settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Giê-xu đã trả cái giá chuôc của chúng ta như thế nào và cho ai?

Trả lời


Giá chuộc là một thứ được trả để giúp một người được thả ra khi họ bị giam cầm. Chúa Giê-xu đã trả cái giá chuộc chúng ta để giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi, sự chết, và địa ngục. Xuyên suốt các sách Xuất Ê-díp-tô-ký, Lê-vi ký, Dân số ký, và Phục truyền luật lệ ký đã tìm thấy yêu cầu của Đức Chúa Trời cho việc dâng sinh tế. Trong thời kỳ Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho dân Do Thái dâng con sinh tế để làm của lễ chuộc tội thay thế; điều này nghĩa là sự chết của con sinh tế thay thế cho sự chết của con người, sự chết là hình phạt của tội lỗi (Rô-ma 6:23). Xuất Ê-díp-tô ký 29:36a khẳng định “Mỗi ngày phải dâng một con bò làm của lễ chuộc tội”

Đức Chúa Trời đòi hỏi sự thánh khiết (I Phi-e-rơ 1:15-16). Chúng ta không thể dâng cho Chúa sự thánh khiết toàn vẹn bởi vì chúng ta đều phạm tội (Rô-ma 3:23); bởi đó, Chúa đòi hỏi sự vui lòng trong luật pháp của Ngài. Sự hy sinh cho Chúa thỏa mãn những yêu cầu đó. Đây chính là lý do mà Chúa Giê-xu đến. Hê-bơ-rơ 9:12-15 nói với chúng ta rằng “Ngài không dùng huyết của dê dực hay bò con nhưng dùng chính huyết Ngài mà bước vào nơi chí thánh một lần đủ cả và được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu huyết của dê đực và bò đực cùng tro bò cái tơ đem rảy trên người ô uế còn thánh hóa họ cho được thanh sạch về thân xác, thì huyết Chúa Cứu Thế là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời dâng hiến chính mình Ngài như một sinh tế không tì vết cho Đức Chúa Trời càng có hiệu lực muôn phần hơn, để tẩy thanh lương tâm chúng ta khỏi những công việc chết để phụng vụ Đức Chúa Trời hằng sống. Vì thế, Ngài là Đấng trung gian của giao ước mới; như thế những người được kêu gọi có thể thừa hưởng cơ nghiệp đời đời Ngài đã hứa vì Ngài đã chịu chết để chuộc họ khỏi những tội ác họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất.”

Cũng vậy, Rô-ma 8:3-4 nói rằng “Vì điều mà kinh luật không làm được bởi đã bị xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm bằng cách sai Con Ngài đến trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, để cho những đòi hỏi công chính của kinh luật được trọn vẹn trong chúng ta là những người không sống theo xác thịt nhưng theo Thánh Linh.”

Rõ ràng Chúa Giê-xu đã trả cái giá chuộc chúng ta cho Đức Chúa Trời. Cái giá chuộc này là cả mạng sống của Ngài, sự đổ huyết của chính Ngài là một của lễ. Bởi vì sự chết làm của lễ của Ngài, mỗi người trên thế giới có cơ hội để tiếp nhận món quà của sự chuộc tội và tha thứ từ Chúa. Nếu không có sự chết của Ngài, luật pháp của Chúa cần được thỏa mãn, đó là bằng sự chết của chính chúng ta.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Giê-xu đã trả cái giá chuôc của chúng ta như thế nào và cho ai?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries