తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు


ఒకసారి రక్షింపబడితే, ఎల్లప్పుడూ రక్షింపబడినట్లే?

మరణం తరువాత ఏమి జరుగుతుంది?

నిత్య భద్రత బైబిల్ ఆధారమైనదేనా?

ఆత్మహత్యను గూర్చి క్రైస్తవ దృష్టికోణం ఏమిటి? ఆత్మహత్యను గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

స్త్రీ కాపరులు/ప్రసంగీకులు? పరిచర్యలో స్త్రీలను గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

వేరే తెగల వారితో వివాహమును గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

పచ్చబొట్లు/శరీరమును కుట్టుటను గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

మద్యం/వైన్ సేవించుటను గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది? క్రైస్తవుడు మద్యం/వైన్ సేవించుట పాపమా?

క్రైస్తవ బాప్తిస్మము యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

దశమభాగమును ఇచ్చుటను గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

విడాకులు మరియు పునఃవివాహమును గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

వివాహమునకు ముందు లైంగిక సంబంధమును గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

త్రిత్వమును గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

అన్యభాషలలో మాట్లాడే వరం ఏమిటి?

తన మరణం మరియు పునరుత్థానమునకు మధ్య మూడు రోజులు యేసు ఎక్కడ ఉన్నాడు?

జూదం పాపమా? జూదమును గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

డైనోసార్ల గురించి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది? బైబిల్ లో డైనోసార్లు ఉన్నాయా?

పెంపుడు జంతువులు/జంతువులు పరలోకం వెళ్తాయా? పెంపుడు జంతువులకు/జంతువులకు ఆత్మ ఉంటుందా?

కయీను భార్య ఎవరు? కయీను భార్య అతని సహోదరియా?

స్వలింగ సంయోగమును గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది? స్వలింగ సంయోగం పాపమా?

హస్తప్రయోగం – ఇది బైబిల్ ప్రకారం పాపమా?


తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు