మనం పాపం చేసినప్పుడు ఎప్పుడు, ఎందుకు, ఎలా ప్రభువైన దేవుడు మనల్ని క్రమశిక్షణ చేస్తాడు?


ప్రశ్న: మనం పాపం చేసినప్పుడు ఎప్పుడు, ఎందుకు, ఎలా ప్రభువైన దేవుడు మనల్ని క్రమశిక్షణ చేస్తాడు?

జవాబు:
ప్రభువు క్రమశిక్షణ అనేది విశ్వాసుల కోసం తరచుగా విస్మరించబడిన జీవితం. మన పరిస్థితుల గురించి మన స్వంత పాపపు పరిణామాలు అని గ్రహించకుండానే మనం తరచూ ఫిర్యాదు చేస్తాము మరియు ఆ పాపానికి ప్రభువు ప్రేమగల, దయగల క్రమశిక్షణలో ఒక భాగం. ఈ స్వీయ-కేంద్రీకృత అజ్ఞానం నమ్మిన జీవితంలో అలవాటు పాపం ఏర్పడటానికి దోహదం చేస్తుంది, ఇంకా ఎక్కువ క్రమశిక్షణను కలిగిస్తుంది.

క్రమశిక్షణ అనేది చల్లని హృదయపూర్వక శిక్షతో గందరగోళం చెందకూడదు. ప్రభువు యొక్క క్రమశిక్షణ మన పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమకు మరియు మనలో ప్రతి ఒక్కరూ పవిత్రంగా ఉండాలనే ఆయన కోరికకు ప్రతిస్పందన. "నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవద్దు ఆయన గద్దింపునకు విసుకవద్దు. తండ్రి తనకు ఇష్టుడైన కుమారుని గద్దించు రీతిగా యెహోవా తాను ప్రేమించువారిని గద్దించును." (సామెతలు 3:11-12; హెబ్రీయులు 12:5-11 కూడా చూడండి ). పశ్చాత్తాపంతో మనలను తిరిగి తన వద్దకు తీసుకురావడానికి దేవుడు పరీక్షలు, పరీక్షలు మరియు వివిధ కష్టాలను ఉపయోగిస్తాడు. ఆయన క్రమశిక్షణ ఫలితం ఒక బలమైన విశ్వాసం మరియు దేవునితో పునరుద్ధరించిన సంబంధం (యాకోబు 1:2-4), ప్రత్యేకమైన పాపం మనపై ఉన్న పట్టును నాశనం చేయడాన్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు.

ప్రభువు యొక్క క్రమశిక్షణ మన స్వంత ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తుంది, ఆయన మన జీవితాలతో మహిమ పరచబడతాడు. దేవుడు మనకు ఇచ్చిన క్రొత్త స్వభావాన్ని ప్రతిబింబించే జీవితాలను మనం పవిత్ర జీవితాలను ప్రదర్శించాలని ఆయన కోరుకుంటాడు: “కాగా మీరు విధేయులగు పిల్లలై, మీ పూర్వపు అజ్ఞానదశలో మీకుండిన ఆశల ననుసరించి ప్రవర్తింపక, మిమ్మును పిలిచినవాడు పరిశుద్ధుడైయున్న ప్రకారము మీరును సమస్త ప్రవర్తనయందు పరిశుద్ధులైయుండుడి” (1 పేతురు 1:15-16).

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
మనం పాపం చేసినప్పుడు ఎప్పుడు, ఎందుకు, ఎలా ప్రభువైన దేవుడు మనల్ని క్రమశిక్షణ చేస్తాడు?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి