క్రైస్తవ జీవితమును గూర్చి ప్రశ్నలుక్రైస్తవ జీవితమును గూర్చి ప్రశ్నలు

క్రైస్తవుడు అంటే ఎవరు?

క్రైస్తవులు పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్రమును పాటించాలా?

నా జీవితము కొరకు దేవుని చిత్తమును నేను ఎలా తెలుసుకొనగలను?

నా క్రైస్తవ జీవితంలో పాపమును ఎలా అధిగమించగలను?

బైబిలు ఏమని భోధిస్తుంది?

ఆత్మీయ ఎదుగుదల- ఆత్మీయ ఎదుగుదల అంటే ఏంటి?

ఆత్మీయ పోరాటమును గూర్చి బైబిలు ఏమని భోదిస్తుంది?

దేవుని స్వరమును ఏవిధంగా గుర్తించగలను?

నాకు వ్యతిరేకముగా పాపముచేసినవారిని నేను ఏవిధంగా క్షమించగలను?

స్నేహితులను మరియు కుటుంబస్థులను వారికి కోపము పుట్టించకుండా లేక వారిని ముందుకు నెట్టకుండా ఏవిధంగా సువార్తీకరించగలం?

దశమభాగమును ఇచ్చుటను గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?
క్రైస్తవ జీవితమును గూర్చి ప్రశ్నలు