తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలుతరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

ఒకసారి రక్షింపబడితే ఎప్పటికి రక్షింపబడినట్లేనా?

మరణం తర్వాత ఏమౌతాది?

నిత్య భద్రత లేఖానానుసారమా?

ఆత్మహత్య పై క్రైస్తవ దృక్పధం ఏంటి? ఆత్మహత్య గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

పాస్టరమ్మలు/ ప్రసంగీకురాలు? స్త్రీలు పరిచర్య చేయుట విషయములో బైబిలు ఏమంటుంది?

తెగాంతర వివాహముపై బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

పచ్చబొట్లు / శరీరమును చీల్చుకొనుట గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

మద్యపానము/ ద్రాక్షారసము సేవించుట విషయమై బైబిలు ఏమి చెప్తుంది? క్రైస్తవులు మద్యపానమును/ ద్రాక్షారసము సేవించుట పాపమా?

క్రైస్తవ బాప్తిస్మము ప్రాముఖ్యత ఏంటి?

క్రైస్తవత్వం దశమభాగం గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

బైబిలు విడాకులు మరియు తిరిగి వివాహాము చేసికొనుట గురించి ఏమంటుంది?

వివాహామునకు ముందు లైంగిక చర్య విషయమై బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

బైబిలు త్రిత్వము గురించి ఏమి భోధిస్తుంది?

భాషలలో మాట్లాడుట అనే వరం అంటే ఏంటి?

యేసుక్రీస్తు తన మరణ పునరుత్థానల మధ్యనున్న మూడు రోజులలో ఎక్కడ గడిపాడు?

జూదము పాపమా? బైబిలు జూదము గురించి ఏమి చెప్తుంది?

బైబిలు డినోసరస్సులు గురించి ఏమిచెప్తుంది? బైబిలులో డినోసరస్సులున్నాయా?

పెంపుడు జంతువులు/ జంతువులు పరలోకమునకు వెళతాయా? పెంపుడు జంతువులు/ జంతువులకు ఆత్మలు వుంటాయా?

కయీను భార్య ఎవరు? కయీను అతని సహోదరిని భార్యగా చేసుకున్నాడా?

బైబిలు స్వలింగ సంపర్కము విషయమై ఏమి చెప్తుంది? స్వలింగ సంపర్కము పాపమా?

బైబిలు ప్రకారము హస్త ప్రయోగము పాపమా?
తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు