క్రైస్తవ జీవితమును గూర్చి ప్రశ్నలు


క్రైస్తవుడు అంటే ఎవరు?

క్రైస్తవులు పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్రమును పాటించాలా?

నా జీవితము కొరకు దేవుని చిత్తమును నేను ఎలా తెలుసుకొనగలను?

నా క్రైస్తవ జీవితంలో పాపమును ఎలా అధిగమించగలను?

క్రైస్తవ ఉపవాసము – బైబిలు ఏమి చెప్పుచున్నది?

ఆత్మీయ అభివృద్ధి అంటే ఏమిటి?

ఆత్మీయ పోరాటం గూర్చి బైబిలు ఏమి చెప్పుచున్నది?

దేవుని స్వరమును మనము ఎలా గుర్తిస్తాము?

నాకు వ్యతిరేకముగా పాపము చేసినవారిని ఎలా క్షమించగలను?

నా స్నేహితులను మరియు కుటుంబమును ఖండించకుండా లేక వారిని దూరముగా నెట్టకుండా ఎలా సువార్తీకరించగలను?

దశమభాగమును ఇచ్చుటను గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?


క్రైస్తవ జీవితమును గూర్చి ప్రశ్నలు

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి