settings icon
share icon
ప్రశ్న

నేను రక్షణ పొందిన తరువాత, నా పాపాలన్నీ క్షమించబడితే, ఎందుకు పాపం కొనసాగించకూడదు?

జవాబు


నేను రక్షణ పొందిన తరువాత, నా పాపాలన్నీ క్షమించబడితే, ఎందుకు పాపం కొనసాగించకూడదు?

జవాబు: అపొస్తలుడైన పౌలు రోమన్లు 6:1-2లో ఇదే విధమైన ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చాడు, “ఆలాగైన ఏమందుము? కృప విస్తరింపవలెనని పాపమందు నిలిచియుందుమా? అట్లనరాదు. పాపము విషయమై చనిపోయిన మనము ఇకమీదట ఏలాగు దానిలో జీవించుదుము? ” ఒక వ్యక్తి మోక్షానికి “యేసుక్రీస్తుపై నమ్మకం ఉంచవచ్చు” మరియు అతను / ఆమె ముందు నివసించినట్లే జీవించగలడు అనే ఆలోచన బైబిలుకు పూర్తిగా విదేశీ. క్రీస్తును నమ్మినవారు క్రొత్త సృష్టి (2 కొరింథీయులు 5:17). పరిశుద్ధాత్మ మాంసం యొక్క చర్యలను ఉత్పత్తి చేయకుండా (గలతీయులు 5:19-21) ఆత్మ యొక్క ఫలాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది (గలతీయులు 5:22-23). క్రైస్తవ జీవితం మారినందున క్రైస్తవ జీవితం మారిన జీవితం.

ప్రతి ఇతర మతం నుండి క్రైస్తవ మతాన్ని వేరుచేసే విషయం ఏమిటంటే, క్రైస్తవ మతం యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుడు మన కోసం చేసినదానిపై ఆధారపడింది-దైవిక సాధన. ప్రతి ఇతర ప్రపంచ మతం దేవుని అనుగ్రహం మరియు క్షమాపణ-మానవ సాధన కోసం మనం ఏమి చేయాలి అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దేవుని ప్రేమ, దయ సంపాదించడానికి మనం కొన్ని పనులు చేయాలి, కొన్ని ఇతర పనులు చేయడం మానేయాలని ప్రతి ఇతర మతం బోధిస్తుంది. క్రైస్తవ మతం, క్రీస్తుపై విశ్వాసం, క్రీస్తు మనకోసం చేసిన పనుల వల్ల మనం కొన్ని పనులు చేస్తామని, కొన్ని పనులు చేయడం మానేస్తామని బోధిస్తుంది.

పాపం శిక్ష నుండి, నరకంలో శాశ్వతత్వం నుండి ఎవరైనా విముక్తి పొందిన తరువాత, అతన్ని నరకానికి వెళ్ళే అదే జీవితాన్ని గడపడానికి తిరిగి వెళ్ళడం ఎలా? పాపం యొక్క అపవిత్రత నుండి శుద్ధి చేయబడిన ఎవరైనా, అదే నీచమైన గుంటలోకి తిరిగి వెళ్లాలని ఎలా కోరుకుంటారు? మన తరపున యేసుక్రీస్తు ఏమి చేసాడో తెలుసుకొని ఎవరైనా ఆయనకు ప్రాముఖ్యత లేని విధంగా జీవించడం ఎలా? మన పాపాలకు క్రీస్తు ఎంతగా బాధపడ్డాడో తెలుసుకున్న ఎవరైనా, ఆ బాధలు అర్థరహితమైనట్లుగా పాపం చేయడం ఎలా?

రోమీయులుకు 6:11-15 ఇలా ప్రకటిస్తుంది, “అటువలె మీరును పాపము విష యమై మృతులుగాను, దేవుని విషయమై క్రీస్తుయేసునందు సజీవులుగాను మిమ్మును మీరే యెంచుకొనుడి. కాబట్టి శరీర దురాశలకు లోబడునట్లుగా చావునకు లోనైన మీ శరీరమందు పాపమును ఏలనియ్యకుడి. మరియు మీ అవయవములను దుర్నీతి సాధనములుగా పాపమునకు అప్పగింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిమ్మును మీరే దేవునికి అప్పగించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అప్పగించుడి. మీరు కృపకే గాని ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైనవారు కారు గనుక పాపము మీ మీద ప్రభుత్వము చేయదు. అట్లయినయెడల కృపకే గాని ధర్మశాస్త్రమునకు లోనగువారము కామని పాపము చేయుదమా? అదెన్న టికినికూడదు.!"

నిజంగా మనస్సు మార్చుకున్న వారు, పాపంగా జీవించడం కొనసాగించడం ఒక ఎంపిక కాదు. మన మార్పిడి పూర్తిగా క్రొత్త స్వభావానికి దారితీసినందున, ఇకపై పాపంలో జీవించకూడదనేది మా కోరిక. అవును, మేము ఇంకా పాపం చేస్తున్నాము, కాని మనం ఒకప్పుడు చేసినట్లుగా దానిలో గోడలు వేసే బదులు, ఇప్పుడు మనం దానిని ద్వేషిస్తున్నాము మరియు దాని నుండి విముక్తి పొందాలని కోరుకుంటున్నాము. పాపంగా జీవించడం ద్వారా మన తరపున క్రీస్తు బలిని "సద్వినియోగం చేసుకోవాలనే" ఆలోచన ఉహించలేము. క్రీస్తు కొరకు జీవించాలనే కోరిక లేని క్రైస్తవులు, కాని అవిశ్వాసుల జీవితాల నుండి వేరు చేయలేని జీవితాలను గడుపుతున్నారు, వారు క్రీస్తును రక్షకుడిగా నిజాయితీగా స్వీకరించారా అని పరిశీలించాలి. “మీరు విశ్వాసముగలవారై యున్నారో లేదో మిమ్మును మీరే శోధించుకొని చూచు కొనుడి; మిమ్మును మీరే పరీక్షించుకొనుడి; మీరు భ్రష్టులు కానియెడల యేసుక్రీస్తు మీలో నున్నాడని మిమ్మునుగూర్చి మీరే యెరుగరా?” (2 కొరింథీయులు 13:5).

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

నేను రక్షణ పొందిన తరువాత, నా పాపాలన్నీ క్షమించబడితే, ఎందుకు పాపం కొనసాగించకూడదు?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries