మన పాపాలను ఇప్పటికే క్షమించినట్లయితే మనం ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి (1 యోహాను 1:9)?


ప్రశ్న: మన పాపాలను ఇప్పటికే క్షమించినట్లయితే మనం ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి (1 యోహాను 1:9)?

జవాబు:
అపొస్తలుడైన పౌలు ఇలా వ్రాశాడు, “ఎట్లనగా తన ప్రియునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగ్రహించిన తన కృపామహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు, తన చిత్తప్రకారమైన దయాసంకల్పముచొప్పున, యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటకై, మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని, మనము తన యెదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమునై యుండవలెనని జగత్తు పునాది వేయబడకమునుపే, ప్రేమచేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొనెను. దేవుని కృపామహదైశ్వర్యమునుబట్టి ఆ ప్రియునియందు ఆయన రక్తమువలన మనకు విమో చనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియున్నది. కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు జరుగవలసిన యేర్పాటునుబట్టి, ఆయన తన దయాసంకల్పముచొప్పున తన చిత్తమునుగూర్చిన మర్మమును మనకు తెలియజేసి, మనకు సంపూర్ణమైన జ్ఞానవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల విస్తరింపజేసెను.”(ఎఫెసీయులు 1:6-8). ఈ క్షమాపణ మోక్షాన్ని సూచిస్తుంది, దీనిలో దేవుడు మన పాపాలను తీసుకొని వాటిని "తూర్పు పడమర నుండి ఉన్నంతవరకు" మన నుండి తొలగించాడు (కీర్తన 103:12). యేసుక్రీస్తును రక్షకుడిగా స్వీకరించిన తరువాత దేవుడు మనకు ఇచ్చే న్యాయ క్షమాపణ ఇది. మన గత, వర్తమాన, భవిష్యత్ పాపాలన్నీ న్యాయ ప్రాతిపదికన క్షమించబడతాయి, అంటే మన పాపాలకు శాశ్వతమైన తీర్పును అనుభవించము. మనం భూమిపై ఉన్నప్పుడే మనం తరచుగా పాపం యొక్క పరిణామాలను అనుభవిస్తాము, అయినప్పటికీ, ఇది చేతిలో ఉన్న ప్రశ్నకు మనలను తెస్తుంది.

ఎఫెసీయులకు 1:6-8 మరియు 1 యోహాను 1:9 మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, తండ్రి మరియు కొడుకు మాదిరిగానే మనం “సంబంధ,” లేదా “ఫ్యామిలీ,” క్షమాపణ అని పిలుస్తాము. ఉదాహరణకు, ఒక కొడుకు తన తండ్రికి ఏదైనా తప్పు చేస్తే-తన అంచనాలకు లేదా నియమాలకు తగ్గట్టుగా ఉంటే-కొడుకు తన తండ్రితో తన సహవాసానికి ఆటంకం కలిగించాడు. అతను తన తండ్రి కొడుకుగా మిగిలిపోయాడు, కాని సంబంధం బాధపడుతుంది. కొడుకు తన తండ్రి చేసిన తప్పును అంగీకరించే వరకు వారి ఫెలోషిప్‌కు ఆటంకం ఉంటుంది. ఇది దేవునితో సమానంగా పనిచేస్తుంది; మన పాపాన్ని అంగీకరించేవరకు ఆయనతో మన సహవాసం అడ్డుకుంటుంది. మన పాపాన్ని దేవునికి అంగీకరించినప్పుడు, సంబంధం పునరుద్ధరించబడుతుంది. ఇది సంబంధ క్షమాపణ.

“స్థాన” క్షమాపణ, లేదా న్యాయ క్షమాపణ అంటే క్రీస్తులోని ప్రతి విశ్వాసి పొందేది. క్రీస్తు శరీర సభ్యులుగా మన స్థితిలో, మనం ఇప్పటివరకు చేసిన లేదా చేసిన ప్రతి పాపానికి క్షమించబడ్డాము. క్రీస్తు సిలువపై చెల్లించిన ధర పాపానికి వ్యతిరేకంగా దేవుని కోపాన్ని సంతృప్తిపరిచింది మరియు తదుపరి త్యాగం లేదా చెల్లింపు అవసరం లేదు. “అది పూర్తయింది” అని యేసు చెప్పినప్పుడు, అతను దానిని అర్థం చేసుకున్నాడు. మా స్థాన క్షమాపణ అప్పుడు మరియు అక్కడ పొందబడింది.

పాపం ఒప్పుకోలు మనలను ప్రభువు క్రమశిక్షణ నుండి దూరంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. మనం పాపాన్ని ఒప్పుకోవడంలో విఫలమైతే, మనం ఒప్పుకునే వరకు ప్రభువు క్రమశిక్షణ రావడం ఖాయం. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా, మన పాపాలు మోక్షానికి క్షమించబడతాయి (స్థాన క్షమాపణ), కానీ దేవునితో మన రోజువారీ సహవాసం మంచి స్థితిలో (సంబంధ క్షమాపణ) ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. దేవునితో సరైన సహవాసం మన జీవితంలో అంగీకరించని పాపంతో జరగదు. అందువల్ల, దేవునితో సన్నిహిత సహవాసం కొనసాగించడానికి, మనం పాపం చేశామని తెలుసుకున్న వెంటనే మన పాపాలను దేవునికి అంగీకరించాలి.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
మన పాపాలను ఇప్పటికే క్షమించినట్లయితే మనం ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి (1 యోహాను 1:9)?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి