settings icon
share icon
Pangutana

Nahimo bang masalaypon, nausab, nahilabtan, giusab kamakadaghan o nasapawan ang Biblia?

Tubag


Ang mga balasahon sa Daang Tipan nahisulat gibanabana gikan sa 1400 B.C. ngadto sa 400 B.C. Ang mga balasahon sa Bag.ong Tipan nahisulat gibanabana gikan sa A.D. 40 ngadto sa A.D. 90. Busa, bisan asa tungatunga sa 3, 400 ug 1, 900 nga katuigan ang milabay sukad ang usa ka balasahon sa Biblia nahisulat. Niini nga panahon, ang orihinal nga mga manuskrito nawala na. Labing lagmit nangawala na sila. Sukad sa panahon nga ang mga balasahon sa Biblia orihinal nga gisulat, gibalik balik kini ug kopya sa mga escriba. Ang mga kopya sa mga kopya sa mga kopya ang nahimo. Tungod niini, makasalig pa b akita sa Biblia?

Ang mga Balaang Kasulatan giginhawa sa Dios ug busa walay sayop (Ikaduhang Timoteo 3:16 – 17; Juan 17:17). Siyempre, ang pagkawalay sayup alang lamang sa mga orihinal nga manuskrito. Sa ingon ka makuti ang mga kanhing escribe sa ilang pagkopya sa mga Kasulatan, walay usa kanila ang hingpit. Sa milabay nga kasiglohan, ginagmay nga mga kalainan ang mibutho sa nagkalainlaing mga kopya sa mga Kasulatan. Ang kinabag-an sa mga kalainan niini yano nga mga kalainan sa pangtitik (susama sa Amerikanong pulong sa neighbor batok sa Briton nga pulong sa neighbour), balit-ad nga mga pulong (ang usa ka manuskrito nag-ingon “Cristo Hesus” samtang ang lain nag-ingon “Hesu Cristo”), o ang sayon rang mailhan nga nawalang pulong. Sa mubong pagkasulti, labaw sa 99 ka porsyento nga teksto sa bibliya wala gikalantugian. Sa ubos pa sa usa ka porsyento nga gikalantugian, walay doktrinang pagtulon-an o mando ang nameligro. Sa laing pagkasulti, ang mga kopya sa Biblia nga ania kanato karon putli. Ang Biblia wala mahugawan, mausab, nahilabtan, nausab kamakadaghan, o gisapawan.

Ang bisan unsang walay pagpihig nga dokumento nga escolar mouyon nga ang Biblia napreserbar pag-ayo sa talagsaon nga paagi sa sa nangaging kasiglohan. Ang mga kopya sa Bibliya sukad pa sa ika-14 nga siglo A.D. halos nagkapareha sa ilang unod sa mga kopya gikan sa ika 3 nga siglo A.D. Sa dihang nadiskubrehan ang Dead Sea Scrolls (mga linukot nga balasahon sa Patay nga Dagat), nakurat ang mga eskolar unsa kini managsama sa ubang karaang kopya sa Daang Tipan, bisan pa kung ang Dead Sea Scroll gatosan ka katuigan nga mas nahiuna sa bisan unsang una nang nadiskobrehan. Bisan ang daghang gahi nga mga maduhaduhaon ug kritiko sa Bibliya miangkon nga ang Bibliya mas tukmang gipasa sa mga nangaging kasiglohan kay sa bisan unsang laing karaang dokumento.

Wala gayug pamatuod nga ang Biblia giusab, nahilabtan, giusab kamakadaghan o nasapawan sa bisan unsang sistematikong paagi. Ang bug-os nga gidaghanon sa biblikanhong manuskrito nakapayano aron pag-ila sa bisan unsang lihok sa pagtuis sa Pulong sa Dios. Walay dakong doktrina sa Biblia ang nabutang sa pagduda ingon nga resulta sa walayt hinungdan nga kalahian tali sa mga manuskrito.

Sa makausa pa, ang pangutana, makasalig ba kita sa Biblia? Sa hingpit gayud! Gitipigan sa Dios ang Iyang Pulong bisan pa sa dili tinuyong mga kapakyasan ug tinuyong paghasmag sa mga tawo. Makabaton kitag tumang pagsalig nga ang Biblia nga ania kanato karon mao rang Bibliya nga kinaunhang nasulat. Ang Biblia Pulong sa Dios, ug makasalig kita niini (Ikaduhang Timoteo 3:16; Mateo 5:18).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nahimo bang masalaypon, nausab, nahilabtan, giusab kamakadaghan o nasapawan ang Biblia?
© Copyright Got Questions Ministries