settings icon
share icon
Câu hỏi

Mác 16:16 có dạy phép báp-tem là cần thiết cho sự cứu rỗi không?

Trả lời


Cũng giống như để hiểu được sự dạy dỗ trong bất kỳ một câu hay một phân đoạn nào, trước hết chúng ta lọc lượt nó qua những gì mà chúng ta đã biết Kinh Thánh dạy về chủ đề đó. Về trường hợp phép báp-tem và sự cứu rỗi, Kinh Thánh nói rõ ràng rằng sự cứu rỗi là bởi ân điển qua đức tin trong Chúa Giê-xu Christ, không phải do bất cứ việc làm nào, bao gồm phép báp-tem (Ê-phê-sô 2: 8-9). Vì vậy, bất kỳ cách giải thích nào mà đi đến kết luận rằng phép báp-tem, hoặc bất cứ công việc nào khác, là cần thiết cho sự cứu rỗi, đều là lời giải thích sai lầm. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tên "Sự cứu rỗi là chỉ bởi đức tin mà thôi, hay bởi đức tin cộng với việc làm?"

Đối với Mác 16:16, điều quan trọng là hãy nhớ rằng có một số vấn đề trong bản văn với Mác chương 16, câu 9-20. Có một số câu hỏi là liệu những câu này nguyên là một phần của Phúc Âm Mác hay là về sau đã được thêm vào bởi người sao chép bản thảo. Do vậy, tốt nhất là không dựa vào bất kỳ giáo lý chính nào trong Mác 16:9-20, chẳng hạn như việc bắt rắn, trừ khi nó cũng được hỗ trợ bởi những phân đoạn khác trong Thánh Kinh.

Giả định câu 16 là thuộc nguyên bản chính của Mác, câu ấy có dạy rằng phép báp-tem là cần thiết cho sự cứu rỗi không? Câu trả lời ngắn gọn là, không, không có. Để cho câu này có ý dạy rằng phép báp-tem là cần thiết cho sự cứu rỗi thì người ta phải đi xa hơn những gì mà câu ấy hiện đang nói đến. Những gì câu này thực sự dạy ấy là niềm tin là cần thiết cho sự cứu rỗi, là điều phù hợp với vô số những câu khác là nơi mà chỉ có niềm tin được đề cập đến (ví dụ, Giăng 3:18; Giăng 5:24; Giăng 12:44; Giăng 20:31; 1 Giăng 5:13).

"Ai tin và chịu báp-tem sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội" (Mác 16:16). Câu này bao gồm hai lời tuyên bố cơ bản. 1- Ai tin và chịu báp-tem sẽ được cứu. 2- Ai không tin sẽ bị kết tội.

Trong khi câu này nói với chúng ta điều gì đó về những tín nhân đã chịu báp-tem (họ đã được cứu), nó không có nói bất cứ điều gì về những tín nhân không chịu báp-tem. Để cho câu này dạy rằng phép báp-tem là cần thiết cho sự cứu rỗi thì, một tuyên bố thứ ba sẽ là cần thiết, tức là, “Ai tin và không chịu báp-tem sẽ bị lên án” hoặc “Ai không chịu báp-tem sẽ bị lên án.” Nhưng, đương nhiên là, không có những lời tuyên bố này được tìm thấy trong câu ấy.

Những người cố gắng xử dụng Mác 16:16 dạy rằng phép báp-tem là cần thiết cho sự cứu rỗi phạm một sai lầm phổ biến nhưng nghiêm trọng mà đôi khi được gọi là Phủ định Ngụy biện Luận. Sự ngụy biện này có thể được trình bày như sau: “Nếu một tuyên bố là đúng, chúng ta không thể giả định rằng tất cả các sự phủ định (hoặc điều ngược lại) của tuyên bố đó cũng là đúng.” Ví dụ, tuyên bố “con chó có những đốm nâu là một con vật” là đúng; tuy nhiên, lời phủ định “nếu con chó không có những đốm nâu, thì nó không phải là một con vật" là sai. Cũng một lẽ ấy, “ai tin và chịu báp-tem sẽ được cứu” là đúng; tuy nhiên, lời tuyên bố “ai tin nhưng không chịu báp-tem sẽ không được cứu” là một giả định thiếu căn cứ. Tuy vậy đây chính xác là giả định được thực hiện bởi những người ủng hộ sự tái sinh sẽ không xảy ra cho đến khi người nào đó chịu báp-tem bằng nước.

Hãy xem xét ví dụ này: "Hễ ai tin và sống ở Kansas sẽ được cứu, nhưng những ai không tin sẽ bị kết tội." Lời tuyên bố này hoàn toàn đúng sự thật; những người dân Kansas tin vào Chúa Giê-xu sẽ được cứu. Tuy nhiên, để nói rằng chỉ có những tín nhân đang sống ở Kansas mới được cứu là một giả định bất hợp lý và sai lầm. Lời tuyên bố không có nói để được lên thiên đàng, tín nhân phải sống ở Kansas. Tương tự như vậy, Mác 16:16 không có nói một tín nhân phải chịu báp-tem. Câu này nói rõ một thực tế về các tín nhân đã chịu báp-tem (họ sẽ được cứu), nhưng nó không nói chính xác điều gì về những tín nhân chưa chịu báp-tem. Có thể có những tín nhân không sống ở Kansas, nhưng họ vẫn được cứu; và có thể có những tín nhân chưa chịu báp-tem, nhưng họ cũng vẫn được cứu. Một điều kiện cụ thể cần thiết cho sự cứu rỗi được nói rõ trong phần thứ hai của Mác 16:16: "Ai không tin sẽ bị kết tội." Về bản chất, Chúa Giê-xu đã đưa ra cả tình trạng tích cực của lòng tin (bất cứ ai tin sẽ được cứu) lẫn tình trạng tiêu cực của sự không tin (ai không tin sẽ bị kết tội). Do đó, chúng ta có thể nói với sự chắc chắn tuyệt đối rằng lòng tin là điều kiện tất yếu để được cứu. Quan trọng hơn, chúng ta thấy điều kiện này được tuyên bố lại cách tích cực và tiêu cực rõ ràng trong suốt Kinh Thánh (Giăng 3:16; Giăng 3:18; Giăng 3:36; Giăng 5:24; Giăng 6:53-54; Giăng 8:24; Công vụ 16:31).

Chúa Giê-xu đề cập đến một điều kiện liên quan đến sự cứu rỗi (báp-tem) trong Mác 16:16. Nhưng không nên nhầm lẫn giữa điều kiện có liên quan với điều kiện tất yếu. Ví dụ, sốt có liên quan đến bệnh, nhưng một cơn sốt không bắt buộc là bệnh phải có mặt. Trong Kinh Thánh chúng ta không tìm thấy lời tuyên bố nào chẳng hạn như "bất cứ ai không chịu báp-tem sẽ bị kết án." Vì vậy, chúng ta không thể nói rằng báp-tem là cần thiết cho sự cứu rỗi dựa trên Mác 16:16 hoặc trong bất kỳ câu nào khác.

Mác 16:16 dạy rằng phép báp-tem có cần thiết cho sự cứu rỗi không? Không, nó không cần thiết. Nó xác minh cách rõ ràng rằng niềm tin là cần thiết cho sự cứu rỗi, nhưng nó không chứng minh hay là bác bỏ ý tưởng về phép báp-tem là một điều kiện tất yếu. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể biết là một người có cần phải chịu báp-tem để được cứu hay không? Chúng ta phải tìm đến sự chỉ bảo trọn vẹn của Lời Chúa. Dưới đây là bản tóm tắt của các bằng chứng:

1—Kinh Thánh nói rõ ràng là chúng ta được cứu chỉ bởi đức tin mà thôi. Áp-ra-ham đã được cứu bởi đức tin, và chúng ta được cứu bởi đức tin (STK 15:6; Rô-ma 4:1-25; Ga-la-ti 3:6-22).

2—Suốt Kinh Thánh, trong mỗi thời đại, có những người đã được cứu mà không cần chịu báp-tem. Mỗi tín nhân trong Cựu Ước (ví dụ, Áp-ra-ham, Gia-cốp, Đa-vít, Sa-lô-môn) đã được cứu nhưng không phải chịu báp-tem. Tên trộm cướp trên thập giá đã được cứu nhưng không phải chịu báp-tem. Cọt-nây đã được cứu trước khi ông chịu báp-tem (Công vụ 10: 44-46).

3—Phép báp-tem là một bằng chứng của đức tin chúng ta và một sự tuyên bố công khai rằng chúng ta tin vào Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chúng ta có được sự sống đời đời vào lúc chúng ta tin (Giăng 5:24), và niềm tin luôn luôn đi trước việc chịu báp-tem. Phép báp-tem cũng không hơn việc tiến lên phía trước hoặc nói lời cầu nguyện - là những điều không thể cứu được chúng ta. Chúng ta được cứu khi chúng ta tin.

4—Kinh Thánh không bao giờ nói rằng nếu một người không chịu báp-tem thì người ấy sẽ không được cứu.

5—Nếu phép báp-tem được đòi hỏi cho sự cứu rỗi, thì không ai có thể được cứu nếu không có một bên nào khác có mặt. Ai đó phải có ở đó để làm báp-tem cho một người nào đấy trước khi người ấy có thể được cứu. Điều này hạn chế việc ai có thể được cứu và khi nào người ấy có thể được cứu một cách hữu hiệu. Khi được chấp nhận là một kết luận hợp lý, thì những hậu quả của giáo lý này đúng là thảm khốc. Ví dụ, một người lính là người tin Chúa trên chiến trường nhưng bị giết trước khi người ấy có thể chịu báp-tem sẽ phải đi xuống địa ngục.

6—Trong suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng một tín nhân có được tất cả những lời hứa và phước lành về sự cứu rỗi tại ngay thời điểm của đức tin (Giăng 1:12; 3:16; 5:24; 6:47; 20:31; Công vụ 10:43; 13:39; 16:31). Khi một người tin, người ấy có sự sống đời đời, không bị kết án, nhưng vượt khỏi sự chết để vào sự sống (Giăng 5:24) – tất cả trước khi người ấy chịu báp-tem.

Nếu bạn tin vào sự tái sinh sẽ không xảy ra cho đến khi người nào đó chịu báp-tem bằng nước, bạn sẽ phải làm tốt việc cân nhắc bằng sự cầu nguyện về lòng tin của mình đang đặt vào ai hay là vào điều gì. Đức tin của bạn ở trong một hành động thể chất (chịu báp-tem) hay là trong công tác của Đấng Christ đã hoàn tất trên thập tự giá? Ai hoặc điều gì mà bạn đang tin cậy cho sự cứu rỗi? Nơi hình bóng (phép báp-tem) hay là thực thể (Chúa Giê-xu Christ)? Đức tin của chúng ta phải yên nghỉ chỉ trong Đấng Christ mà thôi. "Chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài" (Ê-phê-sô 1:7).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Mác 16:16 có dạy phép báp-tem là cần thiết cho sự cứu rỗi không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries