శుభ వార్త


నిత్య జీవము పొందితివా?

నేనొక హిందువును, ఒక క్రైస్తవునిగా మారుటను నేను ఎందుకు పరిగణించాలి?

క్షమాపణ పొందితివా? దేవుని నుండి నేను క్షమాపణ ఎలా పొందగలను?

యేసును నీ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించడం అంటే ఏంటి?

రక్షణా ప్రణాళిక/రక్షణా మార్గం అంటే ఏంటి?

క్రైస్తవుడు అంటే ఎవరు?

క్రొత్తగా జన్మించిన క్రైస్తవునిగా ఉండుట అనగా ఏమిటి?

నాలుగు ఆత్మీయ నియమాలు ఏవి?

నేను దేవునితో ఎలా సమాధానపడగలను?

పరలోకమునకు యేసు ఏకైక మార్గమా?

నేను మరణించినప్పుడు నేను పరలోకానికి వెళ్తానని నేను ఎలా నిశ్చయంగా తెలిసికోగలను?

మరణం తరువాత జీవితమున్నదా?

నా కొరకు ఒక సరియైన ధర్మము ఏది?

రోమీయుల దారి రక్షణ ఏమిటి?

పాపి యొక్క ప్రార్థన ఏమిటి?

నేను ఇప్పుడే యేసును విశ్వసించితిని... ఇప్పుడు ఏమిటి?


శుభ వార్త