Câu hỏi về Sự Cứu Rỗi


Kế cách cứu rỗi là gì?

Có phải sự cứu rỗi nhờ đức tin, hay nhờ đức tin và việc lành?

Kinh Thánh có bảo đãm về sự sống đời đời?

Một lần được cứu luôn luôn được cứu?

Làm thế nào tôi được bảo đảm về sự cứu rỗi của mình?

Làm thế nào người ta được cứu trước khi Chúa Giê-xu chết cho tội lỗi của chúng ta?

Điều gì xảy ra cho những người không bao giờ có cơ hội nghe về Chúa Giê-xu?

Làm thế nào để sự tể trị của Chúa và ý chí tự do của con người hòa hợp trong sự cứu rỗi?

Sự đền tội thay thế là gì?

Có phải an ninh đời đời là "giấy phép" cho tội lỗi?

Điều gì xảy ra với những đứa bé mới sinh và trẻ nhỏ khi chúng chết? Tôi có thể tìm thấy chỗ nào trong Kinh Thánh nói về độ tuổi phải chịu trách nhiệm?

Tại sao Đức Chúa Trời đã đòi hỏi những của tế lễ bằng động vật trong Cựu Ước?

Nếu sự cứu rỗi của chúng ta là được đảm bảo đời đời, tại sao Kinh Thánh lại cảnh báo quá mạnh mẽ về sự bội đạo?

Các Cơ Đốc Nhân có phải cứ luôn cầu xin sự tha thứ tội lỗi của họ không?

Liệu việc báp-tem có cần thiết cho sự cứu chuộc? Giáo lý báp-tem tái sinh là gì?

Sự cứu rỗi là gì? Giáo lý cho sự cứu rỗi của Cơ đốc nhân thế nào?

Sự xưng công chính là gì?

Một Cơ Đốc Nhân có thể mất sự cứu rỗi hay không?

Câu hỏi" Sự hòa giải với Chúa là gì? Tại sao chúng ta cần hòa giải với Chúa?

Sự cứu chuộc của Cơ Đốc Nhân có nghĩa là gì?

Sự ăn năn là gì và nó có cần thiết đến sự cứu rỗi không?

Tại sao sự sống lại của Chúa Giê-su lại quan trọng?

Có phải một Cơ Đốc nhân sa ngã vẫn được cứu?

Có phải 1 Phi-e-rơ 3:21 dạy rằng phép báp-tem là cần thiết cho sự cứu rỗi?

Có phải Công vụ các sứ đồ 2:38 dạy rằng phép báp-tem là yêu cầu cho sự cứu rỗi?

Có phải Giăng 3:5 dạy rằng sự báp-têm là cần thiết cho sự cứu chuộc?

Mác 16:16 có dạy phép báp-tem là cần thiết cho sự cứu rỗi không?

Kinh Thánh nói gì về việc tin Chúa trong lúc gần chết?

Người ta có thể bị xóa tên khỏi Sách Sự Sống hay không?

Điều gì nếu tôi không cảm thấy được cứu?

Đức Chúa Trời có tiếp tục tha thứ cho bạn khi bạn cứ lặp lại cùng một tội lỗi hết lần này qua lần khác?

Một Cơ Đốc Nhân có thể 'hoàn trả' sự cứu rỗi không?

Liệu Đức Chúa Trời có tha thứ những tội lớn không? Liệu Chúa có tha thứ cho kẻ giết người không?

Bản chất của sứ điệp Phúc Âm là gì?

Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi chúng ta có nghĩa là gì?

Giữa sách sự sống và sách sự sống của Chiên Con có gì khác nhau không?

Sự khác nhau giữa sự thương xót và ân điển là gì?

Chúa Giê-xu đã trả cái giá chuôc của chúng ta như thế nào và cho ai?

Nếu bạn nghi ngờ về sự cứu rỗi của mình thì điều đó có nghĩa là bạn chưa thật sự được cứu đúng không?

Sự thánh hóa là gì? Sự thánh hóa Cơ Đốc được định nghĩa như thế nào?

Một người có thể được cứu thông qua sự mặc khải chung không?

Sẽ có cơ hội lần thứ hai cho sự cứu rỗi sau khi qua đời chứ?

các dấu hiệu xác thực của đức tin được cứu là gì?

Có bất cứ tội nào mà Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ?

Tin Lành thật là gì?

Bạn ở độ tuổi như thế nào để có thể được và cầu xin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi của bạn?

Nếu một Cơ-đốc-nhân phạm tội tự tử, liệu anh/chị ấy vẫn được cứu?


Câu hỏi về Sự Cứu Rỗi