అతి ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్నలు


దేవుడు ఉన్నాడా? దేవుని ఉనికికి ఆధారములు ఉన్నాయా?

యేసు క్రీస్తు ఎవరు?

యేసు దేవుడేనా? యేసు తాను దేవుడనని ఎప్పుడైనా అన్నాడా?

దేవుడు వాస్తవమైనవాడా? దేవుడు వాస్తవమైనవాడని నేను ఎలా తెలుసుకోగలను?

దేవుని లక్షణములు ఏవి? దేవుడు ఎలా ఉంటాడు?

పరిశుద్ధ గ్రంధము నిజముగా దేవుని వాక్యమేనా?

జీవితము యొక్క అర్ధము ఏమిటి?

క్రైస్తవ్యం అంటే ఏంటి మరియు క్రైస్తవులు ఏమి నమ్ముతారు?

రక్షణ కేవలం విశ్వాసం ద్వారానేనా, లేక విశ్వాసం మరియు క్రియల ద్వారానా?

క్రైస్తవులు పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్రమును పాటించాలా?

క్రీస్తు దైవత్వం బైబిల్ అనుసారమైనదేనా?

పరిశుద్ధాత్మ ఎవరు?

నా జీవితము కొరకు దేవుని చిత్తమును నేను ఎలా తెలుసుకొనగలను?

నా క్రైస్తవ జీవితంలో పాపమును ఎలా అధిగమించగలను?

నేను ఆత్మహత్య ఎందుకు చేసుకోకూడదు?


అతి ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్నలు

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి