settings icon
share icon
Câu hỏi

Có bất cứ tội nào mà Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ?

Trả lời


Đối với những người đã được tái sanh bởi Đức Chúa Trời, thì không có tội lỗi nào là không thể tha thứ. Tội lỗi của người tin nhận Chúa đã được tha tại Thập Tự Giá, và không có bất kỳ sự đoán phạt nào cho những ai ở trong Đấng Christ (Rô-ma 8:1). "Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu" (Giăng 3:17). Trong suốt những năm thi hành chức vụ của Ngài, Chúa Giêsu đã ban tặng sự tha thứ tuyệt diệu và đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời. Xa-chê (Lu-ca 19), người đàn bà tội lỗi ở Ca-na-an (Luca 7), người bại liệt ở Ga-li-lê (Lu-ca 5) - Tất cả họ đã được tha thứ bởi Chúa. Nó không quan trọng về những gì họ đã làm; Đức Chúa Trời đều có thể tha thứ. "Quả thật, ta nói cùng các ngươi," Chúa Giêsu phán, "những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi" (Ma-thi-ơ 21:31).

Lời tuyên bố của Chúa Giêsu trên thập giá, "mọi việc đã được trọn" (Giăng 19:30), có nghĩa là hình phạt cho tội lỗi đã được trả đầy đủ. Từ ngữ được dịch "mọi việc đã được trọn" là một từ trong tiếng Hy Lạp: tetelestai. Đây là một từ tuyệt vời. "Tetelestai" được đóng dấu trên chứng từ để đánh dấu chúng là "đã hoàn tất". Và khi một tên tội phạm bị kết án đã hoàn tất bản án của mình và đã được giải phóng khỏi nhà tù, thì một khẩu hiệu "tetelestai" được đóng trên cửa nhà của anh ta như là một biểu tượng rằng anh ấy không còn nợ một món nợ nào đối với xã hội.

Chúa Giê-su Christ đã hy sinh vì tội lỗi của chúng ta và "Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi" (Giăng 1:29). Sự hy sinh của Ngài thật hoàn hảo (Hê-bơ-rơ 9:14). Lời hứa cho những ai tin nơi Đấng Christ là mọi tội lỗi mà họ đã từng phạm hoặc sẽ phạm đều sẽ được tha thứ. "Huyết của Đức Chúa Jêsus ... làm sạch mọi tội chúng ta" (1 Giăng 1:7, đã nhấn mạnh). 1 Cô-rinh-tô 6: 9-10 liệt kê một loạt các tội lỗi tai tiếng mà điều đó đã một lần được mô tả về những tín hữu tại thành Cô-rinh-tô. Phao-lô dùng bản liệt kê đó để dẫn đưa đến lẽ thật này: "nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi" (câu 11). Tội lỗi của họ không còn nữa, nó đã được cất ra xa khỏi họ "như là phương đông xa cách phương tây bao nhiêu" (Thi Thiên 103:12).

Điều quan trọng là phải hiểu được điều kiện về sự tha thứ tội của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời chỉ qua Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã phán: "Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng Cha" (Giăng 14:6). Sự tha thứ của Đức Chúa Trời dành cho tất cả những ai tiếp nhận Chúa Jêsus (Giăng 3:16; Công vụ 10:43), nhưng đối với những ai từ chối Chúa Giêsu thì không có sự tha thứ hoặc được xoá tội (1 Giăng 5:12). Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tất cả tội lỗi cho những ai "trong Đấng Christ". Đối với những ai không ở trong Đấng Christ thì không có sự tha thứ: "Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó" (Giăng 3:36).

Giăng đã viết thư tín đầu tiên của mình cho các tín hữu đã được tái sinh , và ông có lời hứa này: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác". Tất cả chúng ta đều phạm tội (1 Giăng 1:8). Nhưng, khi chúng ta phạm tội, ân sủng của Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ cho con cái của Ngài và mối thông công được phục hồi trở lại.

Từ “nếu” ở đầu câu của 1 Giăng 1:9 chỉ ra một điều kiện rằng: nếu chúng ta "xưng tội". Từ này trong tiếng Hy Lạp là "homologia" (theo nghĩa đen, "cùng một lời nói"), và nó có nghĩa là "để nói (một) điều tương tự". Để xưng nhận tội lỗi của chúng ta có nghĩa là chúng ta đồng ý với Đức Chúa Trời về điều đó. Sự tha thứ của Đức Chúa Trời không cho chúng ta được phép hoàn toàn tiếp tục phạm tội. Chúng ta không được phép xem nhẹ ân sủng (Rô-ma 6:1 & 2); đúng hơn, một tín hữu đã được tái sinh là người đang bước đi trong mối tương giao với Đức Chúa Trời sẽ nhạy cảm với tội lỗi và nhanh chóng xưng tội với Chúa.

Một trong những chân lý tuyệt vời nhất của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời rộng lượng tha thứ tội. Bởi vì ân sủng của Đức Chúa Trời là vô biên, không có giới hạn cho tội lỗi, trong Đấng Christ Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ tội. Không có tội lỗi nào là ngoài tầm với đối với ân sủng của Đức Chúa Trời. "Nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa" (Rô-ma 5:20). Sứ đồ Phao-lô đã từng là "một người ăn nói báng bổ, một kẻ bắt bớ và một con người bạo lực" trước khi sự cứu rỗi đến với ông (1 Ti-mô-thê 1:13). Ông tự nhận ông là kẻ đứng đầu của tội nhân, nhưng sau khi ông tìm thấy ân sủng của Đức Chúa Trời, ông nói, "Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu". Nếu Đức Chúa Trời có thể cứu Phao-lô thì Ngài có thể cứu bất kỳ ai.

Để biết thêm thông tin về "tội không thể tha thứ" xin vui lòng vào: Tội không thể tha thứ / không thể tha thứ tội là gì? and/or Những lời nói phạm đến Thánh Linh là gì?

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có bất cứ tội nào mà Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries