settings icon
share icon
Pangutana

Nasudlan ba ang Bibliya sa kasaypanan, kasumpakian, ug kasungian?

Tubag


Kon atong basahon ang Bibliya sa iyang matuod nga bili, walay nahiunang mapihigong pagpangisip nga mangitag kasaypanan, makanunayon, atong mahikaplagan ang maong bibliya nga kataronganon, makanunayon, medyo sayon hisabtan nga libro. Oo, adunay malisod nga mga tudling. Oo, adunay mga bersikulo nga daw nagkasumpaki sa usag-usa. Angay natong hinumdoman nga ang Bibliya nahisulat sa kapin kun kulang sa kakap-atan (40) ka nagkalainlaing manunulat sulod ug kapin sa liboan ug lima ka gatosan (1500) ka tuig. Ang matag manunulat misulat sa nagkandaiyang estilo, gikan sa managlahing panglantaw, ngadto sa managlahing tagpaminaw, alang sa managlahing katuyoan. Angay tang magdahom sa pipila ka mga kalainan niini. Apan bisan pa niana, ang kalahian dili kasumpakian. Sayop lamang kining isipon kon wala na gayuy mahunahunaang paagi aron mapasig-uli ang mga nahisgotang bersikulo o tudling. Bisan pa kon walay tubag nga makit-an sa kasamtangan, wala kini nagpasabot nga dili na gayud mahikaplagan ang maong tubag. Daghang nakakaplag ug mga gikaingong sayup sa Bibliya mahitungod sa kasaysayan o kinaadman bahin sa ibabaw sa kayutaan unya masuta na lang nga ang Bibliya husto diay sa dihang dugang pa nga pagmatuod sa kinaadman bahin sa katawhan, batasan ug kinabuhi sa mga karaan ang nakaplagan.

Sagad kitang makadawat ug mga pangutana nga susama sa mosunod, “Ipasabot sa unsang paagi nga kining mga bersikulo wala magkasumpaki!” o di ba kaha “Tan-awa, aniay sayup sa Bibliya!” Tinuod, pipila sa mga butang nga gibungat sa mga tawo lisod tubagon. Apan bisan pa niana, maoy atong gibarogan nga aduna pay mahimo ug daw-kasaligan nga salabutanong mga tubag sa matag-usa nga gikaingong kabangian ug kasaypanan sa Bibliya. Adunay mga basahon ug mga websayt nga nagtala “sa tanang sayup sa Bibliya.” Daghang mga tawo sa ing-ana ka sayon nagkuha ug mga hinagiban gikan niining mga dapita; wala sila makakaplag sa gikaingong sayup gikan sa ilang kaugalingong pagpangita. Aduna usab mga basahon ug mga websayt nga makita nga maoy nagalantugi sa matag-usa niining gikaingong mga sayup. Ang labing makapaguol mao nga kasagaran sa mga tawo nga nagahasmag sa Bibliya dili interesado sa tubag. Daghang mga “nangaway sa Bibliya” gani nahibalo niining mga tubag, apan ilang gipadayon pagbalikbalik paggamit ang mao lang gihapon nga mabaw nga pag atake. Busa, unsa may atong himoon kon adunay moduol nato inubanan sa gikaingong sayup sa Bibliya? 1) Pagtoon sa Bibliya nga mainampoon ug tan-awa kon aduna bay yanong kasulbaran. 2) Paghimo ug pipila ka mga pagtuki ginamit ang pipila ka mga maayong balasahong naghubit sa Bibliya, mga balasahon nga “nagdepensa sa Bibliya,” ug mga websayt mahitungod sa pagtuki sa bibliya. 3) Pangutana sa atong mga pastor/mga pangulo sa simbahan aron makita kon makakaplag ba sila ug kasulbaran. 4) Kon wala pa gani tino nga tubag human masunod ang una 1), ikaduha 2), ug ikatulo 3) nga mga lakang, atong saligan ang Diyos nga ang Iyang Pulong nga mao ang kamatuoran ug magmasaligon nga dunay kasulbaran nga wala pa lang gayud hikaplagi (Unang Timoteo 2:15; 3:16 – 17).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nasudlan ba ang Bibliya sa kasaypanan, kasumpakian, ug kasungian?
© Copyright Got Questions Ministries