga balasahon ang ipuno sa Biblia, tumbas kana sap ag-ingon nga ang Biblia nga ania kanato karon dili kompleto – nga wala kini nagsulti kanato sa tanang butang nga angay natong mahibaloan. Bisan tuod kini direktang mapadapat lamang sa balasahon sa Pinadayag, ang Pinadayag 22:18 – 20 nagtudlo kanato ug usa ka mahinungdanong kamatuoran mahitungod sa pagpuno sa Pulong sa Dios: “Akong ginapahimangnoan ang matag-usa nga nakadungog sa mga pulong sa propesiya niini nga balasahon: Si bisn kinsa nga magapuno niini, igapuno sa Dios kaniya ang mga katalagman nga gihulagway niini nga balasahon. Ug si bisan kinsa nga mokuha gikan niini nga balasahon sa propesiay, kuhaon sa Dios gikan kaniya ang iyang bahin sa kahoy sa kinabuhi ug sa balaang dakbayan...”

Anaa na kanato ang tana nga atong gikinahanglan sa kasamtangang 66 nga balasahon sa Biblia. Walay bisan unsang kahimtang sa kinabuhi nga dili matubag sa Kasulatan. Kok unsay nasugdan sa Genesis nakakaplag ug pagtak-op sa Pinadayag. Ang Biblia bug-os nga gangkap ug paigo. Makahimo ba pagpuno ang Dios sa Biblia? Siyempre makahimo Siya. Apan, wala nay hinungdan alang niini, sa biblikanhong bahin o sa teolohikanhong paagi, aron motuoo nga Iya pa kining himoon, o kun aduna pa bay panginahanglan nga Iya kining himoon.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Posible ba nga dugang pa nga mga libro ang mapuno sa Biblia?
© Copyright Got Questions Ministries