settings icon
share icon
Pangutana

Unsay hustong paagi sa pagtuon og Bibliya?

Tubag


Ang pagtino sa kahulogan sa kasulatan maoy labing mahinungdanon tahas nga mabatonan sa usa ka magtotoo niining kinabuhia. Wala kia giingnan sa Diyos nga ato lang basahon ang Bibliya. Angay natong tun-an ug atong dad-on sa hustong paagi (Ikaduhang Timoteo 2:15). Ang pagtuon sa Kasulatan usa ka pagkugi. Ang taphaw ug mubo nga pagnanaw sa Kasulatan usahay moani og sayup kaayong sangpotanan. Busa, mahinungdaon kaayung masabtan ang pipila ka mga prinsipyo sa pagtino sa hustong kahulogan sa Kasulatan.

Una, ang tinon-an sa Bibliya angayng mag-ampo og mohangyo sa Balaang Espiritu nga mohatag og panabot. “Inig-abut sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran; kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulot-an, hinonoa ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabut iyang igatug-an kaninyo” (Juan 16:13). Maingon nga ang Balaang Espiritu gigiyahan ang mga apostoles sa pagsulat sa Bag-ong Tugon, Iya ‘sab kitang giyahan sa pagsabot sa Kasulatan. Hinumdumi, ang Bibliya maoy libro sa Dios, ug kinahanglan natong pangutan-on Siya unsay kahulogan niini. Kon ikaw Kristohanon, ang tagsulat sa Kasulatan – Ang Balaang Espiritu – nagpuyo sulod nimo, ug buot Niyang makasabot ka sa Iyang gisulat.

Ikaduha, dili nato hulboton ang Kasulatan gawas sa mga bersikulo nga nag-alirong niini ug sulayan pagtino ang kahulogan sa bersikulo nga wala sa konteksto. Kinahanglang kanunay natong basahon ang nag-alirong nga mga bersikulo ug kapitulo aron mailhan ang konteksto. Samtang ang tibuok Kasulatan naggikan sa Diyos (Ikaduhang Timoteo 3:16; Ikaduhang Pedro 1:21), naggamit ang Diyos ug mga tawo aron masulat kini. Kining mga tawhana ‘dunay tema sa ilang hunahuna, katuyoan sa pagsulat, ug piho nga hilisgotanan nga ilang pagatubagon. Kinahanglan natong basahon ang nagpaluyong kasayoran sa basahon sa Bibliya nga atong gitun-an aron sa pagpangita kinsay nagsulat sa basahon, kang kinsa kini nahisulat, kanus-a kini gisulat, ug nganong gisulat kini. Sa samang paagi, angay natong mag-amping nga tugotan ang teksto nga mosulti alang sa iyang kaugalingon. Usahay ang mga tawo maggahin sa ilang kaugalingong mga kahulogan ngadto sa mga pulong arong makuha ang hubad nga ilang ginapangandoy.

Ikatulo, dili kita kinahanglang mahimong bug-os nga gawasnon sa atong pagtuon sa Bibliya. Usa ka pagkamapahitas-on kon atong hunahunaon nga wala kitay maani nga pagsabut sa tibuok kinabuhi nga buhat sa uban nga nagtuon sa Kasulatan. Pipila ka mga tawo, nga anaa sa sayup, moadto sa Bibliya nga duna alinghuna nga mag-agad lamang sila sa Balaang Espiritu ug makaplagan nila ang tanang tinagong kamatuoran sa Kasulatan. Si Kristo, sa pagpanghatag sa Balaang Espiritu, mihatag sa mga tawo ug mga espirituhanong gasa ngadto sa lawas ni Kristo. Usa niining mga espirituhanong gasa mao ang pagpanudlo (Efeso 4:11 – 12; Unang Korinto 12:28). Kining mga magtutudlo gihatag sa Ginoo aron tabangan kita nga hustong masabtan ug matuman ang Kasulatan. Maalamon nga buhaton kanunay ang pagtuon sa Bibliya kuyog sa ubang magtotoo, pagtabang sa usa’g-usa sa pagsabot ug pagpadapat sa kamatuoran sa Pulong sa Diyos.

Busa, sa pagpanglaktod, unsa may hustong paagi sa pagtuon sa Bibliya? Unsa, pinaagi sa pa-ampo ug pagkamapainubsanon, kinahanglan tang magsalig aron hatagan ‘tag pagsabot. Ikaduha, kinahanglan natong tun-an ang Kasulatan sa konteksto niini, nagaila nga ang Bibliya makahimo pagpasabot sa iyang kaugalingon. Ikatulo, angay natong tahuron ang paningkamot sa ubang magtotoo, sa nangagi ug sa kasamtangan, nga nangita usab sa hustong pagtuon sa Bibliya. Hinumdomi, nga ang Diyos maoy tagsulat sa Bibliya, ug buot Niyang masabtan nato kini.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay hustong paagi sa pagtuon og Bibliya?
© Copyright Got Questions Ministries